E-Book z badań

Publikacja naukowa ,,Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego"

09.05.2020

Miło nam poinformować, że rezultatem badań zrealizowanych w ramach projektu ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG jest monografia naukowa pt. ,,Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, a jej autorami są członkowie zespołu badawczego z Rzeszowa, Lublina i Poznania – prof. Agnieszka Pawłowska, prof. Robert Kmieciak, prof. Katarzyna Radzik-Maruszak, prof. Paweł Antkowiak oraz dr Anna Kołomycew.

W publikacji poruszono zagadnienia dotyczące teorii demokracji partycypacyjnej oraz deliberacyjnej, przywołano doświadczenia europejskie funkcjonowania społecznych rad i komisji, omówiono podstawy instytucjonalno-prawne dla tego typu podmiotów w Polsce, a także dokonano analizy wyników badań, które zostały zrealizowane w ramach projektu.

Mamy nadzieję, że niniejsza monografia okażą się przydane nie tylko dla środowiska naukowego, ale także przedstawicieli samorządów lokalnych, grup nieformalnych, sektora pozarządowego oraz społeczności lokalnych. Intencją autorów było zainteresowanie szerokiego grona odbiorców społecznymi radami i komisjami oraz ukazanie potencjału tych podmiotów. Mamy nadzieję, że badania te nie tylko wyznaczą nowy obszar do dalszych eksploracji naukowych i punkt wyjścia do badań porównawczych oraz polemik naukowych, ale także przyczynią się do włączenia społecznych rad i komisji do głównego nurtu dyskusji na temat mechanizmów zaangażowania obywatelskiego.

zapisz się

Konferencja Naukowa ,,Podmioty niepubliczne w lokalnym procesie decyzyjnym”

Konferencja Naukowa podsumowująca projekt pt. ,,Od dialogu do deliberacji..."

01.03.2020

W dniach 27-28 lutego 2020 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pt. ,,Podmioty niepubliczne w lokalnym procesie decyzyjnym”. Celem konferencji było podsumowanie realizacji projektu badawczego ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego, finansowanego
z dotacji Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG na lata 2018-2020 (nr DIALOG 0163/2017).

Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych
w ramach projektu realizowanego we współpracy trzech ośrodków akademickich: Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego (lider projektu), Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz.: 09:30 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W imieniu władz dziekańskich wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali przywitani przez prof. Macieja Walkowskiego prodziekana wydziału.

Następnie kierownik zespołu badawczego z Poznania prof. Robert Kmieciak dokonał wprowadzenia do tematyki konferencji oraz przekazał prowadzenie pierwszej sesji plenarnej prof. Agnieszce Pawłowskiej, kierownikowi projektu.

W pierwszej sesji panelowej moderowanej przez prof. Pawłowską z Uniwersytetu Rzeszowskiego udział wzięli:

Prof. Robert Kmieciak, który wygłosił referat pt. ,,Decentralizacja czy dekoncentracja? Potencjalne kierunki kształtowania się systemu władzy lokalnej w Polsce”. W swoim wystąpieniu prelegent wyjaśnił pojęcia decentralizacji oraz dekoncentracji odwołując się m.in. do działalności samorządów zawodowych.

Kolejnym referentem była mgr Elżbieta Szulc-Wałecka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, która zaprezentowała wystąpienie pt. ,,Społeczne rady i komisje – doświadczenia europejskie”. Mgr Wałecka przedstawiła m.in. cechy społecznych rad i komisji w europie oraz wskazała, że organy administracji publicznej uznają je za prawowitego partnera.

Ostatnim z referentów w tej części konferencji był prof. Paweł Antkowiak, który przedstawił wystąpienie pt. ,,Prawno-instytucjonalne podstawy funkcjonowania społecznych rad i komisji”. W swoim wystąpieniu referent wskazywał, że część spośród społecznych rad i komisji mimo formalnego powołania w rzeczywistości nie funkcjonuje. Prof. Antkowiak odwoływał się również do kwestii prawnych podkreślając, że nawet w przypadku rad
i komisji obligatoryjnych czyli obowiązkowych są miasta, w których takie podmioty nie funkcjonują.

Następnie po wszystkich wystąpieniach odbyła się dyskusja, w której uczestnicy konferencji mieli możliwość prezentowania własnych opinii i spostrzeżeń na temat partycypacji oraz zagadnień prawno-ustrojowych społecznych rad i komisji.

Druga sesja plenarna rozpoczęła się o godz.: 11:45 a jej moderatorem był prof. Robert Kmieciak. W tej części konferencji podobnie jak w poprzedniej udział wzięło trzech prelegentów reprezentujących Uniwersytet Rzeszowski.

Pierwszym z nich był mgr Dominik Boratyn, który przedstawił wystąpienie pt. ,,Statutowa działalność rad młodzieżowych i jej znaczenie dla społeczności lokalnych”. Celem referatu mgr Boratyna było scharakteryzowanie funkcji rad młodzieżowych oraz wskazanie korzyści działalności rad młodzieżowych dla samorządu gminnego.

Następnym referentem była prof. Agnieszka Pawłowska, która w wystąpieniu pt. ,,Reprezentacja i artykulacja interesów lokalnych przez społeczne rady i komisje” dokonała syntetycznego zestawienia wyników badań zrealizowanych w ramach projektu. Dokonała opisu badań ilościowych oraz odwoływała się do badań jakościowych.

Ostatnim prelegentem była dr Anna Kołomycew, która wygłosiła referat pt. ,,Wpływ społecznych rad i komisji na decyzje lokalne”. W swoim referacie prelegentka m.in. zidentyfikowała role społecznych rad i komisji podając, że mogą one mieć charakter: opiniodawczo-doradczy, inicjatywny, informacyjny, doradczy, kontrolny i legitymizujący decydenta.

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja pomiędzy wszystkimi uczestnikami konferencji. W jej trakcie najbardziej aktywni byli przedstawiciele z rad seniorów oraz rad młodzieżowych.

Dla autorów projektu badawczego ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” istotnym było również zaproszenie do dyskusji przedstawicieli samorządu i działaczy społecznych dlatego na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja panelowa na temat ,,Społeczne rady i komisje. Użyteczna fasada czy rzeczywisty uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego?”.

W debacie udział wzięli:

1) Paweł Adam – Burmistrz miasta i gminy Buk;

2) Witold Nowak – Wiceprezydent Konina;

3) Agnieszka Lewandowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania

5) Bartosz Jędrzejczyk – Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych w Koninie;

6) Antoni Szczuciński – Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu.

Moderatorem debaty był prof. Paweł Antkowiak. W toku dyskusji uczestnicy panelu podkreślani role oraz znaczenie współrządzenia oraz korzyści funkcjonowania społecznych rad i komisji. Uczestnicy debaty wskazywali, że Poznań jest miastem, w którym powstała pierwsza Rada Seniorów w Polsce oraz, ze jest to miasto najbardziej przyjazne seniorom. Wszyscy spośród uczestników konferencji podkreślali, iż działalność tego typu podmiotów jak m.in.: Rady Młodzieżowe czy Rady Seniorów są ważnym elementem działalności społeczności lokalnych.

zapisz się

Zaproszenie na Konferencje Podsumowującą Projekt – Poznań

Konferencja podsumowująca projekt

01.02.2020

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do licznego udziału w Konferencji Naukowej podsumowującej realizację projektu ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego, finansowanego z dotacji MNiSW w ramach Programu DIALOG (nr DIALOG 0163/2017).

Celem konferencji jest podzielenie się z jej uczestnikami wynikami badań prowadzonych w ramach projektu Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego, realizowanego we współpracy trzech ośrodków akademickich: Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego (lider projektu) oraz Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja odbędzie się 27 lutego 2020 r. w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 (sala 120). Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na potrzebę racjonalizacji kosztów, prosimy uprzejmie o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 20 lutego 2020 r.

Adres do korespondencji: prof. UAM dr hab. Paweł Antkowiak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań (e-mail: pawel.antkowiak@amu.edu.pl).

Więcej informacji w załączniku

zapisz się

EGPA General Conference

Prof. Agnieszka Pawłowska (UR) i dr Katarzyna Radzik-Maruszak (UMCS) na konferencji European Group for Public Administration

13.09.2019

W dniach 11-13 września 2019 r. odbyła się w Belfaście doroczna Konferencja European Group for Public Administration. Po raz kolejny członkowie zespołu badawczego skorzystali z możliwości upowszechnienia wyników badań prowadzonych w ramach projektu “Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” (nr 0163/2017). Podczas spotkania Permanent Study Group VIII Civil Society, Citizens and Government prof. Agnieszka Pawłowska wygłosiła referat zatytułowany Representation and Articulation of Local interests by Citizen Advisory Councils: The Case of Polish Cities; w trakcie połączonego posiedzenia dwóch innych grup studyjnych (Joint Track: PSG IV: Local Governance and Democracy & PSG V: Regional and Local Government) zatytułowanego Borders and Social Cleavages versus Transboundary Cooperation in Local Governance, dr Katarzyna Radzik-Maruszak przedstawiła wystąpienie, którego współautorkami były Anna Kołomycew i Agnieszka Pawłowska pt. From Monologue to Dialogue? Relations of Social Councils And Local Policy Makers.

zapisz się

ECPR General Conference

Prof. Agnieszka Pawłowska (UR) i dr Katarzyna Radzik-Maruszak (UMCS) na konferencji European Consortium for Political Research

07.09.2019

W dniach 4-7 września 2019 r. odbyła się we Wrocławiu doroczna Konferencja Generalna Europejskiego Konsorcjum Badań Politologicznych. Stanowiła ona okazję do upowszechnienia projektu i badań nad radami społecznymi w polskich miastach. Kierownik projektu, prof. Agnieszka Pawłowska, wraz z prof. Petrem Jüptnerem z Uniwersytetu Karola w Pradze poprowadzili panel zatytułowany Multi-Actor Decision-Making in Local Affairs. Podczas panelu dr Katarzyna Radzik-Maruszak przedstawiła wyniki badań prowadzonych w ramach projektu “Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” (nr 0163/2017). Jej referat, we współautorstwie z Agnieszką Pawłowską nosił tytuł Social Councils – Meaningful or Meaningless Actor in Local Decision Making?

zapisz się

III Seminarium - Rzeszów

Przedstawiciele lokalnych władz samorządowych wzięli udział w seminarium o roli rad i komisji opiniodawczo-doradczych

31.05.2019

W dniu 30 maja 2019 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się Seminarium pt. ,,Rola społecznych rad i komisji w decydowaniu na poziomie lokalnym”. Wydarzenie zostało skierowane do przedstawicieli władz samorządowych, pracowników administracji publicznej, członków rad społecznych i komisji opiniodawczo-doradczych, a także organizacji pozarządowych.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych w tym m.in. Andrzej Dec Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa oraz Konrad Fijołek Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, przedstawiciele środowiska akademickiego, a także członkowie społecznych rad i komisji oraz studenci.

Podczas wydarzenia Prof. Agnieszka Pawłowska, kierownik zespołu badawczego z Rzeszowa oraz kierownik projektu przedstawiła całościowe wyniki badań ilościowych przeprowadzonych we wszystkich miastach na prawach powiatu z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawa, a także dokonała charakterystyki działalności poszczególnych rad i komisji w zestawieniu z prezentowanymi wynikami. Wyjaśniła co może wpływać na poszczególne wyniki oraz wskazała na potrzebę zestawienia wyników badań ilościowych z badaniami jakościowymi.

Ważnym elementem wydarzenia była dyskusją pomiędzy wszystkimi uczestnikami seminarium. W debacie głos zabierali przedstawiciele środowisk samorządowych jak również pracownicy akademicy. Wszyscy spośród zebranych byli zgodni co do tego, że działalność tego typu podmiotów jest nieodłącznym elementem współczesnego zarządzania publicznego, a także powinna być stałym elementem w decydowaniu na poziomie lokalnym. rozwój społecznych rad i komisji jest coraz bardziej powszechny i nie dotyczy tylko największych ośrodków miejskich.

W dyskusji uczestniczyli również studenci, którzy w sposób szczególny zainteresowani byli działalnością Rad młodzieżowych oraz aktywności ludzi młodych w życiu wspólnoty lokalnej.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG w latach 2018-2020.

zapisz się

Zaproszenie na III. Seminarium - Rzeszów

Seminarium dla lokalnych liderów społecznych oraz przedstawicieli organów władzy i administracji publicznej

30.05.2019

Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego ma przyjemność zaprosić przedstawicieli władz samorządowych, pracowników administracji publicznej, członków rad społecznych i komisji doradczych oraz organizacji pozarządowych, a także wszystkie osoby zainteresowane kwestiami rozwoju lokalnego do udziału w seminarium poświęconym funkcjonowaniu podmiotów opiniodawczo-doradczych oraz ich roli w lokalnym procesie decyzyjnym.

Seminarium jest częścią projektu zatytułowanego ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG w latach 2018-2020, którego kierownikiem jest prof. Agnieszka Pawłowska.

Podczas spotkania przedstawione zostaną wyniki badań prowadzonych w ramach projektu.

Mamy nadzieję, że dzięki wydarzeniu uda się zainicjować debatę dotyczącą uczestnictwa podmiotów niepublicznych w procesach decydowania oraz planowania polityk publicznych na poziomie lokalnym.

Seminarium odbędzie się 30 maja 2019 r. w budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego (ul. Pigonia 1 – campus Rejtana) w sali nr 42.

Wydarzenie odbędzie się w dwóch sesjach do wyboru. Pierwsza grupa od godz.: 10:00-12:00 lub druga grupa od 12:30 do 14:30.

Zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu prosimy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie. Wypełniony formularz należy przesłać na adres email: dialog@ur.edu.pl do dnia 23 maja 2019 r.

zapisz się

The 27th NISPAcee Annual Conference 2019

Prof. Agnieszka Pawłowska i dr Anna Kołomycew na Międzynarodowej Konferencji Naukowej

24.05.2019

W dniach 24-26 maja 2019 roku prof. Agnieszka Pawłowska oraz dr Anna Kołomycew uczestniczyły w The 27th NISPAcee Annual Conference, która odbyła się w Pradze. Tematem wiodącym tegorocznej edycji konferencji NISPACee były procesy tworzenia polityk publicznych - From Policy Design to Policy Practice. Pracownicy Instytutu Nauk o Polityce uczestniczyli w obradach Grupy Roboczej nr 8: Non-Governmental Organizations in Central and Eastern Europe. Podczas wystąpienia w sesji Partnerships and Tensions between Civil Society and Government prof. A. Pawłowska i dr A. Kołomycew przedstawiły referat zatytułowany Partners or figureheads? Non-public actors in the deliberative decision-making in Polish cities, prezentując wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu “Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” (nr 0163/2017). Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Dialog” w latach 2018-2020.

zapisz się

Konferencja ,,Lokalne polityki publiczne"

Członkowie zespołu badawczego wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej we Wrocławiu

25.03.2019

W dniach 25-26 marca 2019 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Lokalne polityki publiczne-uwarunkowania i perspektywy”, której organizatorami byli Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sekcja Administracji i Polityk Publicznych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

W wydarzeniu udział wzięli członkowie zespołu badawczego realizującego projekt ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego - Prof. Agnieszka Pawłowska (UR), Prof. Robert Kmieciak (UAM), dr Anna Kołomycew (UR), dr Katarzyna Radzik-Maruszak (UMCS) i mgr Dominik Boratyn (UR).

Prof.. Agnieszka Pawłowska wygłosiła referat pt. ,,Potencjał reprezentacji i artykulacji interesów lokalnych przez społeczne rady i komisje”. W swoim wystąpieniu Prof. Pawłowska przedstawiła zbiorcze wyniki badań ilościowych zrealizowanych w ramach projektu.

Prof. Robert Kmieciak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawił wystąpienie pt. ,,Partycypacja środowiska przedsiębiorców w lokalnym procesie decyzyjnym”, a dr Katarzyna Radzik-Maruszak z zespołu badawczego z Lublina wystąpienie pt. ,,Realne uczestnictwo czy ,,tick box-exercise’? Pozawyborcze formy aktywności obywatelskiej w opinii angielskich i fińskich radnych gminnych”

Dr Anna Kołomycew przedstawiła wystąpienie pt. ,,Instrumenty deliberacji czy legitymizacji władz lokalnych? Rola rad społecznych i komisji opiniodawczo-doradczych w lokalnym procesie decyzyjnym”. Natomiast mgr Dominik Boratyn wygłosił referat pt. ,,Partycypacja Młodzieżowych Rad gminnych w decydowaniu na poziomie lokalnym”. Obydwoje z prelegentów korzystało z wyników badań ilościowych opracowanych na potrzeby projektu ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego.

zapisz się

"Udział rad społecznych w procesie decyzyjnym”

18 września 2018 r. w Lublinie odbyło się II seminarium naukowe w ramach projektu "Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”

18.09.2018

Seminarium naukowe zatytułowane "Udział rad społecznych w procesie decyzyjnym” było kolejnym wydarzeniem naukowym zorganizowanym w ramach projektu "Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Program DIALOG.

Seminarium rozpoczęło się od przywitania gości przez kierownika projektu dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR oraz przedstawienia założeń projektu. Głównym celem prowadzonych badań jest określenie zakresu wpływu podmiotów niepublicznych – społecznych rad i komisji (tj. rad działalności pożytku publicznego, rad młodzieżowych, rad seniorów, powiatowych rad rynku pracy, rad sportu, komisji bezpieczeństwa i porządku, komisji urbanistyczno-architektonicznych oraz rad ds. osób niepełnosprawnych) na proces decyzyjny oraz poziomu i skali dialogu z udziałem podmiotów niepublicznych na poziomie lokalnym. Projekt realizowany jest przez konsorcjum trzech jednostek naukowych: Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Po oficjalnym otwarciu oraz prezentacji założeń projektu kolejnym punktem programu seminarium były wystąpienia członków zespołu badawczego realizującego projekt. Jako pierwszy głos zabrał dr Paweł Antkowiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przedstawił analizę instytucjonalną społecznych rad i komisji w systemie władzy lokalnej. Dr Antkowiak zaznaczył, że nie wszystkie spośród wybranych rad i komisji funkcjonują w badanych miastach. Podkreślił również, że podczas analizy instytucjonalno-prawnej trudne było uzyskanie informacji o tym jakie rady lub komisje funkcjonują w danej jednostce samorządu terytorialnego. Taki stan rzeczy mógł być spowodowany brakiem podmiotu koordynującego działania rad i komisji w badanych urzędach oraz nieaktualnymi informacjami w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kolejnym wystąpieniem w tej części seminarium była prezentacja wstępnych wyników badań ilościowych (ankietowych) przez dr hab. Agnieszkę Pawłowską z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prelegentka przedstawiła analizę wybranych odpowiedzi zawartych w kwestionariuszu ankiety skierowanej do członków społecznych rad i komisji. Wskazała na te zagadnienia, które wymagają dalszego wyjaśnienia w toku badań jakościowych, które będą kolejnym etapem realizacji projektu.

W kolejnym wystąpieniu, dr Anna Kołomycew z Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawiła ograniczenia oraz trudności prowadzenia badań ilościowych realziowanych w ramach projektu. Dr Kołomycew omówiła sposób doboru próby badawczej oraz uzasadniła zmiany wprowadzone w toku badań. Pierwotnie zakładano, że badania ilościowe zostaną przeprowadzone w 16 wybranych miastach. Ostatenie badania ilościowe prowadzone były we wszytskich miastach na prawach powiatu z wyłączeniem Warszawy. Zmiana podyktowana była szeregiem czynników, min. brakiem poszczególnych podmiotów niepublicznych w pierwotnie wybranych do badań miastach. W związku z tym kluczowe było ustalenie faktycznej liczby społecznych rad i komisji oraz ich składu członkowskiego, a następnie zweryfikowanie liczby miast, w których prowadzone były badania. W wystąpieniu omówione zostały także sposób dystrybucji ankiet oraz szczególne przypadki, z którymi zetknięto się w czasie realziacji badań ilościowych.

Po tym wystąpieniu nastąpiła dyskusja, podczas której zebrani zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania społecznych rad i komisji. Jeden z uczestników seminarium wskazał na poważny problem, który został zasygnalizowany podczas wystąpień. W jego ocenie utrudniony kontakt z radami społecznymi jest swego rodzaju zaprzeczeniem ,,społecznego charakteru” rady/komisji. Inny dyskutant zauważył, że warto byłoby poszerzyć badania jakościowe aby zyskać szersze spektrum funkcjonowania rad i komisji.

Po dyskusji nastąpiła przewidziana w programie przerwa, a po jej zakończeniu rozpoczęła się druga część seminarium, w której członkowie wybranych rad i komisji w Lublinie prezentowali ich działalność.

Jako pierwszy wystąpił Piotr Choroś – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin reprezentujący Radę Działalności Pożytku Publicznego w Lublinie. Pan Choroś przedstawił historię powołania rady, a także zaznaczył, że w jego opinii Rada Działalności Pożytku Publicznego nie jest ciałem partycypacji społecznej bowiem nie reprezentuje mieszkańców, a także nie jest ,,sejmikiem organizacji pozarządowych”. Piotr Choroś podkreślił, że jest to ciało złożone z trzech stron: władz wykonawczych, uchwałodawczych i organizacji pozarządowych i że głównym zadaniem rady jest doradzanie organom samorządowym.

Kolejnym prelegentem był Sławomir Skowronek – Dyrektor Biura – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta w Lublinie, który reprezentował lubelską Radę Seniorów. Pan Skowronek, podobnie jak jego przedmówca, przytoczył historię powołania rady oraz podkreślił, że lubelska Rada Seniorów, która powstała w 2011 r. funkcjonowała przed wprowadzeniem przedmiotowych przepisów do ustawy o samorządzie gminnym. Do zadań lubelskiej Rady Seniorów należy wydawanie opinii, a także konsultacje w sprawach dotyczących seniorów. Pan Sławomir Skowronek zapoznał zebranych z kilkoma inicjatywami i projektami realizowanymi przez Radę Seniorów.

Kolejnym prelegentem był Filip Uniłowski – Przewodniczący Rady Młodzieżowej miasta Lublin. Pan Filip przedstawił w jaki sposób dochodzi do obsadzania mandatów w radzie, a także co należy do jej zadań oraz jakie projekty w ostatnim czasie zostały podjęte przez Radę Młodzieżową. Wskazał on, iż w ostatnim roku funkcjonowania rady ze strony władz miasta nie wpłynęły żadne projekty czy uchwały do konsultacji. Prezentacja została uzupełniona przez osobę będącą opiekunem Rady Młodzieżowej miasta Lublin, która wskazała, że w latach poprzednich projekty dotyczące młodzieży były poddawane konsultacjom.

W dalszej części spotkania wystąpił Jan Kamiński – Przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni w latach 2011-2018. Przedstawił on, w jaki sposób doszło do powołania rady. W swojej prezentacji pan Kamiński przedstawił jakie działania były podejmowane przez radę oraz jakie były ich efekty. Dodatkowo wystąpienie zostało wzbogacone o prezentacje publikacji książkowych przygotowanych i wydanych przez radę.

Ostatnim z prelegentów tej części seminarium był radny miasta Lublina pan Zbigniew Jurkowski – Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego. W swoim wystąpieniu radny pogratulował organizatorom wydarzenia, a także wyraził poparcie dla funkcjonowania wszystkich rad społecznych, nie tylko tych, których działalność regulują przepisy prawne. Zaznaczył również, że rady są doskonałym miejscem do tworzenia kapitału społecznego oraz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

Seminarium zakończyło się dyskusją uczestników wydarzenia poświęconą roli rad społecznych w lokalnym procesie decyzyjnym.

zapisz się

Spotkanie Zespołu Badawczego - Lublin

W dniu 17 września 2018 r. w Lublinie odbyło się spotkanie zespołu badawczego realizującego projekt ,,Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”

17.09.2018

W spotkaniu udział wzięli członkowie zespołu badawczego z trzech jednostek naukowych realizujących projekt: z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR (kierownik projektu), dr Anna Kołomycew i mgr Dominik Boratyn; z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr hab. Robert Kmieciak, prof. UAM, dr Paweł Antkowiak i mgr Anna Siuda; z Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: dr Katarzyna Radzik-Maruszak i mgr Elżbieta Szulc-Wałecka.

W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe działania w ramach projektu. Szczególnie przedstawiono wyniki prowadzonych od maja badań ilościowych (ankietowych) – stan na 15 września 2018 r., a także wskazano, że badania ilościowe zakończą się pod koniec września. Zespół badawczy będzie wówczas dysponował całościowym materiałem.

Kolejno podjęto dyskusję nad scenariuszem pogłębionego wywiadu indywidualnego przygotowanego na potrzeby realizacji badań jakościowych. Podczas spotkania poddano dyskusji trzy scenariusze:

 1. Scenariusz wywiadu z członkami społecznych rad i komisji, w którym znalazło się 15 pytań;
 2. scenariusz wywiadu z radnymi (przedstawicielami organu stanowiącego),
  w którym znalazło się 12 pytań;
 3. scenariusz wywiadu z urzędnikami,w którym znalazło się 10 pytań.

W trakcie dyskusji omówiono pytania zamieszczone w scenariuszach oraz zaproponowano w nich zmiany.

Po omówieniu kwestii związanych z badaniami ilościowymi oraz jakościowymi zespół badawczy podjął dyskusję dotyczącą seminarium naukowego ,,Udział rad społecznych w procesie decyzyjnym”, które zostało zaplanowane na kolejny dzień (18 września 2018 r.). Dr Katarzyna Radzik-Maruszak – główny organizator seminarium przedstawiła plan wydarzenia oraz zaprezentowała sylwetki zaproszonych prelegentów.

Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą przygotowania warsztatów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, które odbędą się na przełomie maja i czerwca 2019 r. w Rzeszowie, Poznaniu i Lublinie.

zapisz się

II. Seminarium naukowe "Od dialogu do deliberacji"

Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki badań ilościowych realizowanych w ramach projektu od maja do września 2018 roku, a także wyniki badań desk research.

15.09.2018

I. Seminarium „Od dialogu do deliberacji”. Podmioty społeczne w świetle badań ilościowych

Zgłoszenia udziału w seminarium

Termin: 17-18 września 2018

Miejsce: Lublin (szczegóły zostaną podane w najbliższym czasie)

Uczestnicy: do udziału w seminarium zapraszamy środowisko akademickie, przedstawicieli jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli nieformalnych podmiotów społecznych, członków rad społecznych i komisji opiniodawczo-doradczych funkcjonujących przy organach samorządowych, a także wszystkie osoby, którym tematyka dialogu społecznego i zaangażowania publicznego jest bliska.

Opis seminarium:

Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki badań ilościowych realizowanych w ramach projektu od maja do września 2018 roku, a także wyniki badań desk research. Dwudniowe seminarium ma charakter organizacyjno-metodologiczny oraz naukowy.

W seminarium wezmą udział członkowie zespołu badawczego z wszystkich ośrodków, ale także osoby ze środowiska samorządowego i pozarządowego jako zaproszeni goście i uczestnicy. Seminarium odbędzie się w Lublinie.

W pierwszym seminarium dniu o charakterze merytoryczno-konsultacyjnej udział wezmą przede wszystkim członkowie zespołu. W tej części zostanie poddany konsultacjom scenariusz wywiadu przygotowany przez zespół badawczy partnera wiodącego; zostaną przedstawione i przyjęte przez członków zespołu zasady prowadzenia wywiadów. Podczas spotkania kierownicy podzespołów badawczych z Rzeszowa, Poznania i Lublina przedstawią raport z dotychczasowej realizacji projektu. Spotkanie będzie miało na celu przeprowadzenie okresowej kontroli realizacji projektu.

Drugi dzień tj. 8 września 2018 ma charakter otwarty i na prelekcje oraz referaty dotyczące funkcjonowania rad społecznych i komisji opiniodawczo-doradczych w miastach na prawach powiatu serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja za pomocą formularza zamieszczonego na stronie. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Rejestracja do: 15 września 2018 roku

Program ramowy (szczegółowy program zostanie zamieszczony we wrześniu - link do programu w pdf)

 • 9:00-9:30 – rejestracja
 • 9:30 – 11:00 – wystąpienia – prezentacja projektu
 • 11:00-11:30 – przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:00 – wystąpienia – referaty
 • 13:00 – zakończenie
 • 13:15 – lunch
zapisz się

I. Seminarium - Rzeszów

W dniach 16-17 maja 2018 r. w Rzeszowie odbyło się pierwsze seminarium naukowe realizowane w ramach projektu.

16.05.2018

I. Seminarium w Rzeszowie 16-17 maja 2018 – „kick-off meeting”

W dniach 16-17 maja 2018 r. w Rzeszowie odbyło się pierwsze seminarium naukowe realizowane w ramach projektu "Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego" w ramach programu DIALOG.

Seminarium przewidziane wyłącznie dla członków zespołu badawczego miało charakter organizacyjno-merytoryczny. Celem spotkania było omówienie zasad współpracy w ramach projektu, analiza kolejnych etapów prac, jak również dyskusja nad narzędziem badawczym przygotowywanym na potrzeby badań ilościowych, które rozpoczęły się w maju 2018 roku. Podczas spotkania zostały także przedstawione zasady zarządzania projektem, ustalone formy komunikowania się członków zespołu badawczego, a także obiegu informacji. Ustalenia te były niezbędne ze względu na prowadzenie badań w trzech ośrodkach akademickich. Kierownik projektu dr hab. Agnieszka Pawłowska przedstawiła także zasady prowadzenia badań, gromadzenia materiałów oraz wykorzystywania wyników badań w celach naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich.

Podczas spotkania omówiono także kwestie związane z organizacją kolejnego wydarzenia zaplanowanego w ramach projektu tj. seminarium w Lublinie. Odbędzie się ono w dniach 17-18 września 2018 roku. Seminarium będzie miało charakter otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką projektu, a zwłaszcza przedstawicieli samorządu terytorialnego. Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego terminu, programu oraz rejestracji zostaną zamieszczone na stronie projektu oraz stronach internetowych uczelni zaangażowanych w realizację projektu.

zapisz się

Informacje kontaktowe

 • Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • al. mjr. W. Kopisto 2a
 • 35-959 Rzeszów
tel.: + 48 17 872 10 58
e-mail: