13.11.2019 r.

Historia miasta

Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z VI w., a w XIII w. na Wzgórzu Zamkowym została wybudowana pierwsza murowana budowla – Donżon. W roku 1317 Władysław Łokietek nadaje Lublinowi prawa miejskie. Herbem miasta zostaje kozioł. Po najeździe Tatarów w 1341, Kazimierz Wielki postanawia wybudować w Lublinie zamek i otoczyć miasto murem obronnym. Do dziś podziwiać można Kaplicę Trójcy Świętej, Bramy Krakowską i Grodzką, Basztę Gotycką zwaną Półokrągłą a także fragmenty Baszty Żydowskiej i kilka pomniejszych elementów. W miejscu zniszczonego wojnami zamku gotyckiego, w wieku XVI został wybudowany zamek renesansowy, który został zniszczony podczas wojen szwedzkich. W XIX wieku na ruinach dawnego zamku królewskiego zostało wybudowane więzienie carskie, w czasie II Wojny Światowej mieściło się tu więzienie Gestapo a po wojnie, do roku 1957 więzienie NKWD i SB.

Średniowieczny Lublin był położony na najważniejszym trakcie Rzeczpospolitej, szlaku pomiędzy Krakowem a Wilnem. 1 lipca 1569 roku na Zamku podpisana została Unia Lubelska, czyli międzynarodowa umowa pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. Utworzona Rzeczpospolita Obojga Narodów posiadała wspólnego monarchę, herb, sejm, walutę, politykę zagraniczną i obronną. Zachowano odrębność skarbu, urzędów, wojska i sądownictwa. Obrady sejmu trwały od stycznia. Posłowie Litewscy obozowali w miejscu gdzie dziś znajduje się Plac Litewski.

W 1575 roku wybuchł pożar, spowodowany przez nieostrożną mieszczkę Jadwigę. Data wybuchu pożaru uznawana jest za symboliczną granicę między okresem gotyckim a renesansem. W latach 1578-1794 funkcjonował w Lublinie Trybunał Koronny, najwyższy sąd apelacyjny Rzeczypospolitej. W tym czasie znaczenie polityczne i gospodarcze Lublina znacznie wzrosła. Wojny z Kozakami i Szwedami od XVII w. zapoczątkowały upadek miasta. Stan ten pogłębiły rozbiory Polski. W XX w. Lublin na krótki czas dwa razy stał się tymczasową stolicą Polski (1918 i 1944).

W latach 1941-1944 na przedpolach Lublina, Niemcy ulokowali obóz koncentracyjny – KL Lublin, zwany Majdankiem, w którym zginęło ok. 78 tys. osób.

W lipcu 1980r. w Świdniku i Lublinie wybuchają pierwsze strajki robotnicze, które były zapowiedzią strajków na Wybrzeżu w sierpniu 1980 roku. Wydarzenie te doprowadziły do powstania Solidarności.

Współczesny Lublin liczy ok. 330 tysięcy mieszkańców, jest największym miastem wschodniej Polski. Blisko 80 tysięcy studentów, kształci się na lubelskich uniwersytetach, wyższych szkołach i politechnice[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Lublinie działają wszystkie spośród ośmiu badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, rada sportu, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Lublinie działa na mocy Uchwały Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 roku w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków.

Do kompetencji Rady należy:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy,

3) opiniowanie projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz uczestnictwo w pracach nad nimi,

4) wyrażanie opinii w sprawach związanych z realizacją rocznego i wieloletniego Programu Współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

6) opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta Lublin z realizacji rocznego oraz wieloletniego programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

7) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

8) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,

9) występowanie do Prezydenta i Rady Miasta Lublin z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego,

10) wskazywanie, na wniosek Prezydenta, przedstawicieli do innych gremiów i organów doradczych, konsultacyjnych, opiniodawczych.

Strona internetowa:

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje/

Rada młodzieżowa w Lublinie została powołana w 2006 r. na mocy Uchwały Nr 998/XLI/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu.

Młodzieżowa Rada Miasta ma charakter opiniotwórczo-doradczy. Jej celem jest reprezentowanie interesów młodzieży wobec władz miasta oraz wspieranie rozwoju i aktywności młodych ludzi w mieście.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin podejmuje różne inicjatywy mające na celu wzmacnianie postaw obywatelskich oraz wspieranie aktywności młodych mieszkańców Lublina. Wspiera samorządy uczniowskie w ich działalności poprzez organizację szkoleń, konferencji i projektów. W projekcie „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży” radni przy współpracy członków samorządów uczniowskich wypracowali kilkanaście rekomendacji dla prezydenta Lublina w zakresie aktywności młodzieży, działalności samorządów uczniowskich i doradztwa zawodowego.

Strona internetowa:

https://lublin.eu/rada-miasta/mlodziezowa-rada-miasta-lublin/

Rada seniorów w Lublinie została powołana w 2015 r. na mocy Uchwały Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej statutu.

Przedmiotem działania Rady Seniorów Miasta Lublin jest w szczególności:

1) opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów;

2) opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących najstarszych mieszkańców miasta;

3) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań i prac legislacyjnych w perspektywie krótko - długookresowej na rzecz seniorów;

4) inicjowanie działań na rzecz seniorów;

5) upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych Miasta Lublin ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych;

6) wspieranie różnych form aktywności seniorów;

7) dążenie do umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych;

8) monitorowanie potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie miasta Lublin;

podejmowanie działań w zakresie przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu;

podejmowanie działań dążących do budowy pozytywnego wizerunku seniorów;

upowszechniania wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

Strona internetowa:

https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/rada-seniorow-miasta-lublin/kontakt/

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Lublinie w kadencji 2017-2021 działa na podstawie Zarządzenia Nr 7/2017 Starosty Lubelskiego z dnia 19 stycznia 2017 r., a jej skład został określony na podstawie Zarządzenia Starosty Lubelskiego nr 11/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie lubelskim

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3) opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu,

4) wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,

5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy,

6) opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

7) opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych oraz proponowanych zmian w ich realizacji,

8) opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Strona internetowa:

https://lublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

Rada sportu w Lublinie została powołana na mocy Zarządzenia nr 32/3/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie powołania Rady Sportu.

Obecnie rada działa na mocy Zarządzenia nr 54/12/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Sportu, określenia zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Do zadań rady należy opiniowanie:

1) strategii rozwoju miasta w zakresie kultury fizycznej,

2) projektu budżetu miasta w części dotyczącej kultury fizycznej,

3) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów przeznaczonych na cele kultury fizycznej,

4) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Strona internetowa:

https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/rada-sportu,6,14985,2.html

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Lublinie działa na mocy Zarządzenia nr 177/7/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Strona internetowa:

https://lublin.eu/prezydent-miasta-lublin/ciala-doradcze

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Lublinie działa na mocy Zarządzenia nr 11/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lublinie i ustalenia jej Regulaminu

Do zadań komisji należy sporządzanie opinii o:

1) projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/powiatu lub o projekcie jego zmiany; projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektach ich zmian;

2) wynikach analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

3) projektach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) projektach decyzji o warunkach zabudowy;

5) w innych sprawach planowania i zagospodarowania.

Strona internetowa:

https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/miejska-komisja-urbanistyczno-architektoniczna-w-lublinie,26,14985,2.html

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Lublinie w kadencji 2019-2023 działa na mocy Zarządzenia nr 108/7/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania członków Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin na lata 2019 – 2023.

Do zadań rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

https://lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/um-dla-niepelnosprawnych/spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/

Zdjęcie pochodzi ze strony

https://turystyka.wp.pl/lublin-6147693008177281c


[1] http://www.antur.eu/o-historii-lublina-slow-kilka/

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: