31.05.2019 r.

W dniu 30 maja 2019 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się Seminarium pt. ,,Rola społecznych rad i komisji w decydowaniu na poziomie lokalnym”. Wydarzenie zostało skierowane do przedstawicieli władz samorządowych, pracowników administracji publicznej, członków rad społecznych i komisji opiniodawczo-doradczych, a także organizacji pozarządowych.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych w tym m.in. Andrzej Dec Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa oraz Konrad Fijołek Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, przedstawiciele środowiska akademickiego, a także członkowie społecznych rad i komisji oraz studenci.

Podczas wydarzenia Prof. Agnieszka Pawłowska, kierownik zespołu badawczego z Rzeszowa oraz kierownik projektu przedstawiła całościowe wyniki badań ilościowych przeprowadzonych we wszystkich miastach na prawach powiatu z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawa, a także dokonała charakterystyki działalności poszczególnych rad i komisji w zestawieniu z prezentowanymi wynikami. Wyjaśniła co może wpływać na poszczególne wyniki oraz wskazała na potrzebę zestawienia wyników badań ilościowych z badaniami jakościowymi.

Ważnym elementem wydarzenia była dyskusją pomiędzy wszystkimi uczestnikami seminarium. W debacie głos zabierali przedstawiciele środowisk samorządowych jak również pracownicy akademicy. Wszyscy spośród zebranych byli zgodni co do tego, że działalność tego typu podmiotów jest nieodłącznym elementem współczesnego zarządzania publicznego, a także powinna być stałym elementem w decydowaniu na poziomie lokalnym. rozwój społecznych rad i komisji jest coraz bardziej powszechny i nie dotyczy tylko największych ośrodków miejskich.

W dyskusji uczestniczyli również studenci, którzy w sposób szczególny zainteresowani byli działalnością Rad młodzieżowych oraz aktywności ludzi młodych w życiu wspólnoty lokalnej.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG w latach 2018-2020.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: