25.10.2019 r.

Historia miasta

Tarnów jest jednym z trzech miast na prawach powiatu położonym w województwie małopolskim (pozostałe to Kraków i Nowy Sącz). Historia Tarnowa sięga roku 1330 gdy kancelaria królewska króla Władysława Łokietka, wystawiła Spicymirowi – wojewodzie krakowskiemu – dokument , na mocy którego mógł lokować miasto Tarnów.

Tarnów był miastem prywatnym do roku 1787. Jego największy rozwój przypada na wiek XVI. Dziedzicem Tarnowa był wówczas Jan Tarnowski, hetman wielki koronny. W 1782 r. miasto staje się siedzibą powiatu, a w 1786 r. siedzibą biskupstwa.

W 1870 r. Tarnów liczy 21.779 mieszkańców i jest trzecim miastem pod względem liczby ludności w tej części kraju, po Lwowie i Krakowie.

W roku 1975, w wyniku reformy administracyjnej kraju, został siedzibą województwa. Miasto stało się ważnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym regionu. Liczba ludności przekroczyła 120 tysięcy. Z dniem 1 stycznia 1999 r. miasto straciło status województwa. Obecnie jest siedzibą dwóch powiatów – grodzkiego i ziemskiego – w Województwie Małopolskim[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Tarnowie działa siedem spośród ośmiu badanych rad i komisji. Są to: rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, rada sportu, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada młodzieżowa została powołana na mocy Uchwały Nr XLVII/876/2002 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 stycznia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Tarnowa.

Rada działa na podstawie Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie stanowiący za-łącznik do uchwały Nr XLIII/437/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r.

Strona internetowa Rady:

http://www.pm.tarnow.pl/mlodziezowa-rada-miejska

https://www.facebook.com/mrmtarnow/

Rada Seniorów została powołana na mocy Uchwały Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miasta Tarnowa, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących seniorów, w szczególności: wspiera-nie różnych form aktywności seniorów, twórcze wykorzystanie doświadczenia i potencjału seniorów, budowanie więzi międzypokoleniowych, profilaktyka i promocja zdrowia seniorów, przełamywanie stereo-typów na temat stylu życia i po-trzeb seniorów – budowanie wizerunku seniora aktywnego, twórczego, z pasją, wspieranie i upowszechnianie różnorodnych inicjatyw realizowanych na rzecz seniorów, zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów, rozwój na rzecz seniorów różnych form wypoczynku, dostępu do edukacji, kultury i sportu.

Strona internetowa:

https://www.facebook.com/TarnowskaRadaSeniorow/

Powiatowa rada Rynku Pracy w Tarnowie działa na podstawie Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. poz. 630).

Aktualna kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy zaczęła się w 2017 r. i zakończy się w 2020. Głównym celem rad rynku pracy jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy odpowiednio na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

Strona internetowa:

https://tarnow.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

Rada Sportu w Tarnowie po raz pierwszy została powołana w 2005 r. Obecnie działa na podstawie ZARZĄDZENIE NR 51/2019 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie powołania imiennego składu Rady Sportu Gminy Miasta Tarnowa - kadencja 2019-2023.

Celem funkcjonowania Rady Sportu jest opiniowanie: strategii rozwoju Gminy Miasta Tarnowa w zakresie kultury fizycznej, projektu bu-dżetu Gminy Miasta Tarnowa w części dotyczącej kultury fizycznej, projektów uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie dotyczących rozwoju kultury fizycznej w Gminie Miasta Tarnowa, programów dotyczących bazy sportowej na terenie Gminy Miasta Tarnowa, planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Miasta Tarnowa, a dofinansowywanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa.

Strona internetowa:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,m,261318,rada-sportu-gminy-miasta-tarnowa.html?page=1&limit=10&offset=60

Komisja bezpieczeństwa i porządku funkcjonuje na podstawie Art. 38a ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym. Aktualna VI kadencja komisji rozpoczęła się w 2017 r. i zakończy się w 2020.

Do zadań komisji należy: ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Tarnowa; opiniowanie pracy policji i innych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na tere-nie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Strona internetowa:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,m,261321,komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku-m-tarnowa.html

Miejska Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Tarnowie działa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Tarnowie powołana została Zarządzeniem Nr 316/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 6 września 2007 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Tarnowie, jako organ doradczy Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawach zagospodarowania przestrzennego.

Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywanych przez Prezydenta Miasta Tarnowa ocen i analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

Strona internetowa:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,m,261353,miejska-komisja-urbanistyczno-architektoniczna.html

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Tarnowie działa na podstawie przepisów art. 44b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. ws. organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

Strona internetowa:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,m,261324,powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych.html

Zdjęcie pochodzi ze strony:
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,22939751,pomysly-na-ozywienie-centrum-tarnowa-z-unijnym-dofinansowaniem.html


[1] https://www.it.tarnow.pl/atrakcje/tarnow/ogolne-informacje/historia-miasta/.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: