17.09.2018 r.

W spotkaniu udział wzięli członkowie zespołu badawczego z trzech jednostek naukowych realizujących projekt: z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR (kierownik projektu), dr Anna Kołomycew i mgr Dominik Boratyn; z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr hab. Robert Kmieciak, prof. UAM, dr Paweł Antkowiak i mgr Anna Siuda; z Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: dr Katarzyna Radzik-Maruszak i mgr Elżbieta Szulc-Wałecka.

W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe działania w ramach projektu. Szczególnie przedstawiono wyniki prowadzonych od maja badań ilościowych (ankietowych) – stan na 15 września 2018 r., a także wskazano, że badania ilościowe zakończą się pod koniec września. Zespół badawczy będzie wówczas dysponował całościowym materiałem.

Kolejno podjęto dyskusję nad scenariuszem pogłębionego wywiadu indywidualnego przygotowanego na potrzeby realizacji badań jakościowych. Podczas spotkania poddano dyskusji trzy scenariusze:

  1. Scenariusz wywiadu z członkami społecznych rad i komisji, w którym znalazło się 15 pytań;
  2. scenariusz wywiadu z radnymi (przedstawicielami organu stanowiącego),
    w którym znalazło się 12 pytań;
  3. scenariusz wywiadu z urzędnikami,w którym znalazło się 10 pytań.

W trakcie dyskusji omówiono pytania zamieszczone w scenariuszach oraz zaproponowano w nich zmiany.

Po omówieniu kwestii związanych z badaniami ilościowymi oraz jakościowymi zespół badawczy podjął dyskusję dotyczącą seminarium naukowego ,,Udział rad społecznych w procesie decyzyjnym”, które zostało zaplanowane na kolejny dzień (18 września 2018 r.). Dr Katarzyna Radzik-Maruszak – główny organizator seminarium przedstawiła plan wydarzenia oraz zaprezentowała sylwetki zaproszonych prelegentów.

Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą przygotowania warsztatów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, które odbędą się na przełomie maja i czerwca 2019 r. w Rzeszowie, Poznaniu i Lublinie.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: