04.11.2019 r.

Historia miasta

Słupsk jest miastem na prawach powiatu położonym w północnej Polsce, w województwie pomorskim, siedzibą władz powiatu słupskiego oraz gminy Słupsk. W latach 1975–1998 Słupsk był siedzibą władz administracyjnych województwa słupskiego. Jest członkiem Związku Miast Polskich.

Słupsk otrzymał prawa miejskie 20 sierpnia 1265 roku z rąk księcia gdańskiego Świętopełka. Przywilej ten został ponowiony 9 września 1310 roku przez margrabię brandenburskiego Waldemara. Po usamodzielnieniu się Pomorza Zachodniego stał się jedną z siedzib książęcych; w granicach państwa Gryfitów i pozostał nią aż do rozbioru tegoż państwa w czasie wojny trzydziestoletniej, gdy miasto przeszło pod kontrolę Brandenburgii-Prus i jej państw-sukcesorów. Od 1945 roku Słupsk znajduje się w granicach Polski.

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Słupsku działają wszystkie spośród ośmiu badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, rada sportu, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada działalności pożytku publicznego w Słupsku powołana została w 2015 r. na mocy UCHWAŁY NR XII/100/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rada działa na podstawie Zarządzenia Nr 792/BPM/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,

3) opiniowanie projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

5) opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji rocznego oraz wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

6) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,

7) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych

Strona internetowa:

http://www.slupsk.pl/slupska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-48413/

Rada młodzieżowa w Słupsku powołana została w 2012 r. na mocy UCHWAŁY NR XVIII/245/12 RADY MIASTA SŁUPSK z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu.

Do głównych zadań Rady należy: opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Słupsku dotyczących spraw młodzieży, reprezentowanie interesów młodzieży w organizacjach i instytucjach, do których należy Miasto Słupsk, wydawanie opinii na wniosek Rady Miejskiej w Słupsku lub Prezydenta Miasta Słupska dotyczących polityki młodzieżowej Miasta Słupska

Strona internetowa:

http://www.slupsk.pl/temat/nasze-miasto/mlodziezowa-rada-miejska/

Rada seniorów w Słupsku powołana została w 2015 r. na mocy UCHWAŁY Nr XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania słupskiej rady seniorów i nadania jej statutu.

Do zadań Rady należy:

1) ścisła współpraca z władzami Miasta Słupska przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach seniorów,

2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko - i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,

3) monitorowanie potrzeb słupskich seniorów,

4) wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,

5) informowanie społeczności Słupska o szczególnych kierunkach działań podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów.

Strona internetowa:

http://www.slupsk.pl/seniorzy/slupska-rada-seniorow/

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Słupsku w obecnej kadencji funkcjonuje na mocy Zarządzenia Nr 9/2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencję 2015-2019.

Do zadań Rady należy m.in.:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,

4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,

5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.

Strona internetowa:

http://bip.powiat.slupsk.pl/dokumenty/536

Rada sportu w Słupsku powołana została w 2015 r. na mocy Zarządzenia Nr 550/BPM/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Słupskiej Rady Sportu.

Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie strategicznych inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta Słupska w zakresie sportu i rekreacji oraz zwiększenia zainteresowania kulturą fizyczną;

2) opiniowanie projektów strategicznych dokumentów planistycznych i programowych w zakresie rozwoju sektora sportu i rekreacji;

3) opiniowanie kluczowych projektów inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury sportowej Miasta Słupska;

4) opiniowanie strategii rozwoju miasta w zakresie sportu i rekreacji;

5) opiniowanie kluczowych projektów uchwał dotyczących kultury fizycznej;

6) opiniowanie strategicznych projektów i programów sportowych;

7) opiniowanie projektów budżetu Miasta Słupska w części dotyczącej stowarzyszeń i klubów sportowych oraz innych wydatków miasta z perspektywy potrzeb kultury fizycznej;

8) inspirowanie i wspomaganie działających w sferze sportu i rekreacji zawodników, trenerów oraz ruchów społecznych i organizacji pozarządowych;

9) ocena realizacji kluczowych działań Prezydenta Miasta Słupska oraz podległych mu stowarzyszeń i klubów sportowych oraz rekomendowanie zmian w zakresie wspierania i rozwoju kultury fizycznej w Słupsku;

10) opiniowanie i ocena planów naprawczych inicjowanych przez Prezydenta Miasta Słupska w zakresie sportu i rekreacji w Słupsku;

11) inicjowanie dialogu na temat rozwoju sportu i rekreacji oraz prac naukowych dotyczących kultury fizycznej;

12) opiniowanie i wspieranie inicjatyw promujących działalność sportową, a także mających na celu podwyższanie kwalifikacji kadr zajmujących się kulturą fizyczną.

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Słupsku działa na podstawie Zarządzenia Nr 16/2007 Starosty Słupskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego.

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Słupsku została powołana w 2013 r. na mocy Zarządzenia Nr 65/2007 Starosty Słupeckiego z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu.

Do zadań komisji należy sporządzanie opinii o:

1) projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/powiatu lub o projekcie jego zmiany; projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektach ich zmian;

2) wynikach analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

3) projektach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) projektach decyzji o warunkach zabudowy;

5) w innych sprawach planowania i zagospodarowania.

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Słupsku została powołana w 2015 r. na mocy Zarządzenia Nr 785/ZiSS/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słupsku na lata 2015-2019.

Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta. Do zakresu działania Rady należy, w szczególności: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ocena realizacji programów; opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Strona internetowa:

http://www.slupsk.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/

Zdjęcie pochodzi ze strony

http://www.slupsk.pl/odwiedz-slupsk/

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: