03.11.2019 r.

Historia miasta

Płock jest jednym z najstarszych miast Polski. Historia jego powstania sięga X wieku, kiedy to na niezamieszkałym wówczas Wzgórzu Tumskim powstał ośrodek kultu pogańskiego. Po chrzcie Polski ośrodek kultu pogańskiego na Wzgórzu Tumskim został zniszczony, a w jego miejsce prawdopodobnie postał gród otoczony mocnym wałem, a od strony Wisły umocniony podwójną fosą. Na temat pochodzenia nazwy miasta jest wiele hipotez, ale najczęściej wymieniana jest ta, że nazwa Płock pochodzi od wyrazu „płot”, gdyż miasto miało stanowić niejako zaporę, mur przed najazdami Prusaków i Litwinów.

Od 1138 roku Płock stał się stolicą książąt Mazowieckich, którzy rządzili całym Mazowszem. To właśnie tutaj, w 1180 roku, przy kolegiacie św. Michała założono szkołę, która jako jedyna z polskich szkół powstałych w średniowieczu przetrwała do naszych czasów. Obecnie nosi nazwę Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego.

W 1495 roku księstwo płockie zostało przyłączone do Korony. Odtąd aż do rozbiorów Płock pełnił rolę stolicy województwa płockiego. W wyniku drugiego rozbioru Polski – Płock dostał się pod panowanie Prus.

XIX i XX wiek to okresy niespokojne zarówno dla państwa polskiego, jak i dla samego miasta. Płock był wtedy ważnym ośrodkiem ruchów patriotycznych. Świadczy o tym fakt, że to właśnie tutaj odbyło się ostatnie posiedzenie sejmu polskiego z okresu powstania listopadowego. Ważnym wydarzeniem w dziejach Płocka była wojna polsko-bolszewicka. Waleczne miasto otrzymało za obronę przed przeważającymi siłami order Virtuti Militari. Lata II wojny i okupacji były dla Płocka równie burzliwe i ciężkie, jak dla pozostałych miast w zajętej przez hitlerowców Polsce. Straty ludności były ogromne. Ofiarami terroru padło prawie 11 tysięcy mieszkańców, w tym około 8 tysięcy Żydów.

Współcześnie Płock jest stolicą powiatu. W porównaniu do historycznych czasów, miasto straciło na znaczeniu. W Polsce jest znane przede wszystkim z największych w kraju zakładów rafineryjnych. Jednak mimo wszystko Płock wciąż pozostaje miastem ciekawym i wartym odwiedzenia. Wszystko za sprawą przepięknych budowli, jak Zamek Książąt Mazowieckich, zabytkowy Stary Rynek, Kuria Biskupia czy budynek Towarzystwa Naukowego Płockiego[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Płocku działają wszystkie spośród badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, rada sportu, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada działalności pożytku publicznego w Płocku została powołana w 2011 r. na mocy Zarządzenia nr 1025/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie powołania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,

3) opiniowanie projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

5) opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji rocznego oraz wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

6) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,

7) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych

Strona internetowa:

http://www.plock.eu/pl/plocka_rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego.html

Rada młodzieżowa w Płocku powołana została w 2001 r. na mocy Uchwały Nr 876/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 r. Obecnie Rada działa na mocy Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka nadanego przez Radę Miasta Płocka na mocy Uchwały nr 824/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

Młodzieżowa Rada Miasta Płocka ma prawo przedstawiania radzie Miasta Płocka oraz Prezydentowi Miasta opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, a w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży.

Dodatkowo celem działania Młodzieżowej Rady w Płocku jest upowszechnianie idei samorządowej i postaw demokratycznych wśród młodzieży oraz zwiększanie aktywności młodych ludzi w Płocku.

Strona internetowa:

http://www.plock.eu/pl/statut_mlodziezowej_rady_miasta_plocka.html

Rada seniorów w Płocku powstała w 2012 r. na mocy Zarządzenia Nr 2001/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 sierpnia 2012 roku ws. powołania Płockiej Rady Seniorów. Obecnie rada działa na mocy Uchwały NR 375/XXI/2016 RM Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Rada jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym Prezydenta Miasta Płocka w sprawach osób starszych, tj. osób powyżej 60 roku życia.

Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji płockiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Płocka, w szczególności poprzez:

1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym;

2) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji;

3) zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzegania ich społecznej roli;

4) współpracę z Urzędem Miasta Płocka przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym, w tym opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie Seniorów do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Płocka oraz Radę Miasta Płocka;

5) zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego przedkładanych Radzie Seniorów przez Prezydenta Miasta Płocka oraz Radę Miasta Płocka;

6) formułowanie propozycji dotyczących krótko- i długoterminowych działań na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym do ujęcia w miejskich planach i programach dotyczących seniorów;

7) określanie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

8) współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów;

9) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym;

10) upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.

Strona internetowa:

http://pozarzadowe.plock.eu/?page_id=888

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Płocku działa na podstawie przepisów Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. poz. 630).

Rada Rynku Pracy, oprócz inspirowania przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia, realizuje głównie zadania opiniodawczo-doradcze dotyczące: planów i sprawozdań a także racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy, projektu Krajowego Planu Działań, projektów ustaw w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, wzoru podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz planu ich wydatkowania. Ponadto decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustalonymi przez Radę priorytetami wydatkowania tych środków, co pozwala partnerom społecznym, w większym stopniu niż dotychczas, decydować o przeznaczeniu środków na szkolenia dla szczególnie potrzebujących grup pracowników, firm, branż lub regionów.

Strona internetowa:

https://plock.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

Rada sportu w Płocku działa od 2011 r. i została powołana na mocy Zarządzenia Nr 503/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania Płockiej Rady Sportu, zasad powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu jej działania.

Do zadań Rady sportu należy:

1) opiniowanie strategii rozwoju Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej i sportu,

2) opiniowanie projektu bud6etu w części dot. kultury fizycznej,

3) opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dot. rozwoju kultury fizycznej,

4) opiniowanie i inicjowanie programów dot. rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Płocka,

5) opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyró6nien w zakresie kultury fizycznej i sportu,

6) opiniowanie i inicjowanie planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych oraz współorganizowanych przez Miasto Płock,

7) propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Płocku działa obecnie na mocy Zarządzenia Nr 3154/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Do zadań komisji należy: ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Płocka; opiniowanie pracy policji i innych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na tere-nie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Płocku działa obecnie na mocy Zarządzenia nr 3028/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej Regulaminu.

Do zadań komisji należy:

1) sporządzanie opinii projektu zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na etapie jego sporządzania;

2) sporządzanie opinii projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian na etapie sporządzania;

3) formułowanie wniosków do planów miejscowych lub studium, a także zmiany tych dokumentów;

4) sporządzanie opinii dotyczącej analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta sporządzonych na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami);

5) sporządzanie opinii dotyczących koncepcji, opracowań architektonicznych oraz założeń urbanistycznych, wynikających z obowiązku zachowania ładu przestrzennego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) sporządzanie opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji, projektu decyzji o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

7) sporządzanie opinii w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej, których konieczność wynika z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Opinia Komisji zastępuje opinie Architekta Miasta lub Dyrektora Wydziału, w którego kompetencjach są sprawy związane z architekturą i urbanistyką w Urzędzie Miasta Płocka;

8) sporządzenie opinii dotyczącej projektu gminnego programu rewitalizacji na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret siódmy ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1777 ze zmianami);

9) sporządzenie innych opinii wynikających z przepisów prawa;

Miejska Społeczna Rada ds. osób niepełnosprawnych w Płocku została powołana na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 866/03 z dnia 4 listopada 2003 roku.

Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Płocka. Składa się z 5 osób na co dzień zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych. Posiedzenia Rady odbywają się kilkanaście razy w roku. Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych rekomenduje wszelkie projekty inwestycyjne pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Przedstawiciele Rady biorą udział w pracach poszczególnych komisji Działu Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, opiniując wnioski osób niepełnosprawnych występujących o dofinansowanie ze środków PFRON.

Strona internetowa:

http://www.plock.eu/pl/miejska_spoleczna_rada_ds_osob_niepelnosprawnych.html

Zdjęcie pochodzi ze strony

http://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/51,157247,19217100.html?i=1


[1] http://www.plockdzisiaj.pl/historia-plocka

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: