15.11.2019 r.

Historia miasta

Konin leży w środkowej części Polski. Tak dawniej jak i dziś w bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się ważny węzeł komunikacyjny - łączący północ kraju z południem oraz wschodnią część z zachodnią. O tym, że zawsze przez Konin przebiegały ważne szlaki handlowe świadczy wznoszący się w centrum dawnego Konina słup drogowy z XII wieku, wyznaczający niegdyś połowę drogi między Kaliszem a Kruszwicą – leżącymi na dawnym Szlaku Bursztynowym. Najważniejszą osadą było Stare Miasto z romańskim kościołem parafialnym. To ono dało początek Koninowi lokowanemu na prawie magdeburskim, na wzór Kalisza, około 1283 roku.

Los Konina był odbiciem historii kraju - począwszy od 1331 roku, kiedy to Krzyżacy doszczętnie zniszczyli je. Odbudowane przez króla Kazimierza Wielkiego (1333-1370) i otoczone murem - wraz z dwoma bramami: Kaliską i Toruńską - strzegło przepraw na szlaku wiodącym do innych miast. Konin stał się siedzibą powiatu sądowego, a koniński zamek siedzibą starosty oraz centrum administracyjnym i gospodarczym najbliższej okolicy.

Pomyślny rozwój Konina został zahamowany w XVII stuleciu. W 1628 roku wybuchła trwająca trzy lata epidemia, która zdziesiątkowała ludność. Klęski tego okresu pogłębiły „potop szwedzki”, pożary i kolejne epidemie. Po upadku Księstwa Warszawskiego Konin znalazł się w granicach Królestwa Kongresowego. Powstanie styczniowe (1863) przebiegło tu w szczególnie ostrej, krwawej formie, znaczone licznymi bitwami i represjami. Po okresie Królestwa Kongresowego miasto na długie lata przestało być centrum regionu.

Ożywienie przyniosło dopiero otwarcie linii kolejowej łączącej Poznań z Warszawą i budowa Kanału Ślesińskiego, łączącego Wartę z jeziorem Gopło. W czasie II wojny światowej Konin znalazł się na obszarze ziem włączonych do III Rzeszy, w ramach tzw. Kraju Warty. Jednocześnie został siedzibą hitlerowskich władz powiatowych.

Po drugiej wojnie światowej, lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte przyniosły gwałtowny proces uprzemysłowienia, co zmieniło oblicze rolniczego dotychczas regionu. W 1950 roku Konin liczył 12.145 mieszkańców, w 10 lat później - 17.638, w 1970 roku - 40.744. Natomiast w roku 1998 miasto zamieszkiwało już ponad 83,5 tys. osób. Tak gwałtowny przyrost ludności spowodował również szybki rozwój przestrzenny Konina. Miasto wchłaniało kolejne podmiejskie wsie, coraz bardziej oddalone od historycznego centrum. Powierzchnia miasta wynosi obecnie 82 km2.

Konin pozostaje ważnym centrum administracyjnym, będąc od 1975 roku stolicą województwa, a od 1 stycznia 1999 r., po wejściu w życie reformy samorządowej miasto tracąc status wojewódzki, zostało siedzibą powiatu grodzkiego oraz stolicą powiatu ziemskiego. Jest nadal ośrodkiem dynamicznie kształtującego się życia politycznego i społecznego dla całego obszaru Wschodniej Wielkopolski oraz województwa wielkopolskiego[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Koninie działa siedem spośród ośmiu badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Koninie działa na mocy UCHWAŁY Nr 443 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

Zadaniami Rady są w szczególności:

1) udział w opiniowaniu projektów strategii rozwoju Miasta Konina i projektów programów społecznych na rzecz jego mieszkańców,

2) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących organizacji pozarządowych działających w Koninie,

3) opiniowanie składu kandydatów do pracy w zespołach opiniujących oferty realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Konina w sferze działalności pożytku publicznego,

4) wyrażanie opinii w sprawie realizacji współpracy Samorządu Konina z organizacjami pozarządowymi w sferze działalności pożytku publicznego, przedstawianie jej wyników Radzie Miasta Konina, Prezydentowi Miasta Konina oraz konińskim organizacjom pozarządowym,

5) opiniowanie projektów programów współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w przypadku niewłączenia się Rady w przygotowanie propozycji projektu w terminie do 30 września każdego roku kalendarzowego, wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego przygotowuje projekt samodzielnie,

6) współpraca z Prezydentem oraz komisjami Rady Miasta w zakresie opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań publicznych w Koninie,

7) monitorowanie i doskonalenie współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi,

8) przedstawianie Prezydentowi Miasta Konina propozycji priorytetów działalności pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Konina w danym roku kalendarzowym,

9) inicjowanie tworzenia standardów działalności organizacji pozarządowych, podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy Samorządu Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Strona internetowa:

http://www.konin.pl/index.php/koninska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego.html

Rada młodzieżowa w Koninie została powołana na mocy UCHWAŁY Nr 241 RADY MIAST A KONINA z dnia27 lutego 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Konina i nadania jej statutu.

Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, będą mogli czynnie uczestniczyć w życiu miasta. Częstsze będą spotkania z władzami miejskimi i oświatowymi. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. Młodzieżowa Rada Miasta ma możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Konina.

Młodzieżowa Rada Miasta Konina może również bezpośrednio inicjować działania, które bezpośrednio dotyczą konińskiej młodzieży, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, a także szkolenia i konferencje. Działalności Rady ułatwia również współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami w kraju i za granicą.

Strona internetowa:

http://www.konin.pl/index.php/mlodziezowa-rada-miasta.html

Rada seniorów w Koninie została powołana na mocy UCHWAŁY Nr 67 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Konina oraz nadania jej Statutu.

Rada Seniorów Miasta Konina jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym. Wspiera aktywność osób starszych. Zapobiega marginalizacji osób starszych i buduje ich pozytywny wizerunek w społeczeństwie. Powstałą z inicjatywy Rady Konińską Kartę Seniora wspiera ponad 60 podmiotów gospodarczych, by poprawić komfort życia starszych osób, mieszkańców Konina.

Strona internetowa:

http://www.konin.pl/index.php/rada-seniorow-miasta-konina.html

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Koninie działa na mocy Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. poz. 630).

Do zadań rady należy:

1) Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,

2) Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3) Opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu oraz sprawozdań z ich wykorzystania,

4) Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia,

5) Opiniowanie wniosków o umorzenie należności,

6) Opiniowanie programów specjalnych,

7.Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Strona internetowa:

https://konin.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Koninie działa na podstawie Art. 38a ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868)

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Strona internetowa:

http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/starosta/komisja-bezpieczenstwa/komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku.html

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Koninie została powołana w 2004 r. na mocy ZARZĄDZENIA Nr 260/IV/2004 PREZYDENTA MIASTA KONINA Z DNIA 25.11.2004 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Do zadań komisji należy sporządzanie opinii o:

1) projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/powiatu lub o projekcie jego zmiany; projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektach ich zmian;

2) wynikach analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

3) projektach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) projektach decyzji o warunkach zabudowy;

5) w innych sprawach planowania i zagospodarowania.

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Koninie działa na mocy ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KONINA Nr 101/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Do zadań rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

http://www.konin.pl/index.php/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych.html

Zdjęcie pochodzi ze strony

http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/konin-miasto-poprzemyslowe


[1] http://www.konin.pl/index.php/historia.html

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: