01.11.2019 r.

Historia miasta

Prawa miejskie magdeburskie Piotrków otrzymał po 1290 r. z rąk księcia sieradzkiego Władysława Łokietka, przyszłego króla Polski. Od 1339 r. wraz z nowym województwem sieradzkim wszedł ostatecznie w granice Królestwa, stając się do rozbiorów siedzibą starostwa grodowego i powiatu sądowego.

Od XIII w. Piotrków bywał miejscem zjazdów (wieców) rycerstwa oraz duchowieństwa (synody archidiecezji gnieźnieńskiej). Na jednym z takich zjazdów Kazimierz III Wielki wydał ok. 1360 r. słynne statuty piotrkowskie, stanowiące wraz z małopolskim odpowiednikiem z Wiślicy, podstawę prawodawstwa polskiego. Z tradycji owych wieców wyrosła z czasem instytucja sejmu walnego — w latach 1493–1567 w Piotrkowie 38 razy zwołano parlament Królestwa Polskiego. Od 1422 r. także odbywały się tu także synody archidiecezji gnieźnieńskiej.

Po zawarciu unii lubelskiej w 1569 r. Piotrków ustąpił roli miasta sejmowego Warszawie. W zamian, poczynając od 1578 r. stał się siedzibą kadencji wielkopolskiej Trybunału Koronnego.

W 1793 r., w wyniku II rozbioru Rzeczypospolitej, Piotrków znalazł się w zaborze pruskim. Następnie, od 1807 r. przynależał do Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. — do Królestwa Polskiego (województwo kaliskie, a następnie gubernia warszawska). W 1867 r. Piotrków został stolicą najbardziej uprzemysłowionej guberni zaboru rosyjskiego.

W okresie I wojny światowej znalazł się pod okupacją austrowęgierską. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., jako miasto powiatowe w województwie łódzkim, utracił dotychczasowe znaczenie centrum administracyjnego i ośrodka politycznego.

W latach II wojny światowej jako silny ośrodek konspiracji pełnił funkcję siedziby konspiracyjnych organów władzy terenowej Polskiego Państwa Podziemnego (dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa). Już w 1939 r. okupanci niemieccy utworzyli tu pierwsze getto na ziemiach polskich. W styczniu 1945 r. miasto zajęła Armia Czerwona.

W powojennej Polsce Piotrków rozwinął się w ważny ośrodek przemysłowy i administracyjny (1975–1998 — stolica województwa). Od 1999 r. jest ponownie siedzibą powiatu piotrkowskiego i tzw. powiatem grodzkim w województwie łódzkim[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Piotrkowie Trybunalskim działa pięć spośród ośmiu badanych rad i komisji. Są to: rada młodzieżowa, komisja bezpieczeństwa i porządku, powiatowa rada rynku pracy, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Rada Młodzieżowa w Piotrkowie Trybunalskim została powołana w 2000 r. na mocy Uchwały Nr XXIV/410/2000 z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie w Piotrkowie Trybunalskim „Młodzieżowej Rady Miasta”.

Obecnie rada działa na podstawie Uchwały Nr XLVIII/842/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Celem działania rady jest:

1) przygotowanie młodzieży do aktywnego i świadomego korzystania z demokracji w życiu swoich społeczności,

2) zapewnienie czynnego udziału młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na jakość i sposób ich życia,

3) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie miasta,

4) organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym,

5) inspirowanie uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Do zadań rady należy:

1) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, a w szczególności nauki, kultury, sportu i rekreacji oraz ochrony środowiska,

2) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących wyżej wymienionych zagadnień,

3) występowanie do Prezydenta Miasta lub rady Miasta z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej,

4) organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, proekologicznym i charytatywnym,

5) współpraca z samorządami szkolnymi

6) spotykanie się z władzami miasta, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie spraw bezpośrednio dotyczących młodzieży,

7) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,

8) promocja miasta, organizacji i instytucji młodzieżowych działających na jego terenie,

9) organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji.

Strona internetowa:

http://www.m.rada.piotrkow.pl/sklad-rady-miasta-t3/mlodziezowa-rada-miasta-t65

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonuje na podstawie Art. 38a ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868).

Aktualnie komisja działa na podstawie ZARZĄDZENIA NR 42/17 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim.

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Piotrkowie Trybunalskim po raz pierwszy została powołana w 2012 r. na mocy ZARZADZENIA NR 52/2012 STAROSTY POWIATU PIOTRKOWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Piotrkowie Trybunalskim na kadencje w latach 2012 – 2016.

Obecnie Rada funkcjonuje na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 39/2019 Starosty Powiatu Piotrowskiego w sprawie powołania składu Powiatowej rady Rynku Pracy w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2019-2023.

Do zakresu działania Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich;

2) opiniowanie projektu Krajowego Planu Działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;

3) opiniowanie przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, wzoru podziału środków KFS i planu ich wydatkowania;

4) ustalanie w układzie branżowym i regionalnym dodatkowych priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS oraz decydowanie o przeznaczeniu tych środków zgodnie z przyjętymi priorytetami;

5) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena racjonalności gospodarki środkami tego funduszu;

6) realizacja zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;

7) opiniowanie projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Strona internetowa:

http://bip.puppiotrkow.pl/s/powiatowa-rada-rynku-pracy/145

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Piotrkowie Trybunalskim po raz pierwszy została powołana w 2004 r. na mocy ZARZĄDZENIA Nr 114 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie powołania w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej organizacji i trybu działania.

Aktualnie komisja działa na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 150 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej organizacji i trybu działania.

Do zadań komisji należy:

1) analizowanie polityki przestrzennej miasta Piotrkowa trybunalskiego,

2) opiniowanie opracowań z zakresu planowania przestrzennego w tym:

a) projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa trybunalskiego,

c) innych opracowań studialnych i analitycznych,

d) inicjowanie prac koncepcyjnych i opracowań w zakresie rozwoju przestrzennego miasta,

3) opiniowanie opracowań z zakresu urbanistyki, architektury, i zagospodarowania przestrzennego.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego powołana została Zarządzeniem Nr 386 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 03 października 2016 roku, które weszło w życie z dniem 31 października 2016 roku.

Do zakresu działania Powiatowej Rady ds. osób niepełnosprawnych należy:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3. ocena realizacji programów,

4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

http://www.mopr.piotrkow.pl/formy-wsparcia-t3/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-t10#!

Zdjęcie pochodzi ze strony:

https://www.ruszajwdroge.pl/2019/06/Piotrkow-Trybunalski-co-warto-zobaczyc.html#.XbxkN9ThArg


[1] https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/p/501-piotrkow-trybunalski/96-historia-miejscowosci/69026-historia-miejscowosci

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: