11.11.2019 r.

Historia miasta

Jelenia Góra to miasto położone w Kotlinie Jeleniogórskiej, przez niektórych nazywane nieoficjalną stolicą polskich Karkonoszy. Skąd wynika ta nazwa? Jelenia Góra leży pomiędzy szczytami karkonoskimi, jednocześnie jednak jest także dużym i dobrze rozwiniętym miastem. W przeciwieństwie do miejscowości typowo turystycznych, takich jak na przykład Karpacz, czy Szklarska Poręba, miasto jest zaludnianie nie tylko w okresach turystycznym, ponieważ jest tutaj dużo stałych mieszkańców.

Jelenia Góra ma bardzo długą historię. Szacuje się, że pierwsze grody w tym miejscu powstały już na początku XII wieku, natomiast niecałe sto lat później, Jelenia Góra otrzymała już prawa miejskie. Na początku miasto w przeważającej części zamieszkiwane było przez Polaków, jednak z czasem zaczęło przybywać do niego coraz więcej Niemców.

Miasto swój rozwój zawdzięcza płótnom lnianym, które to były w nim produkowane. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu, ułatwiony był handel nimi w zasadzie z całą Europą. Rozwój miasta został zatrzymany dopiero po wojnie trzydziestoletniej. Jednak Jelenia Góra poradziła sobie z trudnościami, a zaraz po wojnie zaczęły powstawać w niej fabryki, dzięki czemu do miasta przybywało coraz więcej ludzi. Ponadto, przełom XIX i XX wieku to czas rozkwitu turystyki w Karkonoszach. Stąd też w tym czasie Jelenia Góra stała się po części miastem turystycznym.

Jelenia Góra miała olbrzymie szczęście podczas II wojny światowej. Miasto nie uległo w zasadzie żadnym zniszczeniom podczas wojny. Po zakończeniu działań wojennych Jelenia Góra została polskim miastem. Wysiedlono z niej Niemców, a przesiedlono do niej polskich uciekinierów ze wschodu.

W 1975 roku Jelenia Góra została miastem wojewódzkim. Po redukcji liczby województw, aż po dziś dzień Jelenia Góra jest miastem powiatowym[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Jeleniej Górze działa siedem spośród ośmiu badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, rada sportu, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada działalności pożytku publicznego w Jeleniej Górze po raz pierwszy została powołana w 2012 r. na mocy UCHWAŁY NR 307.XXXI.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra oraz organizacji i trybu jej działania.

Do 2018 r. członkowie Rady działalni na podstawie UCHWAŁY NR 88.XII.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry oraz organizacji i trybu jej działania.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,

3) opiniowanie projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

5) opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji rocznego oraz wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

6) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,

7) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych

Strona internetowa:

https://www.jeleniagora.pl/content/rada-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-po%C5%BCytku-publicznego

Rada seniorów w Jeleniej Górze została powołana w 2018 r. na mocy UCHWAŁY NR 20.III.2018 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Jeleniej Górze.

Celem głównym działania Rady jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych Miasta Jelenia Góra poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie, integrowanie i pobudzanie aktywności obywatelskiej w kierunku poprawy jakości życia seniorów. Cele szczegółowe Rady to:

a) reprezentowanie i ochrona praw i potrzeb osób starszych oraz ich środowisk wobec władz Miasta Jelenia Góra,

b) tworzenie pozytywnego wizerunku seniorów,

c) włączenie osób starszych w życie publiczne, społeczne i ekonomiczne Miasta Jelenia Góra.

Strona internetowa:

https://jeleniagora.pl/content/miejska-rada-senior%C3%B3w-2019-2024

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Jeleniej Górze działa na podstawie Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Aktualna kadencja rady rozpoczęła się w 2017 r. i zakończy w 2021.

Do zadań Rady należy m.in.:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,

4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,

5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.

Strona internetowa:

https://jeleniagora.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

Rada sportu w Jeleniej Górze po praz pierwszy została powołana w 2008 r. na mocy ZARZĄDZENIA Nr 0151-557/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie powołania Jeleniogórskiej Rady Sportu i kolejno w 2011 r. na mocy ZARZĄDZENIA NR 0050.272.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie powołania Jeleniogórskiej Rady Sportu.

Do zadań Rady sportu należało wypracowanie kierunków rozwoju kultury fizycznej i sportu w Jeleniej Górze.

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Jeleniej Górze jest komisją wspólną dla miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego. W kadencji 2017-2020 członkowie Rady zostali powołani na mocy ZARZĄDZENIA NR 0050.972.2017.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego reprezentujących Miasto Jelenia Góra członków Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku obejmującej Miasto Jelenia Góra i Powiat Jeleniogórski oraz UCHWAŁY NR XXX/158/2017 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego.

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Jeleniej Górze funkcjonuje na mocy ZARZĄDZENIA NR 0050. 1252.2017.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Jeleniej Górze oraz REGULAMIN działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Jeleniej Górze stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1252.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 grudnia 2017 r.

Do zadań komisji należy sporządzanie opinii o:

1) projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/powiatu lub o projekcie jego zmiany; projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektach ich zmian;

2) wynikach analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

3) projektach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) projektach decyzji o warunkach zabudowy;

5) w innych sprawach planowania i zagospodarowania.

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Jeleniej Górze po raz pierwszy została powołana w 2015 r. Obecny skład rady został powołany na mocy ZARZĄDZENIA NR 0050.319.2019.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Do zadań rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

https://www.jeleniagora.pl/content/powiatowa-spo%C5%82eczna-rada-ds-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych

Zdjęcie pochodzi ze strony

https://turystyka.jeleniagora.pl/content/it


[1] https://krainakarkonoszy.pl/karkonosze-i-okolice/miejscowosci/jelenia-gora/

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: