Charakterystyka badań realizowanych w ramach projektu

Badania przewidziane w ramach projektu mają charakter ilościowy i jakościowy. Zostały rozłożone na dwa etapy. I etap od marca do września 2018 roku obejmuje przeprowadzenie badań desk research oraz przygotowanie i przeprowadzenie badań ilościowych. Z koeli II etap badań, od października/listopada 2018 do marca 2019 obejmuje badania jakościowe prowadzone w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych półustrukturyzowanych (IDI) z wykorzystaniem scenariusza wywiadu. 

I. Badania ilościowe

Badania ilościowe zostały zaplanowane do realizacji od maja do września 2018 roku. Będą prowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety (ankieta elektroniczna oraz pocztowa). Zespół badawczy oszacował (na etapie przygotowywania projektu) liczbę członków rad społecznych i komisji opiniodawczo-doradczych funkcjonujących w miastach  na prawach powiatu na około 1500 podmiotów. W toku badań liczba ta zostanie zweryfikowana. Planowane badanie będzie zmierzać do ustalenia cech demograficznych i społecznych osób zaangażowanych w działalność badanych podmiotów niepublicznych; relacji zachodzących między podmiotami niepublicznymi a organami samorządowymi; udziału podmiotów niepublicznych w lokalnym procesie decyzyjnym, tj.: wskazanie etapów procesu decyzyjnego, w których podmioty te są aktywizowane, określenia sposobu formułowania opinii podczas spotkań podmiotów niepublicznych i form ich artykulacji, ustalenia sposobu i zakresu recepcji tych opinii przez organy samorządowe. 

II. Badania jakościowe

Badania jakościowe w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych półustrukturyzownaych (IDI) będą prowadzone przez badaczy z trzech ośrodków akademickich. Każdy z zespołów we własnym zakresie przygotuje i przeprowadzi badania jakościowe w wybranych do badania jednostkach samorządu terytorialnego. Działania członków zespołu będą obejmowały: identyfikację respondentów, umówienie, zorganizowanie i przeprowadzenie wywiadu. Poszczególne grupy naukowców z trzech ośrodków naukowych przeprowadzą wywiady w następujących miastach: 

  1. Uniwersytet Rzeszowski: Rzeszów, Tarnów, Tarnobrzeg, Jaworzno, Gliwice, Opole 
  2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Poznań, Konin, Jelenia Góra, Gorzów Wielkopolski, Słupsk, Gdynia, 
  3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Lublin, Piotrków Trybunalski, Płock, Łomża. 

Wybór miast ma charakter celowy. Z katalogu 66 miast na prawach powiatu zostało wykluczone miasto stołeczne Warszawa w związku z odmienną od pozostałych jednostek organizacją terytorialną, jak też ponad dwukrotnie większą liczbą mieszkańców w stosunku do drugiego pod tym względem miasta w Polsce, co czyni miasto stołeczne kategorią samą w sobie. Pozostałe 65 miast na prawach powiatu podzielono na trzy grupy w zależności od liczby ludności. W wyborze 16 miast do badań jakościowych kluczowa była wspomniana wielkość miasta (liczba ludności), rozmieszczenie na obszarze regionów (wybór jednostek terytorialnych z uwzględnieniem podziału na regiony wg NTS1) i województw. 

Wywiady indywidualne będą prowadzone wśród: 

  1. przedstawicieli samorządu terytorialnego, w tym: organ wykonawczy oraz reprezentant organu stanowiącego, 
  2. przedstawicielami następujących podmiotów niepublicznych (rad i komisji): rady działalności pożytku publicznego, rady młodzieżowe, rady seniorów, powiatowe rady rynku pracy, rady sportu, komisje bezpieczeństwa i porządku, komisje urbanistyczno-architektoniczne, rady ds. osób niepełnosprawnych. 

Łącznie zespół badawczy przeprowadzi 160 wywiadów. Nagrane wywiady zostaną poddane transkrypcji przez podmiot zewnętrzny; treść wywiadów zostanie poddana kodowaniu, a następnie analizie z wykorzystaniem właściwego oprogramowania.

Miasta, w których przeprowadzono wywiady z członkami społecznych rad i komisji.

Gorzów Wlkp.
Łomża
Gliwice
Konin
Jaworzno
Lublin
Gdynia
Jelenia Góra
Opole
Słupsk
Rzeszów
Płock
Piotrków Trybunalski
Poznań
Tarnobrzeg
Tarnów

Gorzów Wlkp. w badaniach

Analiza instytucjonalno-prawna przeprowadzona dla miasta Gorzów Wielkopolski

22.11.2019

Historia miasta

W dniu 2 lipca 1257 roku margraf Johann I z dynastii askańskiej podpisał dokument, na mocy którego Albreht de Luge upoważniony został do założenia miasta o nazwie Landisberch Nova. Gorzów był jednym z pierwszych miast lokowanych nad dolną Wartą. Jego położenie u ujścia Kłodawy (Kłodawki) do Warty na skrzyżowaniu wodnych i lądowych szlaków komunikacyjnych, dawało dogodne warunki do rozwoju urbanizacji i powiększania miasta, które rozkwitało dzięki pracy kupców i rzemieślników. Gorzów stał się bardzo ważnym ośrodkiem handlowym i wytwórczym.

Obie rzeki przysparzały miastu majątku, powodowały jednak stale powtarzające się powodzie. W swej długiej, ponad 750-letniej historii Gorzów wielokrotnie był niszczony przez pożary i wojny, pustoszony przez zarazy. W 1433 r. przeżył oblężenie husytów, w XVII wieku przez kilkadziesiąt lat znosił szwedzką okupację, utrzymywał wojska rosyjskie w wojnie 7-letniej, opłacał się kontrybucją armii Napoleona.

Okres między Wiosną Ludów a I wojną światową to dla Gorzowa najlepszy i najspokojniejszy czas. Miasto rozwijało się dynamicznie nie mieszcząc się już w granicach średniowiecznych umocnień. Poza ich murami, na przedmieściach powstały liczne fabryki i domy. Połączenia drogowe i kolejowe z innymi miastami, a także rozwój żeglugi parowej na Warcie sprzyjał zamożności miasta, które zyskało opinię stabilnego ekonomicznie. Landsberg nazywano również miastem parków i ogrodów.

Najtragiczniejszą z wojen okazała się II wojna światowa. Garnizon niemiecki wycofując się do Kostrzyna wysadził oba mosty, a oddziały Armii Radzieckiej spaliły stare miasto. 30 stycznia 1945 roku Landsberg stał się polskim Gorzowem. Nastąpił ponowny szybki rozwój miasta.

Już w połowie lat 60. mieszkało tu 50 tys. osób, przekraczając stan sprzed wojny. W końcu lat 60. Gorzów przeżywał drugi w swych dziejach boom budowlany, stając się miastem średniej wielkości. W 1975 r. został stolicą województwa gorzowskiego, a w 1979 urodziła się 100-tysięczna gorzowianka.

Dziś Gorzów rozciąga się na powierzchni 86 km2 i liczy ponad 120 tysięcy mieszkańców. Po reformie administracyjnej kraju w 1999 r. jest siedzibą wojewody i stolicą nowego województwa lubuskiego[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Gorzowie Wielkopolskim działa siedem spośród ośmiu badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gorzowie Wlkp. Powołana została w 2013 r. na mocy UCHWAŁY NR LIV/606/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Obecnie rada działa na mocy Zarządzenia Nr 86/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie powołania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

1) opiniowanie projektów dokumentów strategicznych miasta (programów, strategii, polityk itp.);

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy; w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;

6) rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych do Rady, a dotyczących sfery pożytku publicznego.

Strona internetowa:

http://www.gorzow.pl/PL/3341/Gorzowska_Rada_Dzialalnosci_Pozytku_Publicznego/

Rada młodzieżowa w Gorzowie Wlkp. została powołana w 2003 roku i działała do roku 2013. W 2019 r. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. podjęła UCHWAŁĘ NR VI/114/2019 RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz nadania jej statutu, której celem było reaktywowanie Rady Młodzieżowej w Gorzowie Wlkp.

Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

1) promowanie idei samorządności wśród młodzieży;

2) kształtowanie postaw patriotycznych, demokratycznych, obywatelskich i prospołecznych;

3) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działalności młodzieży;

4) rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych oraz

pozarządowych;

5) działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia;

6) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych i twórczych na terenie Miasta;

7) zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu Miasta;

8) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej;

9) kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych;

10) poznawanie historii i kultury innych państw.

Strona internetowa:

http://mrm-gorzow.pl/?fbclid=IwAR37-81fqzHxPOyRAxuLfnUlQT_aAOGIryYbcG5tzUldN-3WBq3ZdNr00rE

Rada seniorów w Gorzowie Wlkp. Została powołana w 2016 r. na mocy UCHWAŁY NR XXXV/420/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Rada działa m.in. w następujących obszarach:

1) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,

2) przełamywanie marginalizacji społecznej,

3) wspieranie aktywności ludzi starszych,

4) rozwój form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury,

5) spraw społecznych seniorów.

Strona internetowa:

http://www.gorzow.pl/PL/3408/Gorzowska_Rada_Seniorow/

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Gorzowie Wlkp. działa na mocy Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

1) Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,

2) Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3) Opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu oraz sprawozdań z ich wykorzystania,

4) Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia,

5) Opiniowanie wniosków o umorzenie należności,

6) Opiniowanie programów specjalnych,

7.Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Strona internetowa:

https://gorzow.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Gorzowie Wlkp. działa na mocy Art. 38a ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868).

Obecna VI kadencja komisji rozpoczęła się w 2018 r. a zakończy w 2021.

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Strona internetowa:

http://www.powiatgorzowski.pl/aktualnosci/glowna/szosta-kadencja-komisji-bezpieczenstwa-w-powiecie

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Gorzowie Wlkp. Powołana została w 2004 r. na mocy Zarządzenia nr 1023/I/2004 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Do zadań komisji należy sporządzanie opinii o:

1) projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/powiatu lub o projekcie jego zmiany; projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektach ich zmian;

2) wynikach analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

3) projektach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) projektach decyzji o warunkach zabudowy;

5) w innych sprawach planowania i zagospodarowania.

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp. Została powołana Zarządzeniem Nr 332/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Do zadań rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

http://www.gcprgorzow.pl/index.php/dzialy-gcpr/rehabilitacja-spoleczna/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych

Zdjęcie pochodzi ze strony

https://www.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/gorzow-wlkp-bedzie-mial-nowa-atrakcje-dla-turystow-poniemiecki-schron-przeciwlotniczy,120579.html


[1] http://www.gorzow.pl/PL/3015/Historia_miasta/#

zapisz się

Łomża w badaniach

Analiza instytucjonalno-prawna przeprowadzona dla miasta Łomża

21.11.2019

Historia miasta

ŁOMŻA powstała w X wieku w odległości 5 km na wschód od obecnego centrum, na wysokiej skarpie doliny rzeki Narew. Pozostałością po tamtych czasach jest olbrzymie grodzisko nazwane „Górą Królowej Bony” oraz „Wzgórzem św. Wawrzyńca”. Usytuowanie miasta na obecnym miejscu nastąpiło w 2 połowie XIV w. Prawa miejskie ŁOMŻA otrzymała 15 czerwca 1418 roku od księcia Janusza I. Po śmierci ostatnich książąt mazowieckich i wcieleniu Mazowsza do Korony w 1526 roku, ŁOMŻA stała się miastem królewskim. Największy rozkwit miasta przypadł na wiek XV i XVI. Miasto leżało na szlaku rzecznym Narew-Wisła, posiadało port i sześć mostów. Otoczone było wałami. Stąd rozchodziły się ważne szlaki handlowe do Prus, Wilna, Rusi i na zachód Europy. ŁOMŻA była ośrodkiem handlu, rzemiosła, siedzibą urzędów i sejmików. W połowie XVI wieku liczyła 3300 mieszkańców, ponad 540 domów, 7 kościołów, miała dwór królewski, ludwisarnię, arsenał, łaźnię, spichlerze zbożowe, magazyny soli i inne budowle. W połowie XVII wieku nastąpił upadek miasta spowodowany wojnami szwedzkimi oraz licznymi pożarami i klęskami żywiołowymi. Ponowny wzrost i ożywienie gospodarcze przypadły na wiek XIX-XX, co związane było między innymi z powstaniem nowych węzłów komunikacyjnych. Nastąpiła dalsza rozbudowa miasta, które rozwinęło się stopniowo w ośrodek o charakterze przemysłowo-handlowym. W 1806 roku miasto liczyło około 6000 mieszkańców. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego Łomża została siedzibą władz departamentu. Z chwilą utworzenia Królestwa Polskiego, od 1816 roku, została głównym miastem obwodu łomżyńskiego w województwie augustowskim. W 50 lat później Łomżę wyznaczono na stolicę guberni. Szczególnie szybki rozwój nastąpił w latach 1867-1915, gdy ŁOMŻA stała się głównym miastem guberni łomżyńskiej i władz gubernialnych, powiatowych i miejskich. I wojna światowa zahamowała szybko postępujący rozwój. W 1925 roku powstała diecezja łomżyńska. Miasto stało się siedzibą biskupa i uznawane było za jedno z największych ośrodków miejskich na obszarze północno-wschodniego Mazowsza. W 1912 roku miasto liczyło około 22000 mieszkańców, a w 1939 roku 27000 (bez wojska). II wojna światowa przyniosła ze sobą zniszczenia. Miasto legło w gruzach aż w 70%. W wyniku deportacji i mordów liczba ludności zmalała o 60%. Wyzwolenie Łomży nastąpiło 13 września 1944 roku. W latach 1946-1975 odbudowano najstarszą część Łomży. Wybudowano kilka osiedli mieszkaniowych. Uruchomiono miejską komunikację autobusową. Powstały liczne zakłady przemysłowe oraz oddano do użytku ciepłownię miejską. W 1975 roku ŁOMŻA stała się stolicą województwa łomżyńskiego. W latach 1978-1990 nastąpił gwałtowny wzrost gospodarczy oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego. Powstały nowe osiedla mieszkaniowe w tym szczególnie osiedla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej. W tych latach praktycznie podwojony został obszar terenów zainwestowanych. Funkcję stolicy województwa łomżyńskiego Łomża pełniła do 31.XII.1998 roku[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Łomży działają wszystkie spośród ośmiu badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, rada sportu, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Łomży została powołana w 2014 r. na mocy Zarządzenia Nr 144/2014 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Obecnie rada działa na mocy Zarządzenie Nr 89/17 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję.

Do kompetencji Rady należy wyrażanie opinii i konsultowanie przekazanych przez Prezydenta projektów aktów prawnych i dokumentów, a w szczególności:

1) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,

2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i innymi podmiotami określonymi w ustawie oraz programie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie,

5) wyrażanie opinii na temat projektu strategii rozwoju Miasta,

6) wyrażanie opinii, proponowanie priorytetów oraz potrzeb w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych w danym roku kalendarzowym,

7) opiniowanie doboru kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego,

8) opiniowanie sprawozdań z realizacji rocznego programu współpracy,

9) tworzenie zespołów roboczych działających przy Radzie złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i ekspertów w celu rozpatrywania spraw wynikających z kompetencji Rady i wypracowywania i realizacji najlepszych rozwiązań systemowych w sferze pożytku publicznego,

10) stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym,

11) promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych,

12) wyrażanie opinii na temat projektów strategii, programów dotyczących ważnych społecznie spraw,

13) współpraca z radami działalności pożytku publicznego na zasadach partnerstwa i suwerenności stron, w szczególności przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań,

14) inicjowanie, podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Strona internetowa:

http://www.lomza.pl/index.php?k=127

Rada młodzieżowa w Łomży powołana została w 2016 r. na mocy Uchwały Nr 165/XXI/16 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 25 stycznia 2016 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży.

Celem Rady jest:

1) Rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży,

2) Zachęcanie uczniów szkół i studentów uczelni wyższych do aktywnego udziału w życiu publicznym i społecznym Miasta Łomży,

3) Kształtowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;

4) Rozpoznawanie potrzeb młodzieży i reprezentowanie jej interesów wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych,

5) Wspieranie projektów służących integracji młodzieży, w szczególności projektów skierowanych na aktywne spędzanie wolnego czasu lub rozwój edukacyjny i kulturalny;

6) Integracja środowisk młodzieżowych z terenu Miasta Łomży.

Strona internetowa:

http://www.lomza.pl/index.php?k=207

Rada seniorów w Łomży działa na mocy Uchwały nr 563/LX/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Łomżyńskiej Rady Seniorów.

Do zadań rady należy m.in.:

1) przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów,

2) wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów,

3) udział w opracowywaniu strategii, programów i innych dokumentów służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych,

4) zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego,

5) wspieranie wszelkich form aktywności seniorów,

6) działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,

7) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług przeznaczonych dla seniorów,

8) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu osób starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych.

Strona internetowa:

http://www.lomza.pl/index.php?k=181

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Łomży działa na mocy Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

1) Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,

2) Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3) Opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu oraz sprawozdań z ich wykorzystania,

4) Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia,

5) Opiniowanie wniosków o umorzenie należności,

6) Opiniowanie programów specjalnych,

7.Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Strona internetowa:

https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

Rada sportu w Łomży działa na mocy Zarządzenia Nr 42/19 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Łomżyńskiej Rady Sportu i regulaminu jej działania.

Do zadań rady należy:

1) opiniowanie: projektów strategii rozwoju, projektu budżetu, projektów uchwał, programów rozwoju bazy sportowej, projektów współpracy, planów imprez sportowych,

2) inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej,

3) podejmowanie współpracy z towarzystwami, stowarzyszeniami, związkami,

4) diagnozowanie potrzeb,

5) dokonywanie bieżących analiz,

6) propagowanie inicjatyw sportowcy.

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Łomży działa na mocy Art. 38a ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868).

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Łomży po raz pierwszy została powołana w 2007 r. na mocy Zarządzenia Nr 71/2007 Prezydenta Miasta Łomża z dn. 11 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Obecnie komisja funkcjonuje na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża Nr 244/17 z dnia 4.07.2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Do zadań komisji należy sporządzanie opinii o:

1) projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/powiatu lub o projekcie jego zmiany; projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektach ich zmian;

2) wynikach analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

3) projektach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) projektach decyzji o warunkach zabudowy;

5) w innych sprawach planowania i zagospodarowania.

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Łomży została powołana w 2015 r. Zarządzeniem Nr 273/2015 Prezydenta Miasta Łomża w sprawie powołania Łomżyńskiej Społecznej Rady Osób z Niepełnosprawnością. Rada działała w składzie 37 osobowym. W takiej samej liczbie członków powołana została na II kadencję w 2019 r. na mocy Zarządzenia nr 5/2019 Prezydenta Miasta Łomża w sprawie powołania Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością, które następnie zostało zmienione Zarządzeniem nr 55/2019 Prezydenta Miasta Łomża zmieniające Zarządzenie nr 5/2019 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością powołującą radę w pięcioosobowym składzie.

Do zadań rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

http://www.lomza.pl/index.php?k=180

Zdjęcie pochodzi ze strony

http://naszalomza.pl/lomza-i-jej-atrakcje/


[1] http://www.lomza.pl/index.php?k=26

zapisz się

Gliwice w badaniach

Analiza instytucjonalno-prawna przeprowadzona dla miasta Gliwice

20.11.2019

Historia miasta

Dzieje miasta i osad, które obecnie znajdują się w jego obrębie, zaczynają się w XIII w. Wówczas też w miejscu dzisiejszych Gliwic funkcjonowała osada handlowa na szlaku Wrocław-Kraków, która przed 1276 r. otrzymała od księcia opolskiego Władysława prawa miejskie.

Około 1431 r. zbudowano mury obronne z dwiema bramami: Bytomską (Białą) i Raciborską (Czarną). Gliwice z okolicą od 1281 r. stanowiły część piastowskiego Księstwa Bytomskiego, a w l. 1322-1342 nawet stolicę oddzielnego Księstwa Gliwickiego, rządzonego przez księcia Ziemowita (Siemowita).

Po śmierci ostatniego Piasta bytomskiego w 1354 r. Księstwo Bytomskie, a wraz z nim także Gliwice, podzielono między książąt cieszyńskich i oleśnickich. Od 1526 r., wraz z całym Śląskiem, Gliwice znalazły się pod cesarskim berłem Habsburgów. W roku 1558 cesarz Ferdynand przekazał je wraz z dobrami zamkowymi w dzierżawę Fryderykowi von Zettritz (Cetryczowi). Niedługo potem, w czasie wojny trzydziestoletniej, Gliwice kilkakrotnie były oblegane i zdobywane (m.in. w 1623 r. złupili je lisowczycy, 1626 r. miasto obroniło się przed duńskimi wojskami Ernesta Mansfelda, ale w 1645 r. zdobyły je wojska szwedzkie gen. Torstensona). W 1683 r. na krótko zatrzymał się w Gliwicach, w drodze pod Wiedeń król Jan III Sobieski.

W XVII i XVIII w. z miasta typowo handlowo-rzemieślniczego, żyjącego z produkcji i handlu piwem, Gliwice stały się ośrodkiem sukiennictwa, które upadło po wojnach śląskich między Prusami a Austrią. W wyniku tych wojen Gliwice z większą częścią Górnego Śląska w 1741 r. zostały włączone do Królestwa Prus, do utworzonego powiatu toszecko-gliwickiego. Od końca XVIII w. zaczął się w Gliwicach rozwijać przemysł.

Po doprowadzeniu do miasta Kolei Górnośląskiej, w 1845 r. w Gliwicach zaczęły powstawać kolejne zakłady hutnicze, mechaniczne, maszynowe i chemiczne. W 1901 założono kopalnię „Gliwice” (pierwsze wydobycie w 1913 r.), a w 1917 r. wydobyto pierwszą tonę węgla w Kopalni „Sośnica”.

Równocześnie miasto zaczęło się rozwijać cywilizacyjnie. Na początku XIX w. zasypano fosy, zniwelowano wały miejskie i wyburzono mury obronne. Powstały nowe ulice i kwartały zabudowy a północ i zachód od średniowiecznego centrum. W 1816 r. założono w Gliwicach pierwsze gimnazjum i liczne szkoły powszechne. W 1826 r. otwarto pierwszą drukarnię, później bank (1851) oraz gazownię (1854). W 1894 r. Gliwice (wraz z Bytomiem) jako pierwsze na Górnym Śląsku otrzymały kolej miejską – tramwaje (początkowo trakcji parowej, a od 1898 r. – elektryczne).

Po plebiscycie i podziale Górnego Śląska w 1922 r. miasto pozostało w granicach Niemiec. W przededniu wybuchu II wojny światowej grupa funkcjonariuszy specjalnego oddziału SS pod dowództwem por. Naujocksa, udająca powstańców śląskich, opanowała zespół nadawczy radiostacji gliwickiej przy ul. Tarnogórskiej. Akt ten miał stanowić jeden z pretekstów uzasadniających wywołanie przez Hitlera II wojny światowej i do historii najnowszej przeszedł jako tzw. „prowokacja gliwicka”. Wojska radzieckie zdobyły miasto 24.01.1945 r., a po konferencji poczdamskiej znalazło się ono w granicach Polski.

Współczesne Gliwice są jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków konurbacji górnośląskiej, śląskim „technopolis” (od 2005 r. Gliwice są członkiem World Technopolis Association, organizacji skupiającej miasta stawiające na rozwój nowych technologii, z prężnym ośrodkiem akademickim i naukowym. Rozwój miasta oparty jest na nowych technologiach (I3D, Flytronic), przemyśle motoryzacyjnym (zakłady General Motors) oraz logistyce (Segro Business Park Gliwice, Tulipan Park Gliwice, Diamond Business Park Gliwice i Panattoni Park Gliwice). Od 1945 r. Gliwice są też ważnym ośrodkiem naukowym, którego wizytówką jest Politechnika Śląska, jedna z największych w Polsce uczelni technicznych. W mieście działają ponadto Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oraz Kolegium Nauczycielskie, a także liczne instytuty branżowe, placówki badawcze PAN (Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Instytut Inżynierii Chemicznej oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych)[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Gliwicach działają wszystkie spośród ośmiu badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, rada sportu, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach została powołana w 2011 r. na mocy Uchwały Nr XIII/273/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011 r. ws. określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Obecnie rada działa na mocy Uchwały Nr XXIII/591/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 lutego 2017 r. ws. określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach;

Do kompetencji Rady należy m.in.:

1) opiniowanie projektów dokumentów strategicznych miasta (programów, strategii, polityk itp.);

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy; w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;

6) rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych do Rady, a dotyczących sfery pożytku publicznego.

Strona internetowa:

http://mrdpp.gliwice.pl/protokoly-posiedzen-mrdpp/

Rada młodzieżowa w Gliwicach została powołana w 2002 r. na mocy Uchwały Nr XXXIX/926/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 lipca 2002 r. ws.: utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice.

Celem Rady jest:

1) stanie na straży wolności zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawie o Systemie Oświaty oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Europejskiej Konwencji Praw Dziecka,

2) inicjowanie, wspierani i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży,

3) pośredniczenie w kontaktach uczniów z władzami samorządowymi i oświatowymi,

4) reprezentowanie interesów młodzieży miasta Gliwice wobec instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych,

5) zapewnienie młodzieży możliwości uczestniczenia młodzieży w procesie podejmowania decyzji ich dotyczących.

Strona internetowa:

https://bip.gliwice.eu/samorzad/mlodziezowa_rada_miasta,rejestr_zmian,1

Rada seniorów w Gliwicach została powołana w 2018 r. na mocy UCHWAŁY NR XXXVII/808/2018 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu.

Rada seniorów ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej i stwarzać warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.

Strona internetowa:

http://gcop.gliwice.pl/miasto/rada-seniorow-miasta-gliwice/

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Gliwicach w kadencji 2019-2023 została powołana na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-1247/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gliwicach na kadencje w latach 2019-2023.

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

1) Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,

2) Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3) Opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu oraz sprawozdań z ich wykorzystania,

4) Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia,

5) Opiniowanie wniosków o umorzenie należności,

6) Opiniowanie programów specjalnych,

7.Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Strona internetowa:

http://www.pup.gliwice.pl/urzad_pracy/Powiatowa_Rada_Rynku_Pracy.html

Rada sportu w Gliwicach została powołana w 2007 r. na mocy Zarządzenia Nr PM-659/07 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu Miasta Gliwice oraz ustalenia regulaminu jej działania. Obecnie Rada sportu w Gliwicach funkcjonuje na mocy Zarządzenia Nr PM-4217/2017 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu Miasta Gliwice oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:

1) strategii rozwoju Miasta Gliwice w zakresie kultury fizycznej,

2) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

3) projektu uchwał Rady Miasta Gliwice dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,

4) programów rozwoju bazy sportowej na terenie Gliwic,

5) spraw dotyczących przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych,

6) spraw dotyczących przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami działalności sportowej.

Strona internetowa:

https://gliwice.eu/o-gliwicach/sport-i-rekreacja/rada-sportu-miasta-gliwice

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Gliwicach działa na podstawie Art. 38a ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym.

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Strona internetowa:

https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/13127524

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Gliwicach działa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).

Do zadań komisji należy sporządzanie opinii o:

1) projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/powiatu lub o projekcie jego zmiany; projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektach ich zmian;

2) wynikach analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

3) projektach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) projektach decyzji o warunkach zabudowy;

5) w innych sprawach planowania i zagospodarowania.

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Gliwicach w kadencji 2015-2019 funkcjonuje na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2017/15 z dniem 16.12.2015 r. ws. powołania Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach.

Do zadań rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

https://bip.gliwice.eu/strona=10473

Zdjęcie pochodzi ze strony

https://gliwice.eu/miasto/o-gliwicach


[1] https://gliwice.eu/miasto/o-gliwicach/dzieje-miasta

zapisz się

Konin w badaniach

Analiza instytucjonalno-prawna przeprowadzona dla miasta Konin

15.11.2019

Historia miasta

Konin leży w środkowej części Polski. Tak dawniej jak i dziś w bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się ważny węzeł komunikacyjny - łączący północ kraju z południem oraz wschodnią część z zachodnią. O tym, że zawsze przez Konin przebiegały ważne szlaki handlowe świadczy wznoszący się w centrum dawnego Konina słup drogowy z XII wieku, wyznaczający niegdyś połowę drogi między Kaliszem a Kruszwicą – leżącymi na dawnym Szlaku Bursztynowym. Najważniejszą osadą było Stare Miasto z romańskim kościołem parafialnym. To ono dało początek Koninowi lokowanemu na prawie magdeburskim, na wzór Kalisza, około 1283 roku.

Los Konina był odbiciem historii kraju - począwszy od 1331 roku, kiedy to Krzyżacy doszczętnie zniszczyli je. Odbudowane przez króla Kazimierza Wielkiego (1333-1370) i otoczone murem - wraz z dwoma bramami: Kaliską i Toruńską - strzegło przepraw na szlaku wiodącym do innych miast. Konin stał się siedzibą powiatu sądowego, a koniński zamek siedzibą starosty oraz centrum administracyjnym i gospodarczym najbliższej okolicy.

Pomyślny rozwój Konina został zahamowany w XVII stuleciu. W 1628 roku wybuchła trwająca trzy lata epidemia, która zdziesiątkowała ludność. Klęski tego okresu pogłębiły „potop szwedzki”, pożary i kolejne epidemie. Po upadku Księstwa Warszawskiego Konin znalazł się w granicach Królestwa Kongresowego. Powstanie styczniowe (1863) przebiegło tu w szczególnie ostrej, krwawej formie, znaczone licznymi bitwami i represjami. Po okresie Królestwa Kongresowego miasto na długie lata przestało być centrum regionu.

Ożywienie przyniosło dopiero otwarcie linii kolejowej łączącej Poznań z Warszawą i budowa Kanału Ślesińskiego, łączącego Wartę z jeziorem Gopło. W czasie II wojny światowej Konin znalazł się na obszarze ziem włączonych do III Rzeszy, w ramach tzw. Kraju Warty. Jednocześnie został siedzibą hitlerowskich władz powiatowych.

Po drugiej wojnie światowej, lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte przyniosły gwałtowny proces uprzemysłowienia, co zmieniło oblicze rolniczego dotychczas regionu. W 1950 roku Konin liczył 12.145 mieszkańców, w 10 lat później - 17.638, w 1970 roku - 40.744. Natomiast w roku 1998 miasto zamieszkiwało już ponad 83,5 tys. osób. Tak gwałtowny przyrost ludności spowodował również szybki rozwój przestrzenny Konina. Miasto wchłaniało kolejne podmiejskie wsie, coraz bardziej oddalone od historycznego centrum. Powierzchnia miasta wynosi obecnie 82 km2.

Konin pozostaje ważnym centrum administracyjnym, będąc od 1975 roku stolicą województwa, a od 1 stycznia 1999 r., po wejściu w życie reformy samorządowej miasto tracąc status wojewódzki, zostało siedzibą powiatu grodzkiego oraz stolicą powiatu ziemskiego. Jest nadal ośrodkiem dynamicznie kształtującego się życia politycznego i społecznego dla całego obszaru Wschodniej Wielkopolski oraz województwa wielkopolskiego[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Koninie działa siedem spośród ośmiu badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Koninie działa na mocy UCHWAŁY Nr 443 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

Zadaniami Rady są w szczególności:

1) udział w opiniowaniu projektów strategii rozwoju Miasta Konina i projektów programów społecznych na rzecz jego mieszkańców,

2) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących organizacji pozarządowych działających w Koninie,

3) opiniowanie składu kandydatów do pracy w zespołach opiniujących oferty realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Konina w sferze działalności pożytku publicznego,

4) wyrażanie opinii w sprawie realizacji współpracy Samorządu Konina z organizacjami pozarządowymi w sferze działalności pożytku publicznego, przedstawianie jej wyników Radzie Miasta Konina, Prezydentowi Miasta Konina oraz konińskim organizacjom pozarządowym,

5) opiniowanie projektów programów współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w przypadku niewłączenia się Rady w przygotowanie propozycji projektu w terminie do 30 września każdego roku kalendarzowego, wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego przygotowuje projekt samodzielnie,

6) współpraca z Prezydentem oraz komisjami Rady Miasta w zakresie opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań publicznych w Koninie,

7) monitorowanie i doskonalenie współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi,

8) przedstawianie Prezydentowi Miasta Konina propozycji priorytetów działalności pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Konina w danym roku kalendarzowym,

9) inicjowanie tworzenia standardów działalności organizacji pozarządowych, podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy Samorządu Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Strona internetowa:

http://www.konin.pl/index.php/koninska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego.html

Rada młodzieżowa w Koninie została powołana na mocy UCHWAŁY Nr 241 RADY MIAST A KONINA z dnia27 lutego 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Konina i nadania jej statutu.

Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, będą mogli czynnie uczestniczyć w życiu miasta. Częstsze będą spotkania z władzami miejskimi i oświatowymi. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. Młodzieżowa Rada Miasta ma możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Konina.

Młodzieżowa Rada Miasta Konina może również bezpośrednio inicjować działania, które bezpośrednio dotyczą konińskiej młodzieży, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, a także szkolenia i konferencje. Działalności Rady ułatwia również współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami w kraju i za granicą.

Strona internetowa:

http://www.konin.pl/index.php/mlodziezowa-rada-miasta.html

Rada seniorów w Koninie została powołana na mocy UCHWAŁY Nr 67 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Konina oraz nadania jej Statutu.

Rada Seniorów Miasta Konina jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym. Wspiera aktywność osób starszych. Zapobiega marginalizacji osób starszych i buduje ich pozytywny wizerunek w społeczeństwie. Powstałą z inicjatywy Rady Konińską Kartę Seniora wspiera ponad 60 podmiotów gospodarczych, by poprawić komfort życia starszych osób, mieszkańców Konina.

Strona internetowa:

http://www.konin.pl/index.php/rada-seniorow-miasta-konina.html

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Koninie działa na mocy Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. poz. 630).

Do zadań rady należy:

1) Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,

2) Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3) Opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu oraz sprawozdań z ich wykorzystania,

4) Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia,

5) Opiniowanie wniosków o umorzenie należności,

6) Opiniowanie programów specjalnych,

7.Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Strona internetowa:

https://konin.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Koninie działa na podstawie Art. 38a ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868)

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Strona internetowa:

http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/powiat-i-wladze-powiatu/starosta/komisja-bezpieczenstwa/komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku.html

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Koninie została powołana w 2004 r. na mocy ZARZĄDZENIA Nr 260/IV/2004 PREZYDENTA MIASTA KONINA Z DNIA 25.11.2004 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Do zadań komisji należy sporządzanie opinii o:

1) projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/powiatu lub o projekcie jego zmiany; projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektach ich zmian;

2) wynikach analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

3) projektach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) projektach decyzji o warunkach zabudowy;

5) w innych sprawach planowania i zagospodarowania.

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Koninie działa na mocy ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KONINA Nr 101/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Do zadań rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

http://www.konin.pl/index.php/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych.html

Zdjęcie pochodzi ze strony

http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/konin-miasto-poprzemyslowe


[1] http://www.konin.pl/index.php/historia.html

zapisz się

Jaworzno w badaniach

Analiza instytucjonalno-prawna przeprowadzona dla miasta Jaworzno

15.11.2019

Historia miasta

Pierwsze zapiski o Jaworznie pochodzą ze średniowiecza, a dokładnie z roku 1229. Przez wieki Jaworzno było niewiele znaczącą osadą rolniczą należącą do regionu Małopolski. Mimo, iż obecnie Jaworzno należy do województwa śląskiego, począwszy od XII wieku aż do roku 1922 rzeka Przemsza była granicą między Małopolską a Górnym Śląskiem (później także granicą państwa).

W roku 1335 założono w Jaworznie parafię, której patronem został św. Wojciech. Przez długie lata kościół ten służył nie tylko mieszkańcom Jaworzna, ale także okolicznym wsiom (późniejsze dzielnice). Po niedługim okresie przynależności prywatnej (ród Gryfitów), Jaworzno zostało własnością biskupów krakowskich i wchodziło w skład klucza sławkowskiego. Już od średniowiecza eksploatowano mineralne bogactwa jaworznickiej ziemi. Początkowo było to srebro i ołów z galeny, a później także cynk i żelazo. Działalność ta odcisnęła swoje piętno w toponimice (nazewnictwo miejsc, np. dzielnica Stara Huta czy Galmany). Warto wspomnieć również rok 1767, w którym to, za sprawą Stanisława Augusta Poniatowskiego, założono w Szczakowej, pierwszą na terenie ówczesnej Polski, kopalnię węgla kamiennego. Oczywiście Jaworzno i okoliczne wsie pozostawały w dalszym ciągu przede wszystkim osadami rolniczymi. O przemysłowym charakterze miasta zdecydował dopiero wiek XIX wraz z gwałtowną industrializacją.

Po III rozbiorze i upadku Polski, Jaworzno znalazło się w zaborze austriackim. Wkrótce, wraz z wojnami napoleońskimi w latach 1809-1815, znalazło się w granicach Księstwa Warszawskiego, a w latach 1815-1846 stanowiło część formalnie niepodległej Rzeczypospolitej Krakowskiej. Po nieudanym powstaniu krakowskim w roku 1846, Jaworzno zostało wcielone do zaboru austriackiego i pozostało jego częścią aż do końca Pierwszej Wojny Światowej. Warto również wspomnieć, że granice Jaworzna wyznaczały tzw. Trójkąt Trzech Cesarzy - miejsce styku granic trzech zaborców: Rosji, Prus i Austrii.

Na wiek XIX przypada bardzo intensywny rozwój gospodarczy. Proces ten został dodatkowo wzmocniony po wybudowaniu w roku 1847 kolei łączącej Kraków i Górny Śląsk. Głównym bogactwem eksploatowanym w Jaworznie był węgiel. Jego wydobycie w Jaworznie stanowiło 84% w całej Galicji. W roku 1898 w Jaworznie powstała pierwsza elektrownia. Inne ważne zakłady przemysłowe to: Fabryka Bieli Cynkowej, Fabryka Sody Amoniakalnej (później huta szkła okiennego), Garbarnia. W roku 1916 powstały Zakłady Azotowe “Azot”. Ich pierwszym dyrektorem był Ignacy Mościcki. Prawa miejskie Jaworzno otrzymało dopiero w roku 1901. Do tej zmiany miejscowość aspirowała już pół wieku wcześniej, lecz zawirowania związane z nieudanym powstaniem krakowskim i zmiany administracyjne skutecznie to uniemożliwiły.

Po klęsce Polski w Kampanii Wrześniowej Jaworzno zostało wcielone do Rzeszy. Ze względu na przyjętą przez Niemców taktykę oszczędzania śląskiego przemysłu, Jaworzno uniknęło większych zniszczeń.

Okres powojenny to przede wszystkim czas odbudowy, a później także intensywna industrializacja. Wiodącą gałęzią przemysłu było wydobycie węgla i produkcja energii elektrycznej. Spowodowało to intensywny napływ ludności oraz rozbudowę osiedli mieszkaniowych. W latach 70. do Jaworzna przyłączono okoliczne wsie i miasteczka (Dąbrowa Narodowa, Szczakowa, Byczyna, Jeleń, Ciężkowice, Długoszyn).

W roku 1975 Jaworzno zostało odłączone od województwa krakowskiego i ze względu na przemysłowy charakter, włączone do województwa katowickiego. Reforma z roku 1999 nie przywróciła Jaworzna do Małopolski - miasto definitywnie zostało powiązane z Górnym Śląskiem[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Jaworznie działa siedem spośród ośmiu badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie została powołana w 2015 r. na mocy Uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.

Obecnie rada działa na mocy Uchwały nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

1) współpraca w przygotowaniu projektu programu współpracy Gminy z organizacjami,

2) opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy,

3) tworzenie zespołów działających przy Radzie,

4) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obszarów realizacji zadań publicznych,

6) udzielanie pomocy w przypadku sporów,

7) inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,

8) konsultowanie treści ogłoszeń konkursowych,

9) występowanie do Prezydenta z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku publicznego.

Strona internetowa:

http://www.um.jaworzno.pl/pl/nasze_miasto/organizacje_pozarzadowe/234/rada_pozytku_publicznego.html

Rada młodzieżowa w Jaworznie powołana została w 2014 r. na mocy Uchwały Nr XLVIII/635/2014 Rady Miejskiej W Jaworznie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie po-wołania Młodzieżowej Rady Mia-sta Jaworzna i nadania jej statutu.

Celem Rady jest:

1) promowanie idei społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego,

2) upowszechnianie wiedzy o zasadach działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży,

2) integracja i skuteczna współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta,

3) zaspokajanie potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta,

4) aktywizowanie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym,

5) rozwiązywanie lokalnych problemów młodych ludzi,

6) współpraca środowisk młodzieży z organami samorządu Miasta.

Strona internetowa:

http://www.um.jaworzno.pl/pl/rada_miejska/mlodziezowa_rada_miasta

Rada seniorów w Jaworznie działa na mocy Uchwały Nr XXIII/343/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Jaworzna oraz nadania jej statutu.

Rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta.

Strona internetowa:

http://www.um.jaworzno.pl/pl/rada_miejska/rada_seniorow/250/l/pl/nasze_miasto/organizacje_pozarzadowe/250/45/dokumenty_rady_seniorow.html

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Jaworznie działa na mocy Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. poz. 630).

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

1) Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,

2) Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3) Opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu oraz sprawozdań z ich wykorzystania,

4) Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia,

5) Opiniowanie wniosków o umorzenie należności,

6) Opiniowanie programów specjalnych,

7.Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Strona internetowa:

https://jaworzno.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

Aktualny skład Komisji bezpieczeństwa i porządku w Jaworznie został powołany Zarządzeniem Nr ZK.0050.368.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 11 grudnia 2018 roku.

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Jaworznie w aktualnej kadencji została powołana Zarządzeniem Nr UA.0050.2.2015 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 7 stycznia 2015 roku.

Do zadań komisji należy sporządzanie opinii o:

1) projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/powiatu lub o projekcie jego zmiany; projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektach ich zmian;

2) wynikach analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

3) projektach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) projektach decyzji o warunkach zabudowy;

5) w innych sprawach planowania i zagospodarowania.

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Jaworznie została powołana Zarządzeniem Nr WZ.0050.185.2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku Prezydent Miasta Jaworzna.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych powołana została na czteroletnią kadencję, składa się z osób reprezentujących działające na terenie miasta Jaworzna organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie liczy 5 członków, obraduje nie rzadziej niż 4 razy w roku.

Do zadań rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

http://niepelnosprawni.mops.jaworzno.pl/p,75,powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych

Zdjęcie pochodzi ze strony

https://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/7,93867,25344485,miasto-w-ktorym-piesi-nie-gina-urzednicy-konsekwentnie-realizuja.html


[1] https://biblioteka.jaw.pl/it/index.php/historiamenu

zapisz się

Lublin w badaniach

Analiza instytucjonalno-prawna przeprowadzona dla miasta Lublin

13.11.2019

Historia miasta

Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z VI w., a w XIII w. na Wzgórzu Zamkowym została wybudowana pierwsza murowana budowla – Donżon. W roku 1317 Władysław Łokietek nadaje Lublinowi prawa miejskie. Herbem miasta zostaje kozioł. Po najeździe Tatarów w 1341, Kazimierz Wielki postanawia wybudować w Lublinie zamek i otoczyć miasto murem obronnym. Do dziś podziwiać można Kaplicę Trójcy Świętej, Bramy Krakowską i Grodzką, Basztę Gotycką zwaną Półokrągłą a także fragmenty Baszty Żydowskiej i kilka pomniejszych elementów. W miejscu zniszczonego wojnami zamku gotyckiego, w wieku XVI został wybudowany zamek renesansowy, który został zniszczony podczas wojen szwedzkich. W XIX wieku na ruinach dawnego zamku królewskiego zostało wybudowane więzienie carskie, w czasie II Wojny Światowej mieściło się tu więzienie Gestapo a po wojnie, do roku 1957 więzienie NKWD i SB.

Średniowieczny Lublin był położony na najważniejszym trakcie Rzeczpospolitej, szlaku pomiędzy Krakowem a Wilnem. 1 lipca 1569 roku na Zamku podpisana została Unia Lubelska, czyli międzynarodowa umowa pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. Utworzona Rzeczpospolita Obojga Narodów posiadała wspólnego monarchę, herb, sejm, walutę, politykę zagraniczną i obronną. Zachowano odrębność skarbu, urzędów, wojska i sądownictwa. Obrady sejmu trwały od stycznia. Posłowie Litewscy obozowali w miejscu gdzie dziś znajduje się Plac Litewski.

W 1575 roku wybuchł pożar, spowodowany przez nieostrożną mieszczkę Jadwigę. Data wybuchu pożaru uznawana jest za symboliczną granicę między okresem gotyckim a renesansem. W latach 1578-1794 funkcjonował w Lublinie Trybunał Koronny, najwyższy sąd apelacyjny Rzeczypospolitej. W tym czasie znaczenie polityczne i gospodarcze Lublina znacznie wzrosła. Wojny z Kozakami i Szwedami od XVII w. zapoczątkowały upadek miasta. Stan ten pogłębiły rozbiory Polski. W XX w. Lublin na krótki czas dwa razy stał się tymczasową stolicą Polski (1918 i 1944).

W latach 1941-1944 na przedpolach Lublina, Niemcy ulokowali obóz koncentracyjny – KL Lublin, zwany Majdankiem, w którym zginęło ok. 78 tys. osób.

W lipcu 1980r. w Świdniku i Lublinie wybuchają pierwsze strajki robotnicze, które były zapowiedzią strajków na Wybrzeżu w sierpniu 1980 roku. Wydarzenie te doprowadziły do powstania Solidarności.

Współczesny Lublin liczy ok. 330 tysięcy mieszkańców, jest największym miastem wschodniej Polski. Blisko 80 tysięcy studentów, kształci się na lubelskich uniwersytetach, wyższych szkołach i politechnice[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Lublinie działają wszystkie spośród ośmiu badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, rada sportu, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Lublinie działa na mocy Uchwały Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 roku w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków.

Do kompetencji Rady należy:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy,

3) opiniowanie projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz uczestnictwo w pracach nad nimi,

4) wyrażanie opinii w sprawach związanych z realizacją rocznego i wieloletniego Programu Współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

6) opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta Lublin z realizacji rocznego oraz wieloletniego programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

7) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

8) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,

9) występowanie do Prezydenta i Rady Miasta Lublin z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego,

10) wskazywanie, na wniosek Prezydenta, przedstawicieli do innych gremiów i organów doradczych, konsultacyjnych, opiniodawczych.

Strona internetowa:

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje/

Rada młodzieżowa w Lublinie została powołana w 2006 r. na mocy Uchwały Nr 998/XLI/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu.

Młodzieżowa Rada Miasta ma charakter opiniotwórczo-doradczy. Jej celem jest reprezentowanie interesów młodzieży wobec władz miasta oraz wspieranie rozwoju i aktywności młodych ludzi w mieście.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin podejmuje różne inicjatywy mające na celu wzmacnianie postaw obywatelskich oraz wspieranie aktywności młodych mieszkańców Lublina. Wspiera samorządy uczniowskie w ich działalności poprzez organizację szkoleń, konferencji i projektów. W projekcie „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży” radni przy współpracy członków samorządów uczniowskich wypracowali kilkanaście rekomendacji dla prezydenta Lublina w zakresie aktywności młodzieży, działalności samorządów uczniowskich i doradztwa zawodowego.

Strona internetowa:

https://lublin.eu/rada-miasta/mlodziezowa-rada-miasta-lublin/

Rada seniorów w Lublinie została powołana w 2015 r. na mocy Uchwały Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej statutu.

Przedmiotem działania Rady Seniorów Miasta Lublin jest w szczególności:

1) opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów;

2) opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących najstarszych mieszkańców miasta;

3) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań i prac legislacyjnych w perspektywie krótko - długookresowej na rzecz seniorów;

4) inicjowanie działań na rzecz seniorów;

5) upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych Miasta Lublin ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych;

6) wspieranie różnych form aktywności seniorów;

7) dążenie do umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych;

8) monitorowanie potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie miasta Lublin;

podejmowanie działań w zakresie przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu;

podejmowanie działań dążących do budowy pozytywnego wizerunku seniorów;

upowszechniania wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

Strona internetowa:

https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/rada-seniorow-miasta-lublin/kontakt/

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Lublinie w kadencji 2017-2021 działa na podstawie Zarządzenia Nr 7/2017 Starosty Lubelskiego z dnia 19 stycznia 2017 r., a jej skład został określony na podstawie Zarządzenia Starosty Lubelskiego nr 11/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie lubelskim

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3) opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu,

4) wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,

5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy,

6) opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

7) opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych oraz proponowanych zmian w ich realizacji,

8) opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Strona internetowa:

https://lublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

Rada sportu w Lublinie została powołana na mocy Zarządzenia nr 32/3/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie powołania Rady Sportu.

Obecnie rada działa na mocy Zarządzenia nr 54/12/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Sportu, określenia zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Do zadań rady należy opiniowanie:

1) strategii rozwoju miasta w zakresie kultury fizycznej,

2) projektu budżetu miasta w części dotyczącej kultury fizycznej,

3) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów przeznaczonych na cele kultury fizycznej,

4) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Strona internetowa:

https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/rada-sportu,6,14985,2.html

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Lublinie działa na mocy Zarządzenia nr 177/7/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Strona internetowa:

https://lublin.eu/prezydent-miasta-lublin/ciala-doradcze

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Lublinie działa na mocy Zarządzenia nr 11/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lublinie i ustalenia jej Regulaminu

Do zadań komisji należy sporządzanie opinii o:

1) projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/powiatu lub o projekcie jego zmiany; projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektach ich zmian;

2) wynikach analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

3) projektach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) projektach decyzji o warunkach zabudowy;

5) w innych sprawach planowania i zagospodarowania.

Strona internetowa:

https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/miejska-komisja-urbanistyczno-architektoniczna-w-lublinie,26,14985,2.html

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Lublinie w kadencji 2019-2023 działa na mocy Zarządzenia nr 108/7/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania członków Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin na lata 2019 – 2023.

Do zadań rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

https://lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/um-dla-niepelnosprawnych/spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/

Zdjęcie pochodzi ze strony

https://turystyka.wp.pl/lublin-6147693008177281c


[1] http://www.antur.eu/o-historii-lublina-slow-kilka/

zapisz się

Gdynia w badaniach

Analiza instytucjonalno-prawna przeprowadzona dla miasta Gdynia

11.11.2019

Historia miasta

Gdy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, nie miała dostępu do morza przez jakikolwiek port. Dlatego szybko pojawił się pomysł, by zbudować go od podstaw. Do wyboru był niewielki skrawek wybrzeża, który Polska uzyskała na mocy Traktatu Wersalskiego.

Nad morze pojechał więc inżynier Tadeusz Wenda, który miał za zadanie znaleźć najlepsze miejsce na budowę portu. W czerwcu 1920 roku było już po obserwacji wybrzeża. Tadeusz Wenda napisał w sprawozdaniu m.in.: "(...) najdogodniejszym miejscem do budowy portu wojennego (jak również w razie potrzeby handlowego) jest Gdynia, a właściwie nizina między Gdynią a Oksywą, położoną w odległości 16 km od Nowego Portu w Gdańsku. Miejscowość ta ma następujące zalety: osłonięta jest przez półwysep Hel nawet od tych wiatrów, od których nie jest wolny Gdańsk, głęboka woda leży blisko od brzegu, a mianowicie linia 6 metrów głębokości w odległości 400 metrów od brzegu, a linia 10 metrów głębokości w odległości od 1300 do 1500 metrów, brzegi są niskie, wzniesione na 1 do 3 metrów nad poziomem morza, jest obfitość wody słodkiej w postaci strumyka "Chylonja", bliskość stacji kolejowej Gdynia (2 km), dobry grunt na rejdzie (...)".

Ustawę o budowie portu, czyli "samodzielnej organizacji bazy morskiej" uchwalił sejm i można było ruszać do pracy.

Port powstawał szybko, dzięki podniosłym patriotycznym nastrojom jego budowniczych oraz szerokiemu społecznemu poparciu i niesamowitej ogólnonarodowej energii. Inwestycję wspierał i lansował przede wszystkim polityk Eugeniusz Kwiatkowski. W 1926 roku objął on stanowisko Ministra Przemysłu i Handlu i realizacja portu handlowego ruszyła pełną parą. Dzięki decyzjom Kwiatkowskiego budowę bardziej intensywnie zaczął wspierać sejm, przekazując znaczące fundusze na prowadzenie prac. W tym czasie wartość robót wynosił 88 mln zł, co było sumą nieporównywalną z żadną inną inwestycją tego okresu.

Po ukończeniu budowy portu, Gdynia dynamicznie się rozwijała. 15 lat szybkiego wzrostu miasta brutalnie przerwała jednak II wojna światowa. Wprawdzie miasto nie ucierpiało w wyniku bombardowań, które skupiły się głównie na Warszawie i Gdańsku, ale budowany z mozołem port został kompletnie zniszczony. Podobnie jak stocznia, która również była jednym z celów strategicznych.

Nie ucierpiała infrastruktura, ale żywa tkanka miasta została tragicznie przetrzebiona. Wielu mieszkańców zostało zabitych i zamordowanych przez hitlerowców, inni wysiedleni do obozów koncentracyjnych, gdzie również czekała ich śmierć. Zdecydowaną większość pozostałych wysiedlono.

Dawni mieszkańcy Gdyni zaczęli wracać do wyzwolonego miasta w marcu 1945 roku. Wraz z nimi przybyli szukający swego miejsca w wolnej Polsce byli mieszkańcy Wilna, Lwowa czy Warszawy. Po wojnie nie mieli żadnego dobytku, ale wiele zapału. To właśnie oni pomagali powstać Gdyni z kolan po wojennej pożodze.

Miasto ponownie musiało zaczynać niemal od zera, ale paradoksalnie II wojna światowa nieco w tym pomogła. We wrześniu 1945 roku zaczęły bowiem wracać polskie statki handlowe i okręty wojenne oraz otrzymane przez Polskę w ramach reparacji wojennych statki niemieckie, angielskie i amerykańskie. Pracy nie brakowało i stocznia musiała szybko zacząć remonty. Na tej bazie rozpoczęła również budowę nowych statków, a już w 1951 roku miało miejsce pierwsze wodowanie statku "Melitopol".

Kolejnym ważnym, ale również krwawym wydarzeniem w historii Gdyni był dramat Grudnia 1970 roku. Gdyńscy stoczniowcy, podobnie jak ich gdańscy koledzy, wzięli udział w brutalnie stłumionym przez władze PRL proteście. Dziś o pamięci poległych świadczą dwa monumenty.

Obecnie Gdynia ma ok. ćwierć miliona mieszkańców. Jest powszechnie uważana za dynamicznie rozwijający się ośrodek, zamieszkały przez otwartych i przedsiębiorczych mieszkańców[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Gdyni działają wszystkie spośród ośmiu badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, rada sportu, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Obecny skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w części pozarządowej wyłoniony został 17 listopada 2017 r. podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego.

Skład Rady uzupełniony został następnie 20 grudnia 2017 roku przez dwóch przedstawicieli Rady Miasta Gdyni oraz 16 stycznia przez dwie osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Ostateczny kształt Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ustalony został Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7331/18/VII/R z dnia 16 stycznia 2018 roku.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,

3) opiniowanie projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

5) opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji rocznego oraz wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

6) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,

7) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych

Strona internetowa:

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/gdynska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego,3907/gdynska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego,390026

Rada młodzieżowa w Gdyni została powołana w 2011 r. na mocy Uchwały nr XII/223/11 z 28 września 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu.

Obecnie rada działa na mocy UCHWAŁY NR XXII/531/16 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/223/11 z 28 września 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu.

Celem Rady jest:

1) integracja młodzieży i samorządów uczniowskich,

2) edukacja młodzieży zwłaszcza w kontekście kształtowania i utrwalania postaw demokratycznych, obywatelskich, patriotycznych i europejskich,

3) inicjowanie przedsięwzięć skierowanych do młodzieży z zakresu edukacji, sportu i kultury,

4) zwiększenie aktywności i zainteresowania gdyńskiej młodzieży sprawami miasta,

5) zapewnienia możliwości uczestniczenia młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio jej dotyczących,

6) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,

7) upowszechnienie wśród młodzieży zasad działania samorządu terytorialnego.

Strona internetowa:

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/mlodziezowa-rada-miasta-gdyni,3940/mlodziezowa-rada-miasta-gdyni,460732

Rada seniorów w Gdyni została powołana w 2018 r. na mocy Zarządzenia nr 7522/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.02.2018 roku w sprawie powołania, określenia składu oraz określenia zasad działania Gdyńskiej Rady do spraw Seniorów

Celem głównym działania Rady wypracowywanie propozycji konkretnych działań na rzecz realizacji programów związanych z aktywizacją osób starszych.

Strona internetowa:

http://www.cas.gdynia.pl/gdynia-dla-seniorow/rada-ds-seniorow

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Gdyni działa na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 5384/16/VII/M z dnia 29 listopada 2016 roku

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

1) Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,

2) Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3) Opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu oraz sprawozdań z ich wykorzystania,

4) Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia,

5) Opiniowanie wniosków o umorzenie należności,

6) Opiniowanie programów specjalnych,

7.Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

Strona internetowa:

https://bip.pupgdynia.pl/Powiatowa_Rada_Rynku_Pracy

Rada sportu w Gdyni działa na mocy Zarządzenia Nr 7597/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania Rady Sportu i ustalenia regulaminu ich działania.

Do zadań rady należy:

1) opiniowanie: projektów strategii rozwoju, projektu budżetu, projektów uchwał, programów rozwoju bazy sportowej, projektów współpracy, planów imprez sportowych,

2) inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej,

3) podejmowanie współpracy z towarzystwami, stowarzyszeniami, związkami,

4) diagnozowanie potrzeb,

5) dokonywanie bieżących analiz,

6) propagowanie inicjatyw sportowcy.

Strona internetowa:

https://www.gdynia.pl/bip/organy-doradcze,1757/rada-ds-sportu,436224

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Gdyni działa na mocy Zarządzenia Nr 413/14/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Strona internetowa:

https://www.gdynia.pl/bip/komisje,312/miejska-komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku,436225

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Gdyni działa na mocy Zarządzenia Nr 4162/16/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.02.2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Do zadań komisji należy sporządzanie opinii o:

1) projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/powiatu lub o projekcie jego zmiany; projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektach ich zmian;

2) wynikach analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

3) projektach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) projektach decyzji o warunkach zabudowy;

5) w innych sprawach planowania i zagospodarowania.

Strona internetowa:

https://www.gdynia.pl/bip/komisje,312/miejska-komisja-urbanistyczno-architektoniczna,402815

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Gdyni została powołana w 2015 r. na mocy Zarządzenia Nr 3567/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.11.2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni.

Obecnie rada działa na mocy Zarządzenia Nr 7012/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.11.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3567/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.11.2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni.

Do zadań rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

https://www.gdynia.pl/bip/organy-doradcze,1757/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-w-gdyni,445531

Zdjęcie pochodzi ze strony

http://www.outsourcingportal.eu/pl/gdynia-miasto-inteligentne-i-innowacyjne


[1] https://historia.trojmiasto.pl/historia-gdyni.html

zapisz się

Jelenia Góra w badaniach

Analiza instytucjonalno-prawna przeprowadzona dla miasta Jelenia Góra

11.11.2019

Historia miasta

Jelenia Góra to miasto położone w Kotlinie Jeleniogórskiej, przez niektórych nazywane nieoficjalną stolicą polskich Karkonoszy. Skąd wynika ta nazwa? Jelenia Góra leży pomiędzy szczytami karkonoskimi, jednocześnie jednak jest także dużym i dobrze rozwiniętym miastem. W przeciwieństwie do miejscowości typowo turystycznych, takich jak na przykład Karpacz, czy Szklarska Poręba, miasto jest zaludnianie nie tylko w okresach turystycznym, ponieważ jest tutaj dużo stałych mieszkańców.

Jelenia Góra ma bardzo długą historię. Szacuje się, że pierwsze grody w tym miejscu powstały już na początku XII wieku, natomiast niecałe sto lat później, Jelenia Góra otrzymała już prawa miejskie. Na początku miasto w przeważającej części zamieszkiwane było przez Polaków, jednak z czasem zaczęło przybywać do niego coraz więcej Niemców.

Miasto swój rozwój zawdzięcza płótnom lnianym, które to były w nim produkowane. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu, ułatwiony był handel nimi w zasadzie z całą Europą. Rozwój miasta został zatrzymany dopiero po wojnie trzydziestoletniej. Jednak Jelenia Góra poradziła sobie z trudnościami, a zaraz po wojnie zaczęły powstawać w niej fabryki, dzięki czemu do miasta przybywało coraz więcej ludzi. Ponadto, przełom XIX i XX wieku to czas rozkwitu turystyki w Karkonoszach. Stąd też w tym czasie Jelenia Góra stała się po części miastem turystycznym.

Jelenia Góra miała olbrzymie szczęście podczas II wojny światowej. Miasto nie uległo w zasadzie żadnym zniszczeniom podczas wojny. Po zakończeniu działań wojennych Jelenia Góra została polskim miastem. Wysiedlono z niej Niemców, a przesiedlono do niej polskich uciekinierów ze wschodu.

W 1975 roku Jelenia Góra została miastem wojewódzkim. Po redukcji liczby województw, aż po dziś dzień Jelenia Góra jest miastem powiatowym[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Jeleniej Górze działa siedem spośród ośmiu badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, rada sportu, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada działalności pożytku publicznego w Jeleniej Górze po raz pierwszy została powołana w 2012 r. na mocy UCHWAŁY NR 307.XXXI.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra oraz organizacji i trybu jej działania.

Do 2018 r. członkowie Rady działalni na podstawie UCHWAŁY NR 88.XII.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry oraz organizacji i trybu jej działania.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,

3) opiniowanie projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

5) opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji rocznego oraz wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

6) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,

7) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych

Strona internetowa:

https://www.jeleniagora.pl/content/rada-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-po%C5%BCytku-publicznego

Rada seniorów w Jeleniej Górze została powołana w 2018 r. na mocy UCHWAŁY NR 20.III.2018 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Jeleniej Górze.

Celem głównym działania Rady jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych Miasta Jelenia Góra poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie, integrowanie i pobudzanie aktywności obywatelskiej w kierunku poprawy jakości życia seniorów. Cele szczegółowe Rady to:

a) reprezentowanie i ochrona praw i potrzeb osób starszych oraz ich środowisk wobec władz Miasta Jelenia Góra,

b) tworzenie pozytywnego wizerunku seniorów,

c) włączenie osób starszych w życie publiczne, społeczne i ekonomiczne Miasta Jelenia Góra.

Strona internetowa:

https://jeleniagora.pl/content/miejska-rada-senior%C3%B3w-2019-2024

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Jeleniej Górze działa na podstawie Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Aktualna kadencja rady rozpoczęła się w 2017 r. i zakończy w 2021.

Do zadań Rady należy m.in.:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,

4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,

5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.

Strona internetowa:

https://jeleniagora.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

Rada sportu w Jeleniej Górze po praz pierwszy została powołana w 2008 r. na mocy ZARZĄDZENIA Nr 0151-557/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie powołania Jeleniogórskiej Rady Sportu i kolejno w 2011 r. na mocy ZARZĄDZENIA NR 0050.272.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie powołania Jeleniogórskiej Rady Sportu.

Do zadań Rady sportu należało wypracowanie kierunków rozwoju kultury fizycznej i sportu w Jeleniej Górze.

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Jeleniej Górze jest komisją wspólną dla miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego. W kadencji 2017-2020 członkowie Rady zostali powołani na mocy ZARZĄDZENIA NR 0050.972.2017.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego reprezentujących Miasto Jelenia Góra członków Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku obejmującej Miasto Jelenia Góra i Powiat Jeleniogórski oraz UCHWAŁY NR XXX/158/2017 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego.

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Jeleniej Górze funkcjonuje na mocy ZARZĄDZENIA NR 0050. 1252.2017.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Jeleniej Górze oraz REGULAMIN działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Jeleniej Górze stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1252.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 grudnia 2017 r.

Do zadań komisji należy sporządzanie opinii o:

1) projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/powiatu lub o projekcie jego zmiany; projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektach ich zmian;

2) wynikach analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

3) projektach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) projektach decyzji o warunkach zabudowy;

5) w innych sprawach planowania i zagospodarowania.

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Jeleniej Górze po raz pierwszy została powołana w 2015 r. Obecny skład rady został powołany na mocy ZARZĄDZENIA NR 0050.319.2019.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Do zadań rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

https://www.jeleniagora.pl/content/powiatowa-spo%C5%82eczna-rada-ds-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych

Zdjęcie pochodzi ze strony

https://turystyka.jeleniagora.pl/content/it


[1] https://krainakarkonoszy.pl/karkonosze-i-okolice/miejscowosci/jelenia-gora/

zapisz się

Opole w badaniach

Analiza instytucjonalno-prawna przeprowadzona dla miasta Opole

06.11.2019

Historia miasta

Opole jest miastem na prawach powiatu położonym w południowo-zachodniej Polsce, Miasto jest również siedzibą władz województwa opolskiego oraz powiatu opolskiego. Położone w Europie Środkowej, na Nizinie Śląskiej nad rzeką Odrą. Jedna z historycznych stolic Górnego Śląska i jedno z najstarszych miast w Polsce.

Początki Opola wiążą się z osobą księcia Kazimierza, prawnuka Bolesława Krzywoustego, za czasów którego Opole uzyskało prawa miejskie (pocz. XIII wieku) i w 1283 roku awans do rangi stolicy księstwa. Wówczas obwarowany zamek na wyspie Pasiece stanowił książęcą własność, miasto zaś, także otoczone fortyfikacjami, rozwijało się na prawym brzegu Odry.

Po śmierci ostatniego z Piastów Opolskich – Jana III Dobrego (1497-1532), Opole na ponad 200 lat trafiło pod rządy Habsburgów. Jak twierdzą historycy, nie były to dla jego rozwoju lata rozkwitu. Niektórzy badacze piszą wręcz o upadku miasta. Dość powiedzieć, że pod koniec XVII wieku Opole liczyło mniej mieszkańców niż za czasów Jana Dobrego. Ożywienie gospodarcze nastąpiło dopiero pod panowaniem Prus.

Okres po pierwszej wojnie światowej opisywany jest przez historyków jako czasy stagnacji, wręcz regresu gospodarczego miasta. Również wojenny front, który przeszedł przez Opole w styczniu 1945 roku, był wyjątkowo tragiczny. Zniszczeniu uległo ok. 900 domów, większość zakładów przemysłowych oraz wszystkie mosty.

W wyniku jałtańskiego podziału Europy, m. in. Śląsk (a więc także Opole) przypadł Polsce. Rozpoczęła się szybka odbudowa, której towarzyszyło niemal błyskawiczne zasiedlanie. Nie tylko przez repatriantów, ale także przybyszów z innych rejonów Polski. Opole, pod koniec stycznia 1945 roku liczące zaledwie ponad 200 mieszkańców, w czerwcu tegoż roku miało już ponad 5 tysięcy obywateli, a rok później – ponad 27 tysięcy[1].

Od 28 czerwca 1950 jest stolicą województwa opolskiego i jego głównym ośrodkiem gospodarczym, naukowym, kulturalnym i administracyjnym. Od 1999 siedziba władz ziemskiego powiatu opolskiego. Główne miasto aglomeracji opolskiej.

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Opolu działają wszystkie spośród ośmiu badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, rada sportu, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada działalności pożytku publicznego w Opolu została powołana w 2014 r. na mocy Uchwały Nr LXVII/999/14 Rady Miasta Opola z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Obecnie rada działa na podstawie Uchwały Nr XXXIV/662/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,

3) opiniowanie projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

5) opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji rocznego oraz wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

6) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,

7) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych

Strona internetowa:

http://www.opole.pl/dzial/miasto/centrum-dialogu-obywatelskie-go/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/

Rada młodzieżowa w Opolu powstała w 2004 r. na mocy Uchwały Nr XXXVII/369/04 Rady Miasta Opola z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu i nadania jej statutu.

Obecnie radża działa na mocy UCHWAŁY NR LXVIII/1295/18 RADY MIASTA OPOLA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu.

Do zadań rady należy:

1) kształtowanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności obywatelskiej;

2) promowanie idei społeczeństwa demokratycznego;

3) wdrożenie ludzi młodych do samorządności poprzez włączenie się do działań samorządowych; współpraca młodzieży z organami samorządu lokalnego;

4) prezentowanie potrzeb środowiska młodzieżowego wobec władz miasta oraz innych instytucji;

5) postulowanie do władz miasta w sprawach dotyczących młodzieży;

6) promowanie wśród młodzieży kultury;

7) opiniowanie projektów rozwiązań problemów dotyczących spraw młodzieży przekazanych Radzie do konsultacji.

Strona internetowa:

https://www.opole.pl/dzial/rada-miasta-opola/mlodziezowa-rada-miasta/

Rada seniorów w Opolu została powołana w 2014 r. na mocy Uchwały Nr LV/820/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola

Do zadań Rady należy:

1) współprac z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw seniorów;

2) integracja i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych po-trzeb osób starszych;

3) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów i działań na rzecz seniorów;

4) zgłaszanie uwag do przekazanych do zaopiniowania aktów prawa miejscowego;

5) wspieranie różnorodnych form działalności kulturalnej i edukacyjnej;

6) dążenie do odtwarzania i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych;

7) współdziałanie i współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Miasta;

8) wydawanie opinii, formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,

9) czynne uczestnictwo w tworzeniu długofalowej polityki senioralnej miasta;

10) wzmacnianie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne

Strona internetowa:

http://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkan-cow/senior-w-opolu/rada-seniorow-miasta-opola/

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Opolu w obecnej kadencji funkcjonuje na mocy Zarządzenia Nr OR-I.0050.568.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające za-rządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opolu.

Do zadań Rady należy m.in.:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,

4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,

5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.

Strona internetowa:

https://opole.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

Rada sportu w Opolu działa na mocy Zarządzenia Nr OR-.I0050.778.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Sportu.

Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie strategicznych inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta Słupska w zakresie sportu i rekreacji oraz zwiększenia zainteresowania kulturą fizyczną;

2) opiniowanie projektów strategicznych dokumentów planistycznych i programowych w zakresie rozwoju sektora sportu i rekreacji;

3) opiniowanie kluczowych projektów inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury sportowej Miasta Słupska;

4) opiniowanie strategii rozwoju miasta w zakresie sportu i rekreacji;

5) opiniowanie kluczowych projektów uchwał dotyczących kultury fizycznej;

6) opiniowanie strategicznych projektów i programów sportowych;

7) opiniowanie projektów budżetu Miasta Słupska w części dotyczącej stowarzyszeń i klubów sportowych oraz innych wydatków miasta z perspektywy potrzeb kultury fizycznej;

8) inspirowanie i wspomaganie działających w sferze sportu i rekreacji zawodników, trenerów oraz ruchów społecznych i organizacji pozarządowych;

9) ocena realizacji kluczowych działań Prezydenta Miasta Słupska oraz podległych mu stowarzyszeń i klubów sportowych oraz rekomendowanie zmian w zakresie wspierania i rozwoju kultury fizycznej w Słupsku;

10) opiniowanie i ocena planów naprawczych inicjowanych przez Prezydenta Miasta Słupska w zakresie sportu i rekreacji w Słupsku;

11) inicjowanie dialogu na temat rozwoju sportu i rekreacji oraz prac naukowych dotyczących kultury fizycznej;

12) opiniowanie i wspieranie inicjatyw promujących działalność sportową, a także mających na celu podwyższanie kwalifikacji kadr zajmujących się kulturą fizyczną.

Strona internetowa:

https://www.opole.pl/rada-sportu-juz-dziala/

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Opolu funkcjonuje na mocy Zarządzenia Nr OR-I.0050.105.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia oraz szczegółowych zasad działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu.

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Strona internetowa:

http://www.opole.pl/komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku-w-opolu/

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Opolu powołana została w 2003 r. na mocy Zarządzenia Nr OR.II-0155-605/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego.

Obecnie komisja działa na mocy ZARZĄDZENIA NR OR-I.0050.383.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego.

Do zadań komisji należy sporządzanie opinii o:

1) projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/powiatu lub o projekcie jego zmiany; projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektach ich zmian;

2) wynikach analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

3) projektach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) projektach decyzji o warunkach zabudowy;

5) w innych sprawach planowania i zagospodarowania.

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Opolu działa na podstawie ZARZADZENIA NR OR-I.0050.149.2019 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu.

Do zadań rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełno-sprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ocena realizacji programów;

3) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez RM Opola pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych;

4) współpraca z Centrum Edukacyjno informacyjnym „Senior w Opolu”

Strona internetowa:

https://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/

Zdjęcie pochodzi ze strony

https://www.opole.pl/zdjecia-do-serialu-utrudnienia-w-ruchu/


[1] https://www.opole.pl/opole-stolica-plemienia-ksiestwa-rejencji-wojewodztwa/

zapisz się

Słupsk w badaniach

Analiza instytucjonalno-prawna przeprowadzona dla miasta Słupsk

04.11.2019

Historia miasta

Słupsk jest miastem na prawach powiatu położonym w północnej Polsce, w województwie pomorskim, siedzibą władz powiatu słupskiego oraz gminy Słupsk. W latach 1975–1998 Słupsk był siedzibą władz administracyjnych województwa słupskiego. Jest członkiem Związku Miast Polskich.

Słupsk otrzymał prawa miejskie 20 sierpnia 1265 roku z rąk księcia gdańskiego Świętopełka. Przywilej ten został ponowiony 9 września 1310 roku przez margrabię brandenburskiego Waldemara. Po usamodzielnieniu się Pomorza Zachodniego stał się jedną z siedzib książęcych; w granicach państwa Gryfitów i pozostał nią aż do rozbioru tegoż państwa w czasie wojny trzydziestoletniej, gdy miasto przeszło pod kontrolę Brandenburgii-Prus i jej państw-sukcesorów. Od 1945 roku Słupsk znajduje się w granicach Polski.

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Słupsku działają wszystkie spośród ośmiu badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, rada sportu, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada działalności pożytku publicznego w Słupsku powołana została w 2015 r. na mocy UCHWAŁY NR XII/100/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rada działa na podstawie Zarządzenia Nr 792/BPM/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,

3) opiniowanie projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

5) opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji rocznego oraz wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

6) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,

7) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych

Strona internetowa:

http://www.slupsk.pl/slupska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-48413/

Rada młodzieżowa w Słupsku powołana została w 2012 r. na mocy UCHWAŁY NR XVIII/245/12 RADY MIASTA SŁUPSK z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu.

Do głównych zadań Rady należy: opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Słupsku dotyczących spraw młodzieży, reprezentowanie interesów młodzieży w organizacjach i instytucjach, do których należy Miasto Słupsk, wydawanie opinii na wniosek Rady Miejskiej w Słupsku lub Prezydenta Miasta Słupska dotyczących polityki młodzieżowej Miasta Słupska

Strona internetowa:

http://www.slupsk.pl/temat/nasze-miasto/mlodziezowa-rada-miejska/

Rada seniorów w Słupsku powołana została w 2015 r. na mocy UCHWAŁY Nr XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania słupskiej rady seniorów i nadania jej statutu.

Do zadań Rady należy:

1) ścisła współpraca z władzami Miasta Słupska przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach seniorów,

2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko - i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,

3) monitorowanie potrzeb słupskich seniorów,

4) wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,

5) informowanie społeczności Słupska o szczególnych kierunkach działań podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów.

Strona internetowa:

http://www.slupsk.pl/seniorzy/slupska-rada-seniorow/

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Słupsku w obecnej kadencji funkcjonuje na mocy Zarządzenia Nr 9/2015 Starosty Słupskiego z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencję 2015-2019.

Do zadań Rady należy m.in.:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,

4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,

5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.

Strona internetowa:

http://bip.powiat.slupsk.pl/dokumenty/536

Rada sportu w Słupsku powołana została w 2015 r. na mocy Zarządzenia Nr 550/BPM/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Słupskiej Rady Sportu.

Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie strategicznych inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta Słupska w zakresie sportu i rekreacji oraz zwiększenia zainteresowania kulturą fizyczną;

2) opiniowanie projektów strategicznych dokumentów planistycznych i programowych w zakresie rozwoju sektora sportu i rekreacji;

3) opiniowanie kluczowych projektów inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury sportowej Miasta Słupska;

4) opiniowanie strategii rozwoju miasta w zakresie sportu i rekreacji;

5) opiniowanie kluczowych projektów uchwał dotyczących kultury fizycznej;

6) opiniowanie strategicznych projektów i programów sportowych;

7) opiniowanie projektów budżetu Miasta Słupska w części dotyczącej stowarzyszeń i klubów sportowych oraz innych wydatków miasta z perspektywy potrzeb kultury fizycznej;

8) inspirowanie i wspomaganie działających w sferze sportu i rekreacji zawodników, trenerów oraz ruchów społecznych i organizacji pozarządowych;

9) ocena realizacji kluczowych działań Prezydenta Miasta Słupska oraz podległych mu stowarzyszeń i klubów sportowych oraz rekomendowanie zmian w zakresie wspierania i rozwoju kultury fizycznej w Słupsku;

10) opiniowanie i ocena planów naprawczych inicjowanych przez Prezydenta Miasta Słupska w zakresie sportu i rekreacji w Słupsku;

11) inicjowanie dialogu na temat rozwoju sportu i rekreacji oraz prac naukowych dotyczących kultury fizycznej;

12) opiniowanie i wspieranie inicjatyw promujących działalność sportową, a także mających na celu podwyższanie kwalifikacji kadr zajmujących się kulturą fizyczną.

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Słupsku działa na podstawie Zarządzenia Nr 16/2007 Starosty Słupskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Słupskiego.

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Słupsku została powołana w 2013 r. na mocy Zarządzenia Nr 65/2007 Starosty Słupeckiego z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu.

Do zadań komisji należy sporządzanie opinii o:

1) projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/powiatu lub o projekcie jego zmiany; projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektach ich zmian;

2) wynikach analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

3) projektach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) projektach decyzji o warunkach zabudowy;

5) w innych sprawach planowania i zagospodarowania.

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Słupsku została powołana w 2015 r. na mocy Zarządzenia Nr 785/ZiSS/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słupsku na lata 2015-2019.

Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta. Do zakresu działania Rady należy, w szczególności: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ocena realizacji programów; opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Strona internetowa:

http://www.slupsk.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/

Zdjęcie pochodzi ze strony

http://www.slupsk.pl/odwiedz-slupsk/

zapisz się

Rzeszów w badaniach

Analiza instytucjonalno-prawna przeprowadzona dla miasta Rzeszów

03.11.2019

Historia miasta

Pierwsza udokumentowana wzmianka o grodzie pochodzi z 1354 roku, kiedy to Rzeszów otrzymał prawa miejskie. Król Kazimierz Wielki darował miasto rycerzowi i dyplomacie Janowi Pakosławicowi, który z wdzięczności przyjął nazwisko - Rzeszowski. Zgodnie z jego wolą miasto przeniesiono w miejsce dzisiejszego Starego Rynku. Ród Rzeszowskich władał miastem do roku 1583.

W wieku XVI miasto posiadało już dobrze zorganizowaną administrację, na którą składały się sąd i rada miejska (od 1633 r. zwana Magistratem). Członkowie jej pełnili kolejno funkcję burmistrza. Kupcy rzeszowscy utrzymywali rozległe kontakty handlowe z Warszawą, Krakowem, Wrocławiem a także Litwą, Mołdawią i Węgrami.

Ostatnie ćwierćwiecze XVI w. i pierwsze czterdzieści lat XVII w. to czas największej świetności miasta, które stało się ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Ten "złoty okres" w rozwoju Rzeszowa związany jest ściśle w nowym suwerenem - Mikołajem Spytkiem Ligęzą. Właściciel rozbudował i ufortyfikował Rzeszów w sposób na owe czasy nowoczesny, fundował wyposażenie kościoła, łożył na nowe budowle municypalne. W roku 1591 wzniósł ratusz miejski, w 1600 r. rozpoczął budowę okazałego zamku, a następnie otoczył miasto wałami obronnymi (1627 r.). W latach 1624 - 1629 ufundował warowny klasztor oo. Bernardynów. O zamożności Rzeszowa świadczą księgi miejskie z końca XVI i początku XVII wieku, które wymieniają wielu działających na jego terenie złotników.

W roku 1638 Rzeszów wraz z okolicznymi włościami przeszedł we władanie rodu Lubomirskich. Jerzy Sebastian Lubomirski - potomek bogatej magnackiej rodziny - był człowiekiem wykształconym, politykiem, utalentowanym dowódcą wojskowym. Założył w roku 1658 słynne później Kolegium Pijarów, będące wówczas jedną z nielicznych w Polsce szkół średnich. Wśród jego wykładowców był ksiądz St. Konarski. Na przestrzeni wieków podwoje szkoły opuściło wielu sławnych później Polaków m. in.: Ignacy Łukasiewicz, Władysław Sikorski, Władysław Szafer, Julian Przyboś.

Pierwszy rozbiór Polski w roku 1772 spowodował, że Rzeszów znalazł się w zaborze austriackim. Rok później uczyniono z Rzeszowa siedzibę obwodu administracyjnego - cyrkułu.

Położenie na rubieżach monarchii, bliskość granicy z Cesarstwem Rosyjskim, w strefie potencjalnego konfliktu dwóch mocarstw (a więc i wysokiego ryzyka inwestycyjnego), spowodowało odpływ lokalnego kapitału. Rzeszów jako ośrodek miejski coraz bardziej tracił na znaczeniu. Ożywcze impulsy w rozwoju miasta pojawiły się dopiero w połowie XIX wieku. W roku 1844 Rzeszów nabył od księcia Jerzego Lubomirskiego prawo dominalne i w rok później stał się miastem wolnym. Uzyskanie przez Galicję znacznych swobód politycznych i gospodarczych w ramach Austro-Węgierskiej Monarchii było kolejnym wydarzeniem sprzyjającym rozwojowi Rzeszowa. W roku 1858 do miasta doprowadzono linię kolejową, którą następnie, w 1863 roku, przedłużono do Lwowa.

W latach poprzedzających wybuch I wojny światowej Rzeszów zyskał nową funkcję jako zaplecze twierdzy przemyskiej. W tym czasie, na północnych krańcach Austro-Węgierskiej Monarchii trwała intensywna rozbudowa infrastruktury militarnej. Dla Rzeszowa oznaczało to poważny dopływ kapitału z kasy cesarskiej. Ten okres koniunktury wykorzystał, sprawujący przez 17 lat swoją funkcję, burmistrz Stanisław Jabłoński. Za jego urzędowania ukończono wiele inwestycji budowlanych (koszary, szkoły, przebudowę ratusza) oraz stworzono infrastrukturę miejską (oświetlenie elektryczne, gaz, nowe wodociągi, brukowane ulice).

W roku 1918 rozpoczęła w Rzeszowie działalność Polska Organizacja Wojskowa, której komendantem był Leopold Lis-Kula, późniejszy bohater walk o niepodległość Polski.

Z okresu II Rzeczypospolitej najlepiej zapisały się w historii Rzeszowa lata 1937-1939. W ramach rządowego programu rozwoju polskiego przemysłu obronnego, w środkowej Małopolsce powstały podwaliny tzw. Centralnego Okręgu Przemysłowego. W Rzeszowie zlokalizowano Państwowe Zakłady Lotnicze, produkujące do dziś silniki lotnicze oraz filię poznańskiej Fabryki H. Cegielskiego, wytwarzającą działa przeciwlotnicze. Spowodowało to ożywienie inwestycyjne Rzeszowa, które zapewniło mieszkańcom liczne miejsca pracy. W tym czasie miasto otrzymało również kanalizację typu rozdzielczego.

Podczas II wojny światowej Rzeszów uległ częściowemu zniszczeniu. W gruzach legły zabytki, kamienice i zakłady przemysłowe. Hitlerowcy wymordowali wielu rzeszowian, niszcząc prawie zupełnie lokalną społeczność żydowską. W roku 1944, po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej, Rzeszów awansował do miana stolicy województwa i centrum administracyjno-kulturalnego południowo-wschodniej Polski.

Współcześnie Rzeszów jest największą aglomeracją miejską południowo-wschodniej Polski, niekwestionowanym centrum handlowym i gospodarczym, największym ośrodkiem akademickim i kulturalnym tej części kraju, stolicą województwa podkarpackiego oraz siedzibą władz diecezjalnych[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Rzeszowie działa siedem spośród ośmiu badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada działalności pożytku publicznego w Rzeszowie została powołana w 2011 r. na mocy Uchwały Nr XI/247/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określenia „Trybu powoływania członków, sposobu organizacji i trybu działania Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

Obecnie Rada działa na mocy Zarządzenia Nr VII/684/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania Rzeszowskiej RDPP.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,

3) opiniowanie projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

5) opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji rocznego oraz wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

6) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,

7) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych

Strona internetowa:

http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia/rzeszowska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego

Rada młodzieżowa w Rzeszowie rozpoczęła swoją działalność na początku lat 90. XX w. Rada była jednym z pierwszych tego typu podmiotów w całym kraju.

Do zadań rady należy:

1) kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej;

2) upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży;

3) reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych;

4) działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych;

5) zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji wpływających na sposób i jakość życia.

6) działanie na rzecz eliminowania negatywnych zjawisk społecznych oraz patologii w środowiskach młodzieżowych.

Strona internetowa:

http://www.rmr.erzeszow.pl/

Rada seniorów w Rzeszowie została powołana w 2014 r. na mocy Uchwały Nr LXXXI/1495/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie powołania Rzeszowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Do zadań rzeszowskiej Rady seniorów należy m.in.: reprezentowanie środowiska seniorów oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie Rzeszowa; współ-praca z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw i oczekiwań środowiska; przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów; wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów; wspieranie procesów konsultacyjnych wzmacniających zaangażowanie obywatelskie seniorów; wspieranie wszelkich form aktywności seniorów; działa-nie na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych; upowszechnianie wiedzy o potrze-bach prawnych i możliwościach osób starszych, a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług prze-znaczonych dla seniorów.

Strona internetowa:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/rzeszowska-rada-seniorow

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Rzeszowie działa na podstawie Zarządzenia Nr II/10/2016 Starosty Rzeszowskiego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie na lata 2016-2020.

Do zakresu działania Powiatowej Rada Rynku Pracy w Rzeszowie należy m.in.:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy;

4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie;

6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie;

7) opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie;

Strona internetowa:

http://bip.pup.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-14

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Rzeszowie w kadencji 2019-2022 działa na podstawie Zarządzenia Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Komisji bezpieczeństwa i porządku na kadencję 2019-2022.

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Rzeszowie działa na mocy Zarządzenia Nr VII/1359/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Miasta Rzeszowa.

Do zadań komisji należy sporządzanie opinii o:

1) projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa lub o projekcie jego zmiany; projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub projektach ich zmian;

2) wynikach analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

3) projektach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) projektach decyzji o warunkach zabudowy;

5) w innych sprawach planowania i zagospodarowania.

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Rzeszowie działa na mocy Zarządzenia Nr VII/57/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie.

Do zadań rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zdjęcie pochodzi ze strony

https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,22719962,rzeszow-bezkonkurencyjny-wsrod-polskich-miast.html


[1] http://www.prz.rzeszow.pl/pl/rzeszow/index.php

zapisz się

Płock w badaniach

Analiza instytucjonalno-prawna przeprowadzona dla miasta Płock

03.11.2019

Historia miasta

Płock jest jednym z najstarszych miast Polski. Historia jego powstania sięga X wieku, kiedy to na niezamieszkałym wówczas Wzgórzu Tumskim powstał ośrodek kultu pogańskiego. Po chrzcie Polski ośrodek kultu pogańskiego na Wzgórzu Tumskim został zniszczony, a w jego miejsce prawdopodobnie postał gród otoczony mocnym wałem, a od strony Wisły umocniony podwójną fosą. Na temat pochodzenia nazwy miasta jest wiele hipotez, ale najczęściej wymieniana jest ta, że nazwa Płock pochodzi od wyrazu „płot”, gdyż miasto miało stanowić niejako zaporę, mur przed najazdami Prusaków i Litwinów.

Od 1138 roku Płock stał się stolicą książąt Mazowieckich, którzy rządzili całym Mazowszem. To właśnie tutaj, w 1180 roku, przy kolegiacie św. Michała założono szkołę, która jako jedyna z polskich szkół powstałych w średniowieczu przetrwała do naszych czasów. Obecnie nosi nazwę Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego.

W 1495 roku księstwo płockie zostało przyłączone do Korony. Odtąd aż do rozbiorów Płock pełnił rolę stolicy województwa płockiego. W wyniku drugiego rozbioru Polski – Płock dostał się pod panowanie Prus.

XIX i XX wiek to okresy niespokojne zarówno dla państwa polskiego, jak i dla samego miasta. Płock był wtedy ważnym ośrodkiem ruchów patriotycznych. Świadczy o tym fakt, że to właśnie tutaj odbyło się ostatnie posiedzenie sejmu polskiego z okresu powstania listopadowego. Ważnym wydarzeniem w dziejach Płocka była wojna polsko-bolszewicka. Waleczne miasto otrzymało za obronę przed przeważającymi siłami order Virtuti Militari. Lata II wojny i okupacji były dla Płocka równie burzliwe i ciężkie, jak dla pozostałych miast w zajętej przez hitlerowców Polsce. Straty ludności były ogromne. Ofiarami terroru padło prawie 11 tysięcy mieszkańców, w tym około 8 tysięcy Żydów.

Współcześnie Płock jest stolicą powiatu. W porównaniu do historycznych czasów, miasto straciło na znaczeniu. W Polsce jest znane przede wszystkim z największych w kraju zakładów rafineryjnych. Jednak mimo wszystko Płock wciąż pozostaje miastem ciekawym i wartym odwiedzenia. Wszystko za sprawą przepięknych budowli, jak Zamek Książąt Mazowieckich, zabytkowy Stary Rynek, Kuria Biskupia czy budynek Towarzystwa Naukowego Płockiego[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Płocku działają wszystkie spośród badanych rad. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, rada sportu, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada działalności pożytku publicznego w Płocku została powołana w 2011 r. na mocy Zarządzenia nr 1025/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie powołania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,

3) opiniowanie projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

5) opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji rocznego oraz wieloletniego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

6) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,

7) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych

Strona internetowa:

http://www.plock.eu/pl/plocka_rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego.html

Rada młodzieżowa w Płocku powołana została w 2001 r. na mocy Uchwały Nr 876/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 r. Obecnie Rada działa na mocy Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka nadanego przez Radę Miasta Płocka na mocy Uchwały nr 824/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

Młodzieżowa Rada Miasta Płocka ma prawo przedstawiania radzie Miasta Płocka oraz Prezydentowi Miasta opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, a w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży.

Dodatkowo celem działania Młodzieżowej Rady w Płocku jest upowszechnianie idei samorządowej i postaw demokratycznych wśród młodzieży oraz zwiększanie aktywności młodych ludzi w Płocku.

Strona internetowa:

http://www.plock.eu/pl/statut_mlodziezowej_rady_miasta_plocka.html

Rada seniorów w Płocku powstała w 2012 r. na mocy Zarządzenia Nr 2001/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 sierpnia 2012 roku ws. powołania Płockiej Rady Seniorów. Obecnie rada działa na mocy Uchwały NR 375/XXI/2016 RM Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Rada jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym Prezydenta Miasta Płocka w sprawach osób starszych, tj. osób powyżej 60 roku życia.

Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji płockiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Płocka, w szczególności poprzez:

1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym;

2) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji;

3) zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzegania ich społecznej roli;

4) współpracę z Urzędem Miasta Płocka przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym, w tym opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie Seniorów do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Płocka oraz Radę Miasta Płocka;

5) zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego przedkładanych Radzie Seniorów przez Prezydenta Miasta Płocka oraz Radę Miasta Płocka;

6) formułowanie propozycji dotyczących krótko- i długoterminowych działań na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym do ujęcia w miejskich planach i programach dotyczących seniorów;

7) określanie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

8) współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów;

9) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym;

10) upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.

Strona internetowa:

http://pozarzadowe.plock.eu/?page_id=888

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Płocku działa na podstawie przepisów Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. poz. 630).

Rada Rynku Pracy, oprócz inspirowania przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia, realizuje głównie zadania opiniodawczo-doradcze dotyczące: planów i sprawozdań a także racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy, projektu Krajowego Planu Działań, projektów ustaw w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, wzoru podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz planu ich wydatkowania. Ponadto decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustalonymi przez Radę priorytetami wydatkowania tych środków, co pozwala partnerom społecznym, w większym stopniu niż dotychczas, decydować o przeznaczeniu środków na szkolenia dla szczególnie potrzebujących grup pracowników, firm, branż lub regionów.

Strona internetowa:

https://plock.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

Rada sportu w Płocku działa od 2011 r. i została powołana na mocy Zarządzenia Nr 503/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania Płockiej Rady Sportu, zasad powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu jej działania.

Do zadań Rady sportu należy:

1) opiniowanie strategii rozwoju Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej i sportu,

2) opiniowanie projektu bud6etu w części dot. kultury fizycznej,

3) opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dot. rozwoju kultury fizycznej,

4) opiniowanie i inicjowanie programów dot. rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Płocka,

5) opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyró6nien w zakresie kultury fizycznej i sportu,

6) opiniowanie i inicjowanie planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych oraz współorganizowanych przez Miasto Płock,

7) propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.

Komisja bezpieczeństwa i porządku w Płocku działa obecnie na mocy Zarządzenia Nr 3154/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Do zadań komisji należy: ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Płocka; opiniowanie pracy policji i innych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na tere-nie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Płocku działa obecnie na mocy Zarządzenia nr 3028/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej Regulaminu.

Do zadań komisji należy:

1) sporządzanie opinii projektu zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na etapie jego sporządzania;

2) sporządzanie opinii projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian na etapie sporządzania;

3) formułowanie wniosków do planów miejscowych lub studium, a także zmiany tych dokumentów;

4) sporządzanie opinii dotyczącej analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta sporządzonych na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami);

5) sporządzanie opinii dotyczących koncepcji, opracowań architektonicznych oraz założeń urbanistycznych, wynikających z obowiązku zachowania ładu przestrzennego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) sporządzanie opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji, projektu decyzji o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

7) sporządzanie opinii w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej, których konieczność wynika z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Opinia Komisji zastępuje opinie Architekta Miasta lub Dyrektora Wydziału, w którego kompetencjach są sprawy związane z architekturą i urbanistyką w Urzędzie Miasta Płocka;

8) sporządzenie opinii dotyczącej projektu gminnego programu rewitalizacji na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret siódmy ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1777 ze zmianami);

9) sporządzenie innych opinii wynikających z przepisów prawa;

Miejska Społeczna Rada ds. osób niepełnosprawnych w Płocku została powołana na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 866/03 z dnia 4 listopada 2003 roku.

Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Płocka. Składa się z 5 osób na co dzień zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych. Posiedzenia Rady odbywają się kilkanaście razy w roku. Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych rekomenduje wszelkie projekty inwestycyjne pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Przedstawiciele Rady biorą udział w pracach poszczególnych komisji Działu Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, opiniując wnioski osób niepełnosprawnych występujących o dofinansowanie ze środków PFRON.

Strona internetowa:

http://www.plock.eu/pl/miejska_spoleczna_rada_ds_osob_niepelnosprawnych.html

Zdjęcie pochodzi ze strony

http://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/51,157247,19217100.html?i=1


[1] http://www.plockdzisiaj.pl/historia-plocka

zapisz się

Piotrków Trybunalski w badaniach

Analiza instytucjonalno-prawna przeprowadzona dla miasta Piotrków Trybunalski

01.11.2019

Historia miasta

Prawa miejskie magdeburskie Piotrków otrzymał po 1290 r. z rąk księcia sieradzkiego Władysława Łokietka, przyszłego króla Polski. Od 1339 r. wraz z nowym województwem sieradzkim wszedł ostatecznie w granice Królestwa, stając się do rozbiorów siedzibą starostwa grodowego i powiatu sądowego.

Od XIII w. Piotrków bywał miejscem zjazdów (wieców) rycerstwa oraz duchowieństwa (synody archidiecezji gnieźnieńskiej). Na jednym z takich zjazdów Kazimierz III Wielki wydał ok. 1360 r. słynne statuty piotrkowskie, stanowiące wraz z małopolskim odpowiednikiem z Wiślicy, podstawę prawodawstwa polskiego. Z tradycji owych wieców wyrosła z czasem instytucja sejmu walnego — w latach 1493–1567 w Piotrkowie 38 razy zwołano parlament Królestwa Polskiego. Od 1422 r. także odbywały się tu także synody archidiecezji gnieźnieńskiej.

Po zawarciu unii lubelskiej w 1569 r. Piotrków ustąpił roli miasta sejmowego Warszawie. W zamian, poczynając od 1578 r. stał się siedzibą kadencji wielkopolskiej Trybunału Koronnego.

W 1793 r., w wyniku II rozbioru Rzeczypospolitej, Piotrków znalazł się w zaborze pruskim. Następnie, od 1807 r. przynależał do Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. — do Królestwa Polskiego (województwo kaliskie, a następnie gubernia warszawska). W 1867 r. Piotrków został stolicą najbardziej uprzemysłowionej guberni zaboru rosyjskiego.

W okresie I wojny światowej znalazł się pod okupacją austrowęgierską. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., jako miasto powiatowe w województwie łódzkim, utracił dotychczasowe znaczenie centrum administracyjnego i ośrodka politycznego.

W latach II wojny światowej jako silny ośrodek konspiracji pełnił funkcję siedziby konspiracyjnych organów władzy terenowej Polskiego Państwa Podziemnego (dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa). Już w 1939 r. okupanci niemieccy utworzyli tu pierwsze getto na ziemiach polskich. W styczniu 1945 r. miasto zajęła Armia Czerwona.

W powojennej Polsce Piotrków rozwinął się w ważny ośrodek przemysłowy i administracyjny (1975–1998 — stolica województwa). Od 1999 r. jest ponownie siedzibą powiatu piotrkowskiego i tzw. powiatem grodzkim w województwie łódzkim[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Piotrkowie Trybunalskim działa pięć spośród ośmiu badanych rad i komisji. Są to: rada młodzieżowa, komisja bezpieczeństwa i porządku, powiatowa rada rynku pracy, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Rada Młodzieżowa w Piotrkowie Trybunalskim została powołana w 2000 r. na mocy Uchwały Nr XXIV/410/2000 z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie w Piotrkowie Trybunalskim „Młodzieżowej Rady Miasta”.

Obecnie rada działa na podstawie Uchwały Nr XLVIII/842/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Celem działania rady jest:

1) przygotowanie młodzieży do aktywnego i świadomego korzystania z demokracji w życiu swoich społeczności,

2) zapewnienie czynnego udziału młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na jakość i sposób ich życia,

3) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie miasta,

4) organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym,

5) inspirowanie uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Do zadań rady należy:

1) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, a w szczególności nauki, kultury, sportu i rekreacji oraz ochrony środowiska,

2) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących wyżej wymienionych zagadnień,

3) występowanie do Prezydenta Miasta lub rady Miasta z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej,

4) organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, proekologicznym i charytatywnym,

5) współpraca z samorządami szkolnymi

6) spotykanie się z władzami miasta, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie spraw bezpośrednio dotyczących młodzieży,

7) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,

8) promocja miasta, organizacji i instytucji młodzieżowych działających na jego terenie,

9) organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji.

Strona internetowa:

http://www.m.rada.piotrkow.pl/sklad-rady-miasta-t3/mlodziezowa-rada-miasta-t65

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonuje na podstawie Art. 38a ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868).

Aktualnie komisja działa na podstawie ZARZĄDZENIA NR 42/17 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim.

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Piotrkowie Trybunalskim po raz pierwszy została powołana w 2012 r. na mocy ZARZADZENIA NR 52/2012 STAROSTY POWIATU PIOTRKOWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Piotrkowie Trybunalskim na kadencje w latach 2012 – 2016.

Obecnie Rada funkcjonuje na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 39/2019 Starosty Powiatu Piotrowskiego w sprawie powołania składu Powiatowej rady Rynku Pracy w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2019-2023.

Do zakresu działania Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich;

2) opiniowanie projektu Krajowego Planu Działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;

3) opiniowanie przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, wzoru podziału środków KFS i planu ich wydatkowania;

4) ustalanie w układzie branżowym i regionalnym dodatkowych priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS oraz decydowanie o przeznaczeniu tych środków zgodnie z przyjętymi priorytetami;

5) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena racjonalności gospodarki środkami tego funduszu;

6) realizacja zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;

7) opiniowanie projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Strona internetowa:

http://bip.puppiotrkow.pl/s/powiatowa-rada-rynku-pracy/145

Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Piotrkowie Trybunalskim po raz pierwszy została powołana w 2004 r. na mocy ZARZĄDZENIA Nr 114 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie powołania w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej organizacji i trybu działania.

Aktualnie komisja działa na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 150 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej organizacji i trybu działania.

Do zadań komisji należy:

1) analizowanie polityki przestrzennej miasta Piotrkowa trybunalskiego,

2) opiniowanie opracowań z zakresu planowania przestrzennego w tym:

a) projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa trybunalskiego,

c) innych opracowań studialnych i analitycznych,

d) inicjowanie prac koncepcyjnych i opracowań w zakresie rozwoju przestrzennego miasta,

3) opiniowanie opracowań z zakresu urbanistyki, architektury, i zagospodarowania przestrzennego.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego powołana została Zarządzeniem Nr 386 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 03 października 2016 roku, które weszło w życie z dniem 31 października 2016 roku.

Do zakresu działania Powiatowej Rady ds. osób niepełnosprawnych należy:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3. ocena realizacji programów,

4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

http://www.mopr.piotrkow.pl/formy-wsparcia-t3/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-t10#!

Zdjęcie pochodzi ze strony:

https://www.ruszajwdroge.pl/2019/06/Piotrkow-Trybunalski-co-warto-zobaczyc.html#.XbxkN9ThArg


[1] https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/p/501-piotrkow-trybunalski/96-historia-miejscowosci/69026-historia-miejscowosci

zapisz się

Poznań w badaniach

Analiza instytucjonalno-prawna przeprowadzona dla miasta Poznań

01.11.2019

Historia miasta

Poznań jest jednym z najstarszych miast Polski. Jego historia sięga drugiej połowy X wieku, kiedy na wyspie nazwanej później Ostrowem Tumskim powstał gród pierwszych władców Polski. Prawdopodobnie tutaj w 966 roku przyjął chrzest pierwszy władca Polski Mieszko I. Prawa miejskie Poznań otrzymał w 1253 roku. Szybki rozwój miasta zapewniło położenie na skrzyżowaniu licznych szlaków handlowych, dzięki czemu osiedlali się tu rzemieślnicy i kupcy.

W 1793 roku Wielkopolskę zajęły wojska pruskie, a Poznań na ponad sto lat został włączony do państwa pruskiego. W okresie zaborów Poznań był centrum walk niepodległościowych. W 1918 roku wybuchło tu Powstanie Wielkopolskie. Po odzyskaniu niepodległości, przez pierwsze dziesięć lat Poznań intensywnie się rozwijał,

10 września 1939 roku miasto zostało zajęte przez Niemców. W czasie II Wojny Światowej Poznań uległ ogromnemu zniszczeniu: Stare Miasto zostało spalone, zdewastowano kościoły Śródmieścia i Ostrowa Tumskiego z katedrą, a ponad połowa budynków w mieście została uszkodzona. Intensywna odbudowa miasta rozpoczęła się w 1945 roku.

Od 1989 roku miasto gwałtownie się rozwijało, głównie za sprawą prywatnej gospodarki, drobnych i średnich firm. Dzisiaj Poznań jest jednym z największych polskich ośrodków przemysłowych, naukowych, kulturalnych, handlowych i sportowych. W stolicy Wielkopolski poziom bezrobocia jest najniższy w kraju, a PKB na mieszkańca Poznania wynosi 200 proc. średniego PKB na mieszkańca Polski. Zarejestrowało się tu prawie 100 tys. podmiotów gospodarczych, z których znaczną większość stanowią osoby fizyczne, prowadzące własną działalność gospodarczą. Od lat Poznań uważany jest za jedno z najlepszych polskich miast do życia[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Poznaniu działa siedem spośród ośmiu badanych rad i komisji. Są to: rada działalności pożytku publicznego, rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Rada działalności pożytku publicznego została powołana w 2003 r. na mocy ZARZĄDZENIA NR 762/2003/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA Z DNIA 6.10.2003r. w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego do spraw integrowania środowisk realizujących cele polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej, spraw osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przy Prezydencie Miasta Poznania.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

1) opiniowanie projektów Strategii Rozwoju Miasta Poznania,

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami Miasta a organizacjami pozarządowymi,

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych.

Aktualnie Rada działa na podstawie ZARZĄDZENIE NR 504/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie utworzenia Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Strona internetowa:

http://www.poznan.pl/mim/ngo/czym-jest-rada-pozytku,p,16057,22197.html

Rada Młodzieżowa w Poznaniu została utworzona w 2014 r. na mocy Uchwały Nr LXIII/993/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

Obecnie Rada funkcjonuje na mocy Uchwały Nr LXVI/1215/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

Celem działalności Rady młodzieżowej w Poznaniu jest:

Współpraca z Radą Miasta Poznania i Prezydentem Miasta Poznania reprezentując interesy młodzieży Miasta Poznania,

Działalność na rzecz upowszechnienia idei samorządowej wśród młodzieży Miasta Poznania, poszerzenia udziału młodzieży w życiu społecznym Miasta Poznania oraz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych,

Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele i zadania m.in. poprzez:

1) reprezentowanie interesów młodzieży Miasta Poznania wobec instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych,

2) wydawanie opinii we wszelkich sprawach dotyczących młodzieży Miasta Poznania, w szczególności na temat projektów uchwał i aktów prawa miejscowego,

3) współpracę z Radą Miasta Poznania i Prezydentem Miasta Poznania przy tworzeniu dokumentów strategicznych dotyczących spraw związanych z młodzieżą,

4) inicjowanie działań dotyczących życia młodzieży, w szczególności w zakresie życia obywatelskiego, nauki, kultury i sportu,

5) prowadzenie działań na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych,

6) prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu działalności Młodzieżowej Rady.

Strona internetowa:

http://mrm.poznan.pl/

https://www.facebook.com/mrmpoznan/

Rada seniorów w Poznaniu została powołana w 2007 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXIV/228/V/2007 z dnia 25 października 2007 roku w/s powołania Miejskiej Rady Seniorów.

Do zadań Rady należy:

1) ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych;

2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów;

3) monitorowanie potrzeb poznańskich seniorów;

4) wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów;

5) zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego;

6) inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Poznania ze środowiskiem osób starszych;

7) informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów.

Strona internetowa:

http://mrs.poznan.pl/

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Poznaniu działa od 2015 r. a powołana została na mocy Zarządzenia nr 2/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie: Powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należą zadania przypisane Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, związane z opracowywanymi dokumentami strategicznymi i realizowanymi działaniami na obszarze powiatu.

Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniują także:

1) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

2) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

3) celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja biorąc pod uwagę w szczególności:

a) kryteria doboru bezrobotnych,

b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Strona internetowa:

https://powiat.poznan.pl/powiatowa-rada-rynku-pracy/

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego działa na postawie art. 38 a, 38 b i 38 c Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511).

Aktualna kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego powołana została przez Starostę Poznańskiego Zarządzeniem nr 74/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku, w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.

Zadania komisji, wynikające z przepisów ustawy, obejmują m.in:

1) ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z  zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

8) wspieranie działań powiatowych służb, inspekcji i straży, organizacji pozarządowych i innych jednostek organizacyjnych na rzecz poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na ternie Powiatu Poznańskiego.

Strona internetowa:

https://www.bip.powiat.poznan.pl/482,komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku-powiatu-poznanskiego

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Poznaniu działa na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 75/2019/P z dnia 4 lutego 2019 roku. W paragrafie 2 tego zarządzenia jest określony cel powołania MKUA, którym jest wydawanie opinii do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja pełni również rolę organu doradczego w innych sprawach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w zakresie wskazanym przez Prezydenta Miasta Poznania.

Strona internetowa:

http://www.mpu.pl/index.php?p=mkua

Rada ds. osób niepełnosprawnych została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Zakres działania

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

http://www.poznan.pl/mim/main/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych,poi,2111,13784/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych,37270.html

Zdjęcie pochodzi ze strony

https://podroze.onet.pl/polska/wielkopolskie/zabytki-poznania-ktore-warto-zobaczyc-w-pierwszej-kolejnosci/tfq1gcn


[1] http://www.poznan.pl/mim/turystyka/1,doc,1017,22403/1,52169.html

zapisz się

Tarnobrzeg w badaniach

Analiza instytucjonalno-prawna przeprowadzona dla miasta Tarnobrzeg

28.10.2019

Historia miasta

Tarnobrzeg jest jednym z czterech miast na prawach powiatu położonym w województwie podkarpackim (pozostałe to: Rzeszów, Przemyśl oraz Krosno).

Miasto powstało w 1593 r. w przywileju lokacyjnym króla Zygmunta III Wazy (tuż obok Tarnobrzega znajdował się Dzików – siedziba rodu Tarnowskich z Pałacem Dzikowskim). W dokumencie sporządzonym 28 maja 1593 roku król Zygmunt III Waza zezwolił kasztelanowi sandomierskiemu, Stanisławowi Tarnowskiemu, na założenie nowego miasta na gruntach dóbr dziedzicznych. Nadał Tarnobrzegowi prawo magdeburskie oraz przyznał pełnię władzy wójtowi zależnemu tylko od dziedzica.

Jesienią 1734 roku doszło do wyjątkowego wydarzenia w dziejach miasta. Po śmierci Augusta II Sasa szlachta obrała na króla niegdysiejszego władcę – Stanisława Leszczyńskiego. Na kandydata polskiej szlachty nie zgadzały się ówcześni potężniejsi sąsiedzi – Prusy, Rosja i Austria, wprowadzając na tron Augusta III, syna zmarłego monarchy. Szlachta polska po rocznych sejmikach, zebrała się w październiku 1734 roku na zamku dzikowskim by tu podjąć decyzję o zwołaniu konfederacji generalnej, w obronie prawowitego króla Stanisława. Obrady konfederatów, toczące się w klasztorze Dominikanów i na zamku, zakończyła uroczysta przysięga na Akt Konfederacji 5 listopada 1734 roku.

Konfederaci po dwunastomiesięcznych walkach, mimo pomocy ze strony Francji, Szwecji, Turcji i Tatarów, ulegli przyszłym zaborcom. Wydarzenie, mimo znaczenia historycznego, nie zdołało wpłynąć na losy kraju. W niecałe 30 lat później nastąpił pierwszy rozbiór Polski, miasto znalazło się w granicach innego państwa – Austrii.

Miasto z nazwy „Tarnobrzeg” zaczęło funkcjonować w powszechnej świadomości i jako jednostka administracyjna dopiero od XIX wieku. Wtedy to stało się siedzibą powiatu oraz powstała stacja kolejowa – Tarnobrzeg. Odrodzona II Rzeczpospolita pozostawiła Tarnobrzeg siedzibą powiatu. Po odkryciu siarki w pobliskim Machowie, Jeziórku i Grębowie, Tarnobrzeg szybko się rozwijał, a po reformie administracyjnej z 1975 r., która wprowadziła 49 województw Tarnobrzeg stał się siedzibą województwa, które nosiło nazwę tarnobrzeskiego. Reforma administracyjna z 1998 r. zlikwidowała województwo tarnobrzeskie a sam Tarnobrzeg uzyskał status miasta na prawach powiatu[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Tarnobrzegu działa sześć spośród ośmiu badanych rad i komisji. Są to: rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada młodzieżowa w mieście Tarnobrzeg powstała w 2011 r. na mocy Uchwały NR IX/94/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Tarnobrzeg i nadania jej statutu.

Do celów działalności Rady Młodzieżowej w Tarnobrzegu należy:

1. Upowszechnia-nie idei samo-rządności wśród młodzieży oraz wspieranie aktywności młodych ludzi w mieście Tarnobrzeg

2. Reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samo-rządowych, rządowych i poza-rządowych,

3. Zapewnianie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia,

4. Promowanie idei społeczeństwa demokratycznego,

5. Kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabiania umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień

6. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,

7. Promocja nauki, kultury i sportu w szczególności tworzonych przez młodych ludzi i do nich adresowanych,

8. Wspieranie działalności charytatywnej wśród młodzieży,

9. Upowszechnianie roli rodziny w życiu człowieka i narodu,

10. Prezentowanie działalności Młodzieżowej Rady na zewnątrz.

Strona internetowa Rady:

http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/mlodziezowa-rada-miasta/

Rada seniorów w Tarnobrzegu została powołana w 2015 r. na mocy Uchwały NR XV/138/2015 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega i nadania jej Statutu.

Do celów działalności Rady seniorów w Tarnobrzegu należy:

1. Współpraca z władzami miasta przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań w wieku senioralnym,

2. Zgłaszanie uwag i wniosków do aktów prawa miejscowego przekładanych Radzie Seniorów przez Prezydenta i radę Miasta Tarnobrzega, które dotyczą osób starszych,

3.Inicjowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym na rzecz upowszechniania wśród seniorów kultury, sportu, rekreacji i edukacji,

4. Podejmowanie działań na rzecz przełamywania negatywnych stereotypów funkcjonujących wobec osób starszych i starości oraz budowania ich autorytetu w społeczności lokalnej,

5. Formułowanie propozycji i przedkładanie ich właściwym organom w zakresie ustalenia priorytetów działań krótko- i długoterminowych na rzecz osób w wieku senioralnym,

6. Monitorowanie potrzeb oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych,

7. Współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problematyką seniorów,

8. Dążenie do utworzenia i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,

9. Promowanie partnerstwa między samorządem lokalnym, a organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób starszych,

10. Upowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych na terenie miasta na rzecz osób starszych oraz inicjowanych przez seniorów,

11. Prowadzenie edukacji społecznej o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym,

12. Propagowanie wśród seniorów oferty medycznej (bezpłatne badania lekarskie np. ,,biała sobota”, badania w kierunku osteoporozy itp.), kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej.

Strona internetowa:

http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/rada-seniorow/

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Tarnobrzegu działa na podstawie Zarządzeniem nr 24/2016 Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnobrzegu na kadencję 2016-2019.

Do zadań Powiatowej rady Rynku Pracy należą m.in.:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,

2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji,

Strona internetowa:

https://tarnobrzeg.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Tarnobrzegu po raz pierwszy została powołana w 2001 r., a podstawą jej funkcjonowania są Art. 38a ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym oraz Zarządzenie Nr 14/2001 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Do zadań Komisji należą:

Do zadań Komisji należy:

1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Tarnobrzega,

2. Opiniowanie pracy policji i innych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3. Przygotowywanie projektu miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych miejskich (powiatowych) służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

5. Opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie dotyczącym zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta,

6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem wyżej wymienionych zadań,

7. Opiniowanie, zleconych przez Prezydenta Miasta, zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, innych niż objęte wyżej wymienionymi opiniami.

Miejska Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Tarnobrzegu działa na podstawie przepisów art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz ZARZĄDZENIA NR 53/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Tarnobrzegu.

Do zadań komisji należy:

1. opiniowania zasadności przy-stąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

2. opiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3. opiniowania opracowań i koncepcji urbanistyczno-architektonicznych,

4. opiniowania aktualności obowiązujących opracowań planistycznych,

5. rozpatrywania problemów z zakresu planowania przestrzennego zgłaszanych przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz właściwą Komisję Rady Miasta.

Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Tarnobrzegu funkcjonuje na podstawie Zarządzenia nr 242/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Obecna kadencja rady rozpoczęła się w 2015 r. a zakończy się w 2019.

Do zadań rady należy:

1.Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób nie-pełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3. Ocena realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa:

http://www.tarnobrzeg.pl/dla-mieszkanca/niepelnosprawni/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/

Zdjęcie pochodzi ze strony:

https://sandomierz.gosc.pl/doc/4767227.Quo-vadis-Tarnobrzeg


[1] http://www.tarnobrzeg.pl/dla-turysty/poznaj-miastao/historia-tarnobrzega/

zapisz się

Tarnów w badaniach

Analiza instytucjonalno-prawna przeprowadzona dla miasta Tarnów

25.10.2019

Historia miasta

Tarnów jest jednym z trzech miast na prawach powiatu położonym w województwie małopolskim (pozostałe to Kraków i Nowy Sącz). Historia Tarnowa sięga roku 1330 gdy kancelaria królewska króla Władysława Łokietka, wystawiła Spicymirowi – wojewodzie krakowskiemu – dokument , na mocy którego mógł lokować miasto Tarnów.

Tarnów był miastem prywatnym do roku 1787. Jego największy rozwój przypada na wiek XVI. Dziedzicem Tarnowa był wówczas Jan Tarnowski, hetman wielki koronny. W 1782 r. miasto staje się siedzibą powiatu, a w 1786 r. siedzibą biskupstwa.

W 1870 r. Tarnów liczy 21.779 mieszkańców i jest trzecim miastem pod względem liczby ludności w tej części kraju, po Lwowie i Krakowie.

W roku 1975, w wyniku reformy administracyjnej kraju, został siedzibą województwa. Miasto stało się ważnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym regionu. Liczba ludności przekroczyła 120 tysięcy. Z dniem 1 stycznia 1999 r. miasto straciło status województwa. Obecnie jest siedzibą dwóch powiatów – grodzkiego i ziemskiego – w Województwie Małopolskim[1].

Społeczne Rady i Komisje opiniodawczo-doradcze

W Tarnowie działa siedem spośród ośmiu badanych rad i komisji. Są to: rada młodzieżowa, rada seniorów, powiatowa rada rynku pracy, rada sportu, komisja bezpieczeństwa i porządku, komisja urbanistyczno-architektoniczna oraz rada ds. osób niepełnosprawnych.

Analiza instytucjonalno prawna badanych rad

Rada młodzieżowa została powołana na mocy Uchwały Nr XLVII/876/2002 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 stycznia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Tarnowa.

Rada działa na podstawie Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie stanowiący za-łącznik do uchwały Nr XLIII/437/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r.

Strona internetowa Rady:

http://www.pm.tarnow.pl/mlodziezowa-rada-miejska

https://www.facebook.com/mrmtarnow/

Rada Seniorów została powołana na mocy Uchwały Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miasta Tarnowa, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących seniorów, w szczególności: wspiera-nie różnych form aktywności seniorów, twórcze wykorzystanie doświadczenia i potencjału seniorów, budowanie więzi międzypokoleniowych, profilaktyka i promocja zdrowia seniorów, przełamywanie stereo-typów na temat stylu życia i po-trzeb seniorów – budowanie wizerunku seniora aktywnego, twórczego, z pasją, wspieranie i upowszechnianie różnorodnych inicjatyw realizowanych na rzecz seniorów, zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów, rozwój na rzecz seniorów różnych form wypoczynku, dostępu do edukacji, kultury i sportu.

Strona internetowa:

https://www.facebook.com/TarnowskaRadaSeniorow/

Powiatowa rada Rynku Pracy w Tarnowie działa na podstawie Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. poz. 630).

Aktualna kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy zaczęła się w 2017 r. i zakończy się w 2020. Głównym celem rad rynku pracy jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy odpowiednio na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

Strona internetowa:

https://tarnow.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy

Rada Sportu w Tarnowie po raz pierwszy została powołana w 2005 r. Obecnie działa na podstawie ZARZĄDZENIE NR 51/2019 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie powołania imiennego składu Rady Sportu Gminy Miasta Tarnowa - kadencja 2019-2023.

Celem funkcjonowania Rady Sportu jest opiniowanie: strategii rozwoju Gminy Miasta Tarnowa w zakresie kultury fizycznej, projektu bu-dżetu Gminy Miasta Tarnowa w części dotyczącej kultury fizycznej, projektów uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie dotyczących rozwoju kultury fizycznej w Gminie Miasta Tarnowa, programów dotyczących bazy sportowej na terenie Gminy Miasta Tarnowa, planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Miasta Tarnowa, a dofinansowywanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa.

Strona internetowa:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,m,261318,rada-sportu-gminy-miasta-tarnowa.html?page=1&limit=10&offset=60

Komisja bezpieczeństwa i porządku funkcjonuje na podstawie Art. 38a ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym. Aktualna VI kadencja komisji rozpoczęła się w 2017 r. i zakończy się w 2020.

Do zadań komisji należy: ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Tarnowa; opiniowanie pracy policji i innych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na tere-nie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Strona internetowa:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,m,261321,komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku-m-tarnowa.html

Miejska Komisja urbanistyczno-architektoniczna w Tarnowie działa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Tarnowie powołana została Zarządzeniem Nr 316/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 6 września 2007 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Tarnowie, jako organ doradczy Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawach zagospodarowania przestrzennego.

Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywanych przez Prezydenta Miasta Tarnowa ocen i analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

Strona internetowa:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,m,261353,miejska-komisja-urbanistyczno-architektoniczna.html

Rada ds. osób niepełnosprawnych w Tarnowie działa na podstawie przepisów art. 44b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. ws. organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

Strona internetowa:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,m,261324,powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych.html

Zdjęcie pochodzi ze strony:
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,22939751,pomysly-na-ozywienie-centrum-tarnowa-z-unijnym-dofinansowaniem.html


[1] https://www.it.tarnow.pl/atrakcje/tarnow/ogolne-informacje/historia-miasta/.

zapisz się

Badania jakościowe w Płocku

Zespół badawczy z Lublina w czasie realizacji badań jakościowych w Płocku.

13.02.2019

W projekcie badania jakościowe prowadzone są również przez zespół badawczy z Lublina.

W połowie lutego dr Katarzyna Radzik-Maruszak z zespołu badawczego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadziła badania jakościowe na terenie miasta Płock.

Płock jest jednym z 16 miast na prawach powiatu, które zostało objęte badaniami jakościowymi, w projekcie ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG.

zapisz się

Badania jakościowe w Gorzowie Wlkp.

Zespół badawczy z Poznania w trakcie realizacji badań jakościowych w Gorzowie Wielkopolskim.

31.01.2019

W projekcie badania jakościowe prowadzone są również przez zespół badawczy z Poznania.

Pod koniec stycznia prof. Robert Kmieciak oraz mgr Anna Siuda z zespołu badawczego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizowali badania jakościowe w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych na terenie miast Gorzów Wielkopolski.

Gorzów Wielkopolski jest jednym z 16 miast na prawach powiatu, które zostało objęte badaniami jakościowymi, w projekcie ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG.

zapisz się

Badania jakościowe w Opolu

Zespół badawczy z Rzeszowa zakończył ralizację badań jakościowych.

22.01.2019

W połowie stycznia pracownicy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego - prof. Agnieszka Pawłowska (kierownik zespołu badawczego oraz kierownik projektu), dr Anna Kołomycew i mgr Dominik Boratyn realizowali badania jakościowe w formie wywiadów pogłębionych na terenie miasta Opole.

Miasto Opole jest jednym z 16 miast na prawach powiatu, które zostało objęte badaniami jakościowymi, w projekcie ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG.

W trakcie pobytu w Opolu pracownicy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego wzięli również udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Budżetu Obywatelskiego 2019.

Tym samym zespół badawczy z Rzeszowa zakończył trwające od listopada badania jakościowe.

zapisz się

Początek badań

Zespół badawczy z Rzeszowa rozpoczął prowadzenie badań jakościowych

05.11.2018

Na początku listopada zespół badawczy z Instytutu Nauk o Polityce (jeden z trzech zespołów badawczych realizujących projekt pt. ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego) w składzie: prof. Agnieszka Pawłowska (kierownik zespołu badawczego oraz kierownik projektu), dr Anna Kołomycew i mgr Dominik Boratyn zrealizowali badania jakościowe w formie wywiadów pogłębionych na terenie miast: Jaworzno oraz Gliwice.

Jest to początek badań, które będą realizowane na terenie 16 miast na prawach powiatu przez wszystkie trzy zespoły badawcze. Oprócz zespołu badawczego z Rzeszowa badania jakościowe realizują również zespół z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zespół z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Badania jakościowe potrwają do stycznia 2019 roku.

zapisz się

Informacje kontaktowe

  • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • al. mjr. W. Kopisto 2a
  • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: