01.03.2020 r.

W dniach 27-28 lutego 2020 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pt. ,,Podmioty niepubliczne w lokalnym procesie decyzyjnym”. Celem konferencji było podsumowanie realizacji projektu badawczego ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego, finansowanego
z dotacji Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG na lata 2018-2020 (nr DIALOG 0163/2017).

Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych
w ramach projektu realizowanego we współpracy trzech ośrodków akademickich: Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego (lider projektu), Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz.: 09:30 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W imieniu władz dziekańskich wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali przywitani przez prof. Macieja Walkowskiego prodziekana wydziału.

Następnie kierownik zespołu badawczego z Poznania prof. Robert Kmieciak dokonał wprowadzenia do tematyki konferencji oraz przekazał prowadzenie pierwszej sesji plenarnej prof. Agnieszce Pawłowskiej, kierownikowi projektu.

W pierwszej sesji panelowej moderowanej przez prof. Pawłowską z Uniwersytetu Rzeszowskiego udział wzięli:

Prof. Robert Kmieciak, który wygłosił referat pt. ,,Decentralizacja czy dekoncentracja? Potencjalne kierunki kształtowania się systemu władzy lokalnej w Polsce”. W swoim wystąpieniu prelegent wyjaśnił pojęcia decentralizacji oraz dekoncentracji odwołując się m.in. do działalności samorządów zawodowych.

Kolejnym referentem była mgr Elżbieta Szulc-Wałecka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, która zaprezentowała wystąpienie pt. ,,Społeczne rady i komisje – doświadczenia europejskie”. Mgr Wałecka przedstawiła m.in. cechy społecznych rad i komisji w europie oraz wskazała, że organy administracji publicznej uznają je za prawowitego partnera.

Ostatnim z referentów w tej części konferencji był prof. Paweł Antkowiak, który przedstawił wystąpienie pt. ,,Prawno-instytucjonalne podstawy funkcjonowania społecznych rad i komisji”. W swoim wystąpieniu referent wskazywał, że część spośród społecznych rad i komisji mimo formalnego powołania w rzeczywistości nie funkcjonuje. Prof. Antkowiak odwoływał się również do kwestii prawnych podkreślając, że nawet w przypadku rad
i komisji obligatoryjnych czyli obowiązkowych są miasta, w których takie podmioty nie funkcjonują.

Następnie po wszystkich wystąpieniach odbyła się dyskusja, w której uczestnicy konferencji mieli możliwość prezentowania własnych opinii i spostrzeżeń na temat partycypacji oraz zagadnień prawno-ustrojowych społecznych rad i komisji.

Druga sesja plenarna rozpoczęła się o godz.: 11:45 a jej moderatorem był prof. Robert Kmieciak. W tej części konferencji podobnie jak w poprzedniej udział wzięło trzech prelegentów reprezentujących Uniwersytet Rzeszowski.

Pierwszym z nich był mgr Dominik Boratyn, który przedstawił wystąpienie pt. ,,Statutowa działalność rad młodzieżowych i jej znaczenie dla społeczności lokalnych”. Celem referatu mgr Boratyna było scharakteryzowanie funkcji rad młodzieżowych oraz wskazanie korzyści działalności rad młodzieżowych dla samorządu gminnego.

Następnym referentem była prof. Agnieszka Pawłowska, która w wystąpieniu pt. ,,Reprezentacja i artykulacja interesów lokalnych przez społeczne rady i komisje” dokonała syntetycznego zestawienia wyników badań zrealizowanych w ramach projektu. Dokonała opisu badań ilościowych oraz odwoływała się do badań jakościowych.

Ostatnim prelegentem była dr Anna Kołomycew, która wygłosiła referat pt. ,,Wpływ społecznych rad i komisji na decyzje lokalne”. W swoim referacie prelegentka m.in. zidentyfikowała role społecznych rad i komisji podając, że mogą one mieć charakter: opiniodawczo-doradczy, inicjatywny, informacyjny, doradczy, kontrolny i legitymizujący decydenta.

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja pomiędzy wszystkimi uczestnikami konferencji. W jej trakcie najbardziej aktywni byli przedstawiciele z rad seniorów oraz rad młodzieżowych.

Dla autorów projektu badawczego ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” istotnym było również zaproszenie do dyskusji przedstawicieli samorządu i działaczy społecznych dlatego na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja panelowa na temat ,,Społeczne rady i komisje. Użyteczna fasada czy rzeczywisty uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego?”.

W debacie udział wzięli:

1) Paweł Adam – Burmistrz miasta i gminy Buk;

2) Witold Nowak – Wiceprezydent Konina;

3) Agnieszka Lewandowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania

5) Bartosz Jędrzejczyk – Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych w Koninie;

6) Antoni Szczuciński – Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu.

Moderatorem debaty był prof. Paweł Antkowiak. W toku dyskusji uczestnicy panelu podkreślani role oraz znaczenie współrządzenia oraz korzyści funkcjonowania społecznych rad i komisji. Uczestnicy debaty wskazywali, że Poznań jest miastem, w którym powstała pierwsza Rada Seniorów w Polsce oraz, ze jest to miasto najbardziej przyjazne seniorom. Wszyscy spośród uczestników konferencji podkreślali, iż działalność tego typu podmiotów jak m.in.: Rady Młodzieżowe czy Rady Seniorów są ważnym elementem działalności społeczności lokalnych.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: