22.11.2019 r.

Historia miasta

W dniu 2 lipca 1257 roku margraf Johann I z dynastii askańskiej podpisał dokument, na mocy którego Albreht de Luge upoważniony został do założenia miasta o nazwie Landisberch Nova. Gorzów był jednym z pierwszych miast lokowanych nad dolną Wartą. Jego położenie u ujścia Kłodawy (Kłodawki) do Warty na skrzyżowaniu wodnych i lądowych szlaków komunikacyjnych, dawało dogodne warunki do rozwoju urbanizacji i powiększania miasta, które rozkwitało dzięki pracy kupców i rzemieślników. Gorzów stał się bardzo ważnym ośrodkiem handlowym i wytwórczym.

Obie rzeki przysparzały miastu majątku, powodowały jednak stale powtarzające się powodzie. W swej długiej, ponad 750-letniej historii Gorzów wielokrotnie był niszczony przez pożary i wojny, pustoszony przez zarazy. W 1433 r. przeżył oblężenie husytów, w XVII wieku przez kilkadziesiąt lat znosił szwedzką okupację, utrzymywał wojska rosyjskie w wojnie 7-letniej, opłacał się kontrybucją armii Napoleona.

Okres między Wiosną Ludów a I wojną światową to dla Gorzowa najlepszy i najspokojniejszy czas. Miasto rozwijało się dynamicznie nie mieszcząc się już w granicach średniowiecznych umocnień. Poza ich murami, na przedmieściach powstały liczne fabryki i domy. Połączenia drogowe i kolejowe z innymi miastami, a także rozwój żeglugi parowej na Warcie sprzyjał zamożności miasta, które zyskało opinię stabilnego ekonomicznie. Landsberg nazywano również miastem parków i ogrodów.

Najtragiczniejszą z wojen okazała się II wojna światowa. Garnizon niemiecki wycofując się do Kostrzyna wysadził oba mosty, a oddziały Armii Radzieckiej spaliły stare miasto. 30 stycznia 1945 roku Landsberg stał się polskim Gorzowem. Nastąpił ponowny szybki rozwój miasta.

Już w połowie lat 60. mieszkało tu 50 tys. osób, przekraczając stan sprzed wojny. W końcu lat 60. Gorzów przeżywał drugi w swych dziejach boom budowlany, stając się miastem średniej wielkości. W 1975 r. został stolicą województwa gorzowskiego, a w 1979 urodziła się 100-tysięczna gorzowianka.

Dziś Gorzów rozciąga się na powierzchni 86 km2 i liczy ponad 120 tysięcy mieszkańców. Po reformie administracyjnej kraju w 1999 r. jest siedzibą wojewody i stolicą nowego województwa lubuskiego[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Gorzowie Wielkopolskim działa siedem spośród ośmiu badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gorzowie Wlkp. Powołana została w 2013 r. na mocy UCHWAŁY NR LIV/606/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Obecnie rada działa na mocy Zarządzenia Nr 86/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie powołania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

1) opiniowanie projektów dokumentów strategicznych miasta (programów, strategii, polityk itp.);

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy; w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;

6) rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych do Rady, a dotyczących sfery pożytku publicznego.

Strona internetowa:

http://www.gorzow.pl/PL/3341/Gorzowska_Rada_Dzialalnosci_Pozytku_Publicznego/

Rada młodzieżowa w Gorzowie Wlkp. została powołana w 2003 roku i działała do roku 2013. W 2019 r. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. podjęła UCHWAŁĘ NR VI/114/2019 RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz nadania jej statutu, której celem było reaktywowanie Rady Młodzieżowej w Gorzowie Wlkp.

Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

1) promowanie idei samorządności wśród młodzieży;

2) kształtowanie postaw patriotycznych, demokratycznych, obywatelskich i prospołecznych;

3) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działalności młodzieży;

4) rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych oraz

pozarządowych;

5) działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia;

6) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych i twórczych na terenie Miasta;

7) zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu Miasta;

8) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej;

9) kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych;

10) poznawanie historii i kultury innych państw.

Strona internetowa:

http://mrm-gorzow.pl/?fbclid=IwAR37-81fqzHxPOyRAxuLfnUlQT_aAOGIryYbcG5tzUldN-3WBq3ZdNr00rE

Rada seniorów w Gorzowie Wlkp. Została powołana w 2016 r. na mocy UCHWAŁY NR XXXV/420/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Rada działa m.in. w następujących obszarach:

1) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,

2) przełamywanie marginalizacji społecznej,

3) wspieranie aktywności ludzi starszych,

4) rozwój form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury,

5) spraw społecznych seniorów.

Strona internetowa:

http://www.gorzow.pl/PL/3408/Gorzowska_Rada_Seniorow/

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Gorzowie Wlkp. działa na mocy Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

1) Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,

2) Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3) Opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu oraz sprawozdań z ich wykorzystania,

4) Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia,

5) Opiniowanie wniosków o umorzenie należności,

6) Opiniowanie programów specjalnych,

7.Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Strona internetowa:

https://gorzow.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Gorzowie Wlkp. działa na mocy Art. 38a ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868).

Obecna VI kadencja komisji rozpoczęła się w 2018 r. a zakończy w 2021.

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Strona internetowa:

http://www.powiatgorzowski.pl/aktualnosci/glowna/szosta-kadencja-komisji-bezpieczenstwa-w-powiecie

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Gorzowie Wlkp. Powołana została w 2004 r. na mocy Zarządzenia nr 1023/I/2004 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Do zadań komisji należy sporządzanie opinii o:

1) projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/powiatu lub o projekcie jego zmiany; projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektach ich zmian;

2) wynikach analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

3) projektach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) projektach decyzji o warunkach zabudowy;

5) w innych sprawach planowania i zagospodarowania.

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp. Została powołana Zarządzeniem Nr 332/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Do zadań rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

http://www.gcprgorzow.pl/index.php/dzialy-gcpr/rehabilitacja-spoleczna/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych

Zdjęcie pochodzi ze strony

https://www.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/gorzow-wlkp-bedzie-mial-nowa-atrakcje-dla-turystow-poniemiecki-schron-przeciwlotniczy,120579.html


[1] http://www.gorzow.pl/PL/3015/Historia_miasta/#

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: