Drużyna

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.
Agnieszka Pawłowska

Profesor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Stypendystka Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, a także Research Support Scheme, Uniwersytetu Europy Środkowej w Pradze. Odbyła staże naukowe w: University of California, Irvine oraz Arizona State University. Do września 2007 r. zatrudniona na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; od października 2007 r. – na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie kierownik Zakładu Administracji Publicznej i Polityki Społecznej oraz Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce UR. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, European Political Science Association oraz Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Dr hab. Agnieszka Pawłowska opublikowała 4 monografie autorskie i 2 współautorskie; była redaktorem i współredaktorem 9 monografii naukowych. Na jej dorobek publikacyjny składa się 46 artykułów autorskich i współautorskich opublikowanych w czasopismach naukowych; 62 rozdziały (autorskie i współautorskie) w monografiach naukowych; 16 haseł encyklopedycznych oraz 58 referatów wygłoszonych od 2004 r. na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Przedmiotem jej publikacji są zagadnienia władzy i uczestnictwa politycznego, administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz governance. W 2017 r. jej książka Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Wydawnictw Naukowe Scholar, Warszawa 2016) otrzymała nagrodę II stopnia im. Profesora Jana Baszkiewicza za najlepszą monografię naukową z zakresu nauk o polityce. W 2019 r. uzyskała tytuł profesora nauk społecznych.

prof. UAM dr hab.

prof. UAM dr hab.
Robert Kmieciak

Dr hab. w zakresie nauk o polityce, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kieruje zespołem politologów skupionych wokół Zakładu Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz polityce regionalnej. Autor szeregu prac poświęconych tematyce samorządowej. Ważniejsze publikacje: Wielkopolska Izba Rolnicza jako forma samorządu zawodowego i gospodarczego, Poznań 1995; Samorząd gospodarczy w Polsce. Rozważania na temat modelu ustrojowego, Poznań 2004; Formy samorządu w Polsce – wymiar terytorialny i specjalny; Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Warszawa 2012 (współautorstwo); Formy samorządu w Polsce – wymiar terytorialny i specjalny, Poznań 2018, rozdziały w książkach i artykuły: Polityka regionalna Unii Europejskiej a proces globalizacji – zakres pojęć i wzajemne relacje, w: Wpływ globalizacji na procesy rozwojowe współczesnego świata - istota, uwarunkowania, tendencje, pod red. W. Malendowskiego, Poznań 2004; Ustrój i zadania samorządu zawodowego, w: Samorząd w Polsce – istota, formy, zadania, pod red. S. Wykrętowicza, Poznań 2012; Formy samorządu korporacyjnego w Polsce – dwadzieścia lat doświadczeń państwa demokratycznego, „Przegląd Zachodni” 2012, nr 1; Samorząd wojewódzki w Polsce jako podmiot polityki rozwoju regionalnego, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 4; (red.) Decentralizacja jako fundament demokracji obywatelskiej, Poznań 2016.

prof. UAM dr hab.

prof. UAM dr hab.
Paweł Antkowiak

Profesor w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz programu UNIKAT „Unikatowy Absolwent”. Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. organizacji kształcenia. Współpracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ekspert i doradca w jednostkach samorządu terytorialnego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego, a także polityki lokalnej.

dr hab.

dr hab.
Katarzyna Radzik-Maruszak

Politolog i prawnik. W 2010 r. obroniła doktorat – Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2007. Od nowego zarządzania publicznego do lokalnego współzarządzania, przygotowany pod opieką Prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego. Praca otrzymała I nagrodę w VIII edycji konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie na temat samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji organizowanym przez wydawcę „Samorządu Terytorialnego” Wolters Kluwer Polska. Od października 2010 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W okresie październik 2014 - wrzesień 2015 visiting scholar w Faculty of Management, University of Tampere w Finlandii (laureatka Programu Mobilność Plus MNiSW). W 2012 roku stypendystka the National Scholarship Programme Republiki Słowackiej. Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr 2013/09/B/HS5/04403 - Organ przedstawicielski jako uczestnik procesu lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii oraz wykonawca w innych grantach finansowanych między innymi przez polskie oraz czeskie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykładowca w Faculty of Organisation Studies, Novo mesto (Słowenia), University of Tampere (Finlandia), Charles University in Prague (Republika Czeska), Technical University in Kosice (Słowacja) oraz the School of Advanced Social Studies in Nova Gorica (Słowenia). Autorka jednej monografii autorskiej oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Wyniki badań prezentowała na międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych między innymi przez European Consortium for Political Research (2016), European Group of Public Administration (2011, 2012, 2017) oraz Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (2007, 2011, 2013, 2015, 2016). Członek PTNP. Senator UMCS w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020, członek komisji senackich (Komisji Współpracy z Zagranicą, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich). Jej zainteresowania badawcze obejmują lokalne współrządzenie (local governance) w ujęciu porównawczym, reprezentację oraz partycypację na poziomie lokalnym.

dr

dr
Anna Kołomycew

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; absolwentka studiów magisterskich na kierunku politologia oraz licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Administracji Publicznej i Polityki Społecznej Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka, współautorka oraz współredaktorka licznych publikacji z zakresu administracji publicznej, samorządu terytorialnego, rządzenia publicznego oraz polityk publicznych. Współzałożycielka i sekretarz Sekcji Administracji i Polityk Publicznych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz sekretarz Oddziału PTNP w Rzeszowie. Uczestniczka programu post-doc w School of Economics, Management and Statistics University of Bologna licznych staży zagranicznych. Członek zespołów badawczych - krajowych i zagranicznych. Kierownik projektu badawczego zatytułowanego „Interes polityczny a racjonalność w realizacji polityki publicznej. Polityczne i społeczne konsekwencje optymalizacji sieci szkół” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Od 2018 roku członek zespołu badawczego realizującego projekt „Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Dialog”.

mgr

mgr
Elżbieta Szulc-Wałecka

Magister politologii i administracji, doktorant w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej na Wydziale Politologii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Działacz społeczny, współpracuje ze środowiskiem lubelskich organizacji pozarządowych m.in. Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, gdzie pełni rolę trenera i eksperta. Zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień tj. demokracja, demokracja partycypacyjna, partycypacja obywatelska, governance, participatory governance (partycypacyjne współrządzenie), samorząd terytorialny, rola liderów/przywódców lokalnych w samorządzie terytorialnym.

mgr

mgr
Dominik Boratyn

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Politologia w Uniwersytecie Rzeszowskim. W roku akademickim 2017/2018 realizował staż asystencki w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Administracji Publicznej i Polityki Społecznej pod kierunkiem dr hab. prof. UR Agnieszki Pawłowskiej. W 2018 roku otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Autor trzech rozdziałów w monografii pt. Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia, pod redakcją dr hab. prof. UR Sabiny Grabowskiej, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów 2018). Zainteresowania naukowe koncentrują się na następujących obszarach: marketing polityczny, marketing terytorialny, samorząd terytorialny, nowe media.

mgr

mgr
Anna Siuda

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku stosunki międzynarodowe oraz magister politologii. Od 2017 roku doktorantka w Zakładzie Kultury Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka i współautorka artykułów naukowych dotyczących partycypacji społecznej na poziomie lokalnym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół funkcjonowania organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, nowych ruchach społecznych i ich lokalnych działaniach. Zaangażowana również w realizację trzech projektów NCBR PO WER: 1) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kuźnią wielkopolskich talentów; 2) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie; 3) Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: