18.09.2018 r.

Seminarium naukowe zatytułowane "Udział rad społecznych w procesie decyzyjnym” było kolejnym wydarzeniem naukowym zorganizowanym w ramach projektu "Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Program DIALOG.

Seminarium rozpoczęło się od przywitania gości przez kierownika projektu dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR oraz przedstawienia założeń projektu. Głównym celem prowadzonych badań jest określenie zakresu wpływu podmiotów niepublicznych – społecznych rad i komisji (tj. rad działalności pożytku publicznego, rad młodzieżowych, rad seniorów, powiatowych rad rynku pracy, rad sportu, komisji bezpieczeństwa i porządku, komisji urbanistyczno-architektonicznych oraz rad ds. osób niepełnosprawnych) na proces decyzyjny oraz poziomu i skali dialogu z udziałem podmiotów niepublicznych na poziomie lokalnym. Projekt realizowany jest przez konsorcjum trzech jednostek naukowych: Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Po oficjalnym otwarciu oraz prezentacji założeń projektu kolejnym punktem programu seminarium były wystąpienia członków zespołu badawczego realizującego projekt. Jako pierwszy głos zabrał dr Paweł Antkowiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przedstawił analizę instytucjonalną społecznych rad i komisji w systemie władzy lokalnej. Dr Antkowiak zaznaczył, że nie wszystkie spośród wybranych rad i komisji funkcjonują w badanych miastach. Podkreślił również, że podczas analizy instytucjonalno-prawnej trudne było uzyskanie informacji o tym jakie rady lub komisje funkcjonują w danej jednostce samorządu terytorialnego. Taki stan rzeczy mógł być spowodowany brakiem podmiotu koordynującego działania rad i komisji w badanych urzędach oraz nieaktualnymi informacjami w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kolejnym wystąpieniem w tej części seminarium była prezentacja wstępnych wyników badań ilościowych (ankietowych) przez dr hab. Agnieszkę Pawłowską z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prelegentka przedstawiła analizę wybranych odpowiedzi zawartych w kwestionariuszu ankiety skierowanej do członków społecznych rad i komisji. Wskazała na te zagadnienia, które wymagają dalszego wyjaśnienia w toku badań jakościowych, które będą kolejnym etapem realizacji projektu.

W kolejnym wystąpieniu, dr Anna Kołomycew z Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawiła ograniczenia oraz trudności prowadzenia badań ilościowych realziowanych w ramach projektu. Dr Kołomycew omówiła sposób doboru próby badawczej oraz uzasadniła zmiany wprowadzone w toku badań. Pierwotnie zakładano, że badania ilościowe zostaną przeprowadzone w 16 wybranych miastach. Ostatenie badania ilościowe prowadzone były we wszytskich miastach na prawach powiatu z wyłączeniem Warszawy. Zmiana podyktowana była szeregiem czynników, min. brakiem poszczególnych podmiotów niepublicznych w pierwotnie wybranych do badań miastach. W związku z tym kluczowe było ustalenie faktycznej liczby społecznych rad i komisji oraz ich składu członkowskiego, a następnie zweryfikowanie liczby miast, w których prowadzone były badania. W wystąpieniu omówione zostały także sposób dystrybucji ankiet oraz szczególne przypadki, z którymi zetknięto się w czasie realziacji badań ilościowych.

Po tym wystąpieniu nastąpiła dyskusja, podczas której zebrani zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania społecznych rad i komisji. Jeden z uczestników seminarium wskazał na poważny problem, który został zasygnalizowany podczas wystąpień. W jego ocenie utrudniony kontakt z radami społecznymi jest swego rodzaju zaprzeczeniem ,,społecznego charakteru” rady/komisji. Inny dyskutant zauważył, że warto byłoby poszerzyć badania jakościowe aby zyskać szersze spektrum funkcjonowania rad i komisji.

Po dyskusji nastąpiła przewidziana w programie przerwa, a po jej zakończeniu rozpoczęła się druga część seminarium, w której członkowie wybranych rad i komisji w Lublinie prezentowali ich działalność.

Jako pierwszy wystąpił Piotr Choroś – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin reprezentujący Radę Działalności Pożytku Publicznego w Lublinie. Pan Choroś przedstawił historię powołania rady, a także zaznaczył, że w jego opinii Rada Działalności Pożytku Publicznego nie jest ciałem partycypacji społecznej bowiem nie reprezentuje mieszkańców, a także nie jest ,,sejmikiem organizacji pozarządowych”. Piotr Choroś podkreślił, że jest to ciało złożone z trzech stron: władz wykonawczych, uchwałodawczych i organizacji pozarządowych i że głównym zadaniem rady jest doradzanie organom samorządowym.

Kolejnym prelegentem był Sławomir Skowronek – Dyrektor Biura – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta w Lublinie, który reprezentował lubelską Radę Seniorów. Pan Skowronek, podobnie jak jego przedmówca, przytoczył historię powołania rady oraz podkreślił, że lubelska Rada Seniorów, która powstała w 2011 r. funkcjonowała przed wprowadzeniem przedmiotowych przepisów do ustawy o samorządzie gminnym. Do zadań lubelskiej Rady Seniorów należy wydawanie opinii, a także konsultacje w sprawach dotyczących seniorów. Pan Sławomir Skowronek zapoznał zebranych z kilkoma inicjatywami i projektami realizowanymi przez Radę Seniorów.

Kolejnym prelegentem był Filip Uniłowski – Przewodniczący Rady Młodzieżowej miasta Lublin. Pan Filip przedstawił w jaki sposób dochodzi do obsadzania mandatów w radzie, a także co należy do jej zadań oraz jakie projekty w ostatnim czasie zostały podjęte przez Radę Młodzieżową. Wskazał on, iż w ostatnim roku funkcjonowania rady ze strony władz miasta nie wpłynęły żadne projekty czy uchwały do konsultacji. Prezentacja została uzupełniona przez osobę będącą opiekunem Rady Młodzieżowej miasta Lublin, która wskazała, że w latach poprzednich projekty dotyczące młodzieży były poddawane konsultacjom.

W dalszej części spotkania wystąpił Jan Kamiński – Przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni w latach 2011-2018. Przedstawił on, w jaki sposób doszło do powołania rady. W swojej prezentacji pan Kamiński przedstawił jakie działania były podejmowane przez radę oraz jakie były ich efekty. Dodatkowo wystąpienie zostało wzbogacone o prezentacje publikacji książkowych przygotowanych i wydanych przez radę.

Ostatnim z prelegentów tej części seminarium był radny miasta Lublina pan Zbigniew Jurkowski – Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego. W swoim wystąpieniu radny pogratulował organizatorom wydarzenia, a także wyraził poparcie dla funkcjonowania wszystkich rad społecznych, nie tylko tych, których działalność regulują przepisy prawne. Zaznaczył również, że rady są doskonałym miejscem do tworzenia kapitału społecznego oraz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

Seminarium zakończyło się dyskusją uczestników wydarzenia poświęconą roli rad społecznych w lokalnym procesie decyzyjnym.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: