01.11.2019 r.

Historia miasta

Poznań jest jednym z najstarszych miast Polski. Jego historia sięga drugiej połowy X wieku, kiedy na wyspie nazwanej później Ostrowem Tumskim powstał gród pierwszych władców Polski. Prawdopodobnie tutaj w 966 roku przyjął chrzest pierwszy władca Polski Mieszko I. Prawa miejskie Poznań otrzymał w 1253 roku. Szybki rozwój miasta zapewniło położenie na skrzyżowaniu licznych szlaków handlowych, dzięki czemu osiedlali się tu rzemieślnicy i kupcy.

W 1793 roku Wielkopolskę zajęły wojska pruskie, a Poznań na ponad sto lat został włączony do państwa pruskiego. W okresie zaborów Poznań był centrum walk niepodległościowych. W 1918 roku wybuchło tu Powstanie Wielkopolskie. Po odzyskaniu niepodległości, przez pierwsze dziesięć lat Poznań intensywnie się rozwijał,

10 września 1939 roku miasto zostało zajęte przez Niemców. W czasie II Wojny Światowej Poznań uległ ogromnemu zniszczeniu: Stare Miasto zostało spalone, zdewastowano kościoły Śródmieścia i Ostrowa Tumskiego z katedrą, a ponad połowa budynków w mieście została uszkodzona. Intensywna odbudowa miasta rozpoczęła się w 1945 roku.

Od 1989 roku miasto gwałtownie się rozwijało, głównie za sprawą prywatnej gospodarki, drobnych i średnich firm. Dzisiaj Poznań jest jednym z największych polskich ośrodków przemysłowych, naukowych, kulturalnych, handlowych i sportowych. W stolicy Wielkopolski poziom bezrobocia jest najniższy w kraju, a PKB na mieszkańca Poznania wynosi 200 proc. średniego PKB na mieszkańca Polski. Zarejestrowało się tu prawie 100 tys. podmiotów gospodarczych, z których znaczną większość stanowią osoby fizyczne, prowadzące własną działalność gospodarczą. Od lat Poznań uważany jest za jedno z najlepszych polskich miast do życia[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Poznaniu działa siedem spośród ośmiu badanych rad i komisji. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Rada działalności pożytku publicznego została powołana w 2003 r. na mocy ZARZĄDZENIA NR 762/2003/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA Z DNIA 6.10.2003r. w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego do spraw integrowania środowisk realizujących cele polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej, spraw osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przy Prezydencie Miasta Poznania.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

1) opiniowanie projektów Strategii Rozwoju Miasta Poznania,

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami Miasta a organizacjami pozarządowymi,

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych.

Aktualnie Rada działa na podstawie ZARZĄDZENIE NR 504/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie utworzenia Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Strona internetowa:

http://www.poznan.pl/mim/ngo/czym-jest-rada-pozytku,p,16057,22197.html

Rada Młodzieżowa w Poznaniu została utworzona w 2014 r. na mocy Uchwały Nr LXIII/993/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

Obecnie Rada funkcjonuje na mocy Uchwały Nr LXVI/1215/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

Celem działalności Rady młodzieżowej w Poznaniu jest:

Współpraca z Radą Miasta Poznania i Prezydentem Miasta Poznania reprezentując interesy młodzieży Miasta Poznania,

Działalność na rzecz upowszechnienia idei samorządowej wśród młodzieży Miasta Poznania, poszerzenia udziału młodzieży w życiu społecznym Miasta Poznania oraz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych,

Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele i zadania m.in. poprzez:

1) reprezentowanie interesów młodzieży Miasta Poznania wobec instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych,

2) wydawanie opinii we wszelkich sprawach dotyczących młodzieży Miasta Poznania, w szczególności na temat projektów uchwał i aktów prawa miejscowego,

3) współpracę z Radą Miasta Poznania i Prezydentem Miasta Poznania przy tworzeniu dokumentów strategicznych dotyczących spraw związanych z młodzieżą,

4) inicjowanie działań dotyczących życia młodzieży, w szczególności w zakresie życia obywatelskiego, nauki, kultury i sportu,

5) prowadzenie działań na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych,

6) prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu działalności Młodzieżowej Rady.

Strona internetowa:

http://mrm.poznan.pl/

https://www.facebook.com/mrmpoznan/

Rada seniorów w Poznaniu została powołana w 2007 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXIV/228/V/2007 z dnia 25 października 2007 roku w/s powołania Miejskiej Rady Seniorów.

Do zadań Rady należy:

1) ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych;

2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów;

3) monitorowanie potrzeb poznańskich seniorów;

4) wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów;

5) zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego;

6) inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Poznania ze środowiskiem osób starszych;

7) informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów.

Strona internetowa:

http://mrs.poznan.pl/

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Poznaniu działa od 2015 r. a powołana została na mocy Zarządzenia nr 2/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie: Powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należą zadania przypisane Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, związane z opracowywanymi dokumentami strategicznymi i realizowanymi działaniami na obszarze powiatu.

Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniują także:

1) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

2) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

3) celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja biorąc pod uwagę w szczególności:

a) kryteria doboru bezrobotnych,

b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Strona internetowa:

https://powiat.poznan.pl/powiatowa-rada-rynku-pracy/

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego działa na postawie art. 38 a, 38 b i 38 c Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511).

Aktualna kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego powołana została przez Starostę Poznańskiego Zarządzeniem nr 74/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku, w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.

Zadania komisji, wynikające z przepisów ustawy, obejmują m.in:

1) ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z  zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

8) wspieranie działań powiatowych służb, inspekcji i straży, organizacji pozarządowych i innych jednostek organizacyjnych na rzecz poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na ternie Powiatu Poznańskiego.

Strona internetowa:

https://www.bip.powiat.poznan.pl/482,komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku-powiatu-poznanskiego

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Poznaniu działa na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 75/2019/P z dnia 4 lutego 2019 roku. W paragrafie 2 tego zarządzenia jest określony cel powołania MKUA, którym jest wydawanie opinii do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja pełni również rolę organu doradczego w innych sprawach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w zakresie wskazanym przez Prezydenta Miasta Poznania.

Strona internetowa:

http://www.mpu.pl/index.php?p=mkua

Rada ds. osób niepełnosprawnych została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Zakres działania

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

http://www.poznan.pl/mim/main/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych,poi,2111,13784/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych,37270.html

Zdjęcie pochodzi ze strony

https://podroze.onet.pl/polska/wielkopolskie/zabytki-poznania-ktore-warto-zobaczyc-w-pierwszej-kolejnosci/tfq1gcn


[1] http://www.poznan.pl/mim/turystyka/1,doc,1017,22403/1,52169.html

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: